ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 
   
!

ځǘ
 
 

 

ګ ԁ ԁ

ټ ښ

ې  

ې څ ېږ

 

..............

  

 

ې   

ǘښ ې  

څ څ ګګ  

څ ښ  

څ

څ ې  

څ ښې ړ  

  

 

............... 

ې ې  

ې ېې 

ېېږې

ې

ې ډ  ېږ 

ې ېې

ې ې څ  

څ څ ږ  

څ ټ  

ړ ې

ې  

ې

ې څ ېږ

!!!

 

 

١٥-١٠-١٣٦٩

  ځǘ

 

۱۳۶                  ی ۱۳۸٩  یی        ی ٢٠۱۱