کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   
داودملکیار
سخنان جناب انجنیر پاچا گل وفادار را بشنوید

پیوست به کودتای نام نهاد شهید میوندوال
 
 

نوشته ی کودتای نام نهاد مرحوم محمد هاشم میوندوال که توسط مؤرخ محترم نصیرمهرین و اینجانب محمد داود ملکیار، تهیه و درمطبوعات، مخصوصا ً به ویب سایت محترم کابل ناتهـ نشرگردید، علاقۀ هموطنان دلسوز و مهربان ما را بخود جلب کرد. یکی ازعلل توجه جدی وطنداران و خوانندگان این بود که دیدند مواد تازه تقدیم شده؛ و بررسی دقیق روی موضوع صورت گرفته است.

   علاقمندی هموطنان تردیدی به جای نماند که ظلم وجفا در حق بیگناهان متهم شده به کودتا وجود داشت که درنتیجه سبب نفرت آنها ازخائنین نیز شد. البته دیدیم که سبب قهروپرخاشگری ونا آرامی اشخاصی هم شد که درتوطئه حصه داشتند. این اشخاص با خوفی که همیشه داشتند و دارند به کار دیگری دست زدند. شروع کردند به بی اعتبارکردن مصاحبه های مستند. ویا کج بحثی و ازآسمان و ریسمان گفتن. برای اینکه حقیقت آشکار را پنهان کنند.

    نوشتۀ مبتذلی که توسط ضیأ مجید (ویا توسط شخص دیگری نوشته شده) در ویب سایت های آسمایی وکابل ناتهـ نشرشد از آن جمله است. چون این جانب از موجودیت صحبت های که چند سال پیش شخص خودم با جناب وفادار صاحب داشتم، متیقن بودم و در بارۀ آن هیچ شک وتردیدی نداشتم، فکرکردم که بهتراست بازهم  با آن محترم ارتباط بگیرم. بنابر آن با ایشان صحبت نمودم و در نتیجه تصمیم گرفتم که متن آن صحبت را به اطلاع ایشان که شخصیت صادق می باشند، برسانم. اینکه دیگران با چه دسیسه وتوطئه زمینه را مساعد کرده اند که آن محترم نامه بنویسد، ازشرح آن می گذرم .  زیرا کسانی که فکر کرده اند با گرفتن نامۀ آن محترم، کودتای نام نهاد را کودتا نشان بدهند وعذاب ورنجی راکه بر بیگناهان وارد کردند، تکذیب  کنند و اعتبار اسناد را ازبین  ببرند، کارشان بیهوده بوده وبه جایی نمی  رسد.

حالا که خوانندگان محترم  صدای انجنیر صاحب وفادار را می شنوند، می خواهم  این موضوع را نیز به اطلاع  برسانم که اینجانب درخلال 24 سال، با وقفه ها، روی کودتای نام نهاد فکر کرده وبه منظور کشف حقایق گفته ناشده و برای روشن نمودن بیشتر زوایای تاریک این قضیه، مصاحبه هایی را بایک عده شخصیت های محترم ومطلع انجام داده ام، که میتوان آنرا داخل سه گروپ آورد.

گروپ اول:

 ذوات محترمی که درین قضیه متهم شده بودند ویا بعضی از وابستگان ومتعلقین آنها، که چشم دید های شانرا درمصاحبه های رویاروی ومستقیم به من (داود ملکیار) بیان کرده اند.

1-                محترمه سلطانه میوندوال خانم شهید میوندوال.

2-                محترم دگرجنرال عبدالرزاق سابق قوماندان عمومی هوایی.

3-                محترم تورن جنرال عبدالجبارملکیارسابق پیژندوال وزارت دفاع ملی.

4-                محترم جنرال عبدالسلام ملکیار سابق رئیس تشکیلات وزارت دفاع ملی.

5-                محترم دگروال مهرعلی زلال سابق معاون ریاست لوژستیک وزارت دفاع ملی .

6-                محترم بازمحمد زرمتی سابق وکیل در شورای ملی افغانستان .

7-      محترم غیاث ملکیار خواهرزادۀ خانم میوندوال، که هنگام مشاهدۀ جسد آن شهید در ولایت کابل همراه ایشان بود  .

گروپ دوم:

افرادی که بعداز کودتای 26 سرطان وظایف مهمی را به عهده داشتند و درقضیه کودتای نام نهاد میوندوال بطورمستقیم ویاغیرمستقیم ذیدخل بوده اند؛ طی مصاحبه های رویاروی ویا تلفونی نظریات وچشم دیدهای شان پرسیده و درج شده است.

1-                آقای داکترحسن شرق معاون صدارت.

2-                آقای انجنیر پاچا گل وفادار وزیرسرحدات.

3-                آقای عبدالقدیر نورستانی وزیر داخله( صحبت بسیار مختصر)

4-                آقای ضیأ مجید قوماندان گارد جمهوری .

5-                آقای پاچا سرباز قو ماندان امنیۀ ولایت کابل.

6-                آقای صمدازهر رئیس ارکان قوماندانی عمومی ژاندارم وپولیس ورئیس هیأت تحقیق شهید میوندوال.

7-                آقای صدیق واحدی سرمامور پولیس ولایت کابل

8-                آقای عیسی نورزاد قوماندان قطعۀ منتظره و آمر زندان دهمزنگ

9-                آقای ذبیح الله زیارمل مدیر قلم مخصوص فیض محمد وزیر داخله وکدر برجستۀ جناح پرچم

10-            آقای داکتر توریالی انگار داکترحاضردرولایت کابل، هنگام نشان دادن جسد شهید میوندوال

 

گروپ سوم :

ذوات محترم ومطلع از قضیه که ضمن صحبت های حضوری ومستقیم با من(داود ملکیار) نظریات ومعلومات شان را بصورت مختصر ویا مفصل بیان  داشته اند.

1-                اعلیحضرت محمد ظاهر، شاه سابق . رو م . سال 1999.ع.

2-                محترم عبدالله ملکیار سابق معاون صدارت و وزیر مالیه .

3-                محترم داکتر ابراهیم مجید سراج  سابق وزیر صحیه ومعارف.

4-                محترم داکترعبدالکریم حکیمی سابق وزیر مالیه .

5-                محترم عزیز الله واصفی سابق وزیر زراعت.

6-                محترم دگر جنرال نذیر سراج سابق رئیس لوژستیک وزارت دفاع ملی .

7-                محترم د اکترعبدالصمد غوث سابق معین سیاسی وزارت امور خارجه.

8-                محترم سید ظاهر شاه سابق وکیل  شورای ملی وسفیر افغانستان در ترکیه.

9-                محترم عبدالقادر قاضی سابق والی ولایت لغمان.

10-     محترم داکتر عبدیانی سابق داکتر معالج خانم میوندوال .

 

در اخیرمی خواهم دو موضوع دیگر را نیز علاوه نمایم :

اول -  چون اینجانب ژورنالیست نیستم مصاحبه ها را به صورت عادی تهیه کرده ام.

دوم - قسمت هایی از این مصاحبه ها توسط کمرۀ ویدیو(با صدا وتصویر) ثبت شده، که قابل نشردرتلویزبون نیز می باشد.

فعلا ًبه نشرقسمت اول مصاحبۀ محترم انجنیر پاچا گل وفادارمی پردازیم که درسال  1998با وی داشتم. علت این اقدام در بالا توضیح گردید.

 

داود ملکیار

ایالات متحدۀ امریکا

5 دلو 1389شمسی/ 25جنوری 2011

 

بشنوید
1-2-3-4-5-6-7-8
در فورمات wma

 

1-2-3-4-5-6-7-8 در فورمات mp3

 

 

 

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل    ۱۳۷       سال شـــشم           دلو ۱۳۸٩  خورشیدی        فبوری ٢٠۱۱