کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   
فریاد اسیر
 
 

 

 

معرفی کتاب

فریاد اسیر نام قسمت اول مجموعۀ اشعار شاعر بلند مقام وطن ، جناب محمد نسیم اسیراست که اخیرا ًبه زیور چاپ آراسته شده است. چاپ این اثر سبب  خوشی همه علاقمندان شعروادبیات شده است. زیرا از سالها به اینطرف آرزومندی وجود داشت که جناب اسیر اشعار جانانه و زیبای خویش را چاپ کنند. شاعرعزیز ما خود نیز ازین آرزوی دوستداران واقف بود. جناب اسیر در قسمتی از پیشگفتار اثر خویش مینویسد :
 " از آنجا که اشعارمن بیشترصبغۀ ملی و وطنی دارد واکثرا ً درد های مشترک مردم به خاک وخون کشیدۀ ما را انعکاس میدهد، خوشبختانه تقاضاهاو تشویق ها بیشتر از پیش گردید ومرا برآن داشت تا در برابراین خواستها سر اطاعت فرود  . . . "آوردم.

 

  فریاد اسیر با قطع بزرگ وجلد بسیار زیبا که دارای  440 صفحه میباشد تهیه شده است. مسؤولیت امور طباعتی کتاب را انتشارات بامیان" انجمن فرهنگ افغانستان " عهده دار است که بر حق به بسیار خوبی و نیکویی از عهدۀ کار خود بدر شده است.

 

  در کتاب فریاد اسیرعلاوه بر پشگفتار شاعر، ذوات محترم دیگرجناب محمد اسحق نگارگر، لطیف ناظمی و نعمت حسینی  مطالب جالب و خواندنی نوشته اند.

  اهالی کابل ناتهـ به شاعر گرامی و دوست خود شادباش گفته امیداور میباشیم که قسمت دوم هم به زودی چاپ ونشر شود .

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ۱۳۳        سال شـــشم            قوس ۱۳۸٩  خورشیدی         دسمبر ٢٠۱٠