ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 
   
ې

ی Ș
 
 

ی Ӂېڅې څې

یې ې ې

ې ړېې ی

ی ې ې ی

ی !

 

ԁ ې

ړګ ی

څې

ې ځې ګې یې

΁ ړ

څې

ې څ

ږ ڼې څېې

ګې ې

ی Ә ځې

ې ږ ΁

ځ ږ

ی ی

ږ ی Ӂ.

ې یګ

ډ ی ړ

ېې ې ګ ږ

ې یې ځۍ ږ

یې

ړ ګ ډ

ی

΁ ګ ټ

 

ی ی ی ی ې

ړی

ېې ې

ی

Әېې ډې.

ی ړ یڅی Ǎ

ǁې

ړ

یږ ی ԁېی ې

ی څ څ

یې ی

ګې

یې

یې

ې !

ی Ӂېڅې څې

یې

ې ې

ې ړېې ی

ی ې

ې ی

ی

!

 

 

 

 

When the Sun reads the Verses of God

Hanif Baktash Kabul 2009

 

 

۱۳۳                     ۱۳۸٩  یی          ٢٠۱٠