کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   
 
 
 

داکترعصمت الله امینی

 

  به نام خداوند(ج)

  

  جواب عبدالصمد ازهر

 

    درجواب عبدالصمد ازهر، چهرۀ معلوم الحال که نامۀ محقق نه جعلی مرحوم شهید تورن جنرال خان محمد خان مشهور به مرستیال را رد نموده طورذیل می نویسم :

   مرحوم شهید که عم وخسراینجانب داکترعصمت الله امینی بود، نامۀ خود را اینطوربه من فرستاد: روزی بود که درساحۀ زندان دهمزنگ کابل، یک هیاهویب برپاشد. هر اطاق به دوویا سه  اطاق خورد تبدیل گردید.وقتی از یکی از ضابطان مؤظف زندان پرسیدم که چرا اطاقها کوچک شدند، در جوابم گفت که تعداد محبوسین زیاد شده چارۀ دیگری وجود ندارد. درهمین موقع محافظ مرحوم وشهیدمرستیال صاحب که یک عسکر بچۀ با سواد وقرار گفتۀ خودش که صنف دوازده (12) را درنهرین بدخشان به پایان رسانیده بود،نزدم آمد ودرخواست مجلۀ ژوندون رانمود. مجلۀ ژوندون رایک تن از صاحبمنصبان در ماموریت پولیس شهرنوبرایم داده بود.در آنجا من مدت سه روز زندانی بودم. بعد ترهمان جوان دوباره نزدم آمد ومجلۀ را پس برایم داد. دروقت ورق زدن ها تصادفی چشمم  به نامۀ عم بزرگوارم مرستیال صاحب افتاد. بعد از مطالعۀ آن نامه برایم بکلی روشن شد که ما محبوسین به ناحق ودروغ از طرف محمد داود خان وغلام بچه هایش محبوس گردیده ایم . یکی از صاحب منصبان محبس دهمزنگ کابل که ازچپ لیارجلال آباد بود ودر مکتب حربی شونحی دوصنف بالاتر از من مکتب را به پایان رسانیده بود، وبا هم آشنایی داشتیم ،همراه مرستیال صاحب تماس داشت واو را از محبوس شدن برادرزاده ها در اطاق های مجاور مطلع نموده بود.

   برای ثبوت محقق بودن نامۀ مرحوم مرستیال صاحب که اصلش نزدم موجود است، دو راه ذیل وجود دارد:

تعلیمات وتحصیلات 22 سالگی و طبابت 38 سالگی ام بنده رااز نظر علمی وفلسفی قناعت داده است که پیرو دین مقدس اسلام بوده وایمان محقق قلبی وراسخ به رب العالمین و روز آخرت داشته باشم . با این عقیدۀ راسخ قلبی ،به  قرآن عظیم الشأن و مقدسات دین اسلام سوگند میخورم که این نامه از مرحوم شهید مرستیال صاحب بوده و نوشتۀ دست او می باشد وجعلی نیست.

مقایسه نمودن نامه با اوراق تحقیقاتی مرحوم شهید مرستیل صاحب توسط الات جدیدی که در دست است به اثبات خواه رسانید که این نامه نوشتۀ دست آن مرحوم وشهید میباشد.

امید دیگر این است که اگرآن محافظ مرحوم حیات داشته باشد وتصادفا ً ازاین داستانهای که جنایتکاران ودروغبافان ، منافقین وغلام بچه های شوروی وداود خان با خبر شود، حاضر شود واقرار کند که واقعاً این نامۀ محقق از مرحوم شهید مرستیال صاحب است. مرستیال صاحب شهید در بدل خدمت آن عسکر محافظ ساعت اومیگای بند دستش راتحفه داده بود.

   عبدالصمد ازهراگر وجدان داشته ومسلمان باشد، باید از حق گفتن انکار نورزد. در غیر آن میتواند برای پوشانیدن جنایاتی که در دوران ماموریتش انجام داده دلائل مختلف بتراشد. 

 

 

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ۱۳۶       سال شـــشم           جــــدی ۱۳۸٩  خورشیدی        جنوری ٢٠۱۱