کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رووف روشان

 

شهرستان بهار

 

 

راهنورد موسم های رنگارنگ
با جرس خوشنوای اشتری مست
از وادی سبز زمانه می‌گذرد

 

از دریاهای یخبندان گذشته است
با ایمان به ترانه های دوام

 

اختران شب را شمرده است
در سیاهی‌

 

اکنون بدنش را در گرمای خورشید
افشانده است مانند آفتاب پرست

 

دانه های امیدوار
خاک را شکافته
سر بدر کرده اند
آفتاب را بشنوند
باران را مست شوند

 

نسیم لطیفانه
رخساره های شان را
خواهد روفت

 

مشاطهٔ زمان
بلوغ شان را
جشن خواهد گرفت
و پروانه های عشقباز
از لبانشان نوشدارو خواهند مکید

 

و عندلیب چهچهه کنان
بازگشت بهار را
از جرس ژاله خواهد مکید

 

و گنجشکان را
به مهمانی‌ عشق خواهد خواند

 

آنجا که رنگین کمان
بر مرغزار کبود بوسه میگذارد

 

و دختران نو بالغ پاهای برهنهٔ خود را
بر مخمل سبزه می‌ سایند

 

و پروانه های رنگین بال میرقصند
و  زوزهٔ نسیم را بال میزنند

 

گلهای وحشی‌
شراب شبنم شبینه را مینوشند
و شگفتگی‌ شان شگوفا میشود

 

عشق و بهار
آبشارها را به ترانه خواهند خواند

 

راهنورد و اشترش
پا به شهرستان بهار
خواهند گذاشت
که بهار جشن عشق
و رستگاری است

 

باشد که نا رستگار انسان
رستگار شود
بهار شود
صلح شود
ترانه شود.

 

فریمانت، کلیفورنیا
حوت ۱۳۸۵

 

 

************

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ٤۷                سال سوم                      اپریل۲۰۰۷