کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   
آقای صمد ازهر باید دروقت پیری راستگو شود
 
 

الف . حوصلـــه*

 

آقای صمد ازهر باید دروقت پیری راستگو شود

 تذکری در بارۀ مکتوب سارن عبدالصمد ازهر

 

      ازلابلای صفحۀ انترنت(کابل ناتهـ)توجه مرامکتوب بی مفهوم سارن عبدالصمد ازهر رییس تحقیق صدراعظم قبلی مرحوم محمد هاشم خان میوندوال جلب کرد. لهذا برآن شدم که در باره چند موضوع یاد دهانی شود.

      با بوجود آمدن نظام جمهوری به رهبری شهزادۀ سرخ واقعاً به نفع یک عده مردم تحولی بوجود آمد. یک تعد اد صاحب صلاحیت شدند ویکتعداد دیگردراثرعقده مندی های کودتاچیان جمهوری وحتی خود کودتا چیان به حاشیه رانده شدند. دراثرهمان عقده ها یک تعداد اشخاص وطنپرست وملی به محابس  فرستاده شدند. شرح تمام آن مسایل وقت زیاد را می گیرد. ولی تعداد زیاد کودتا چیان مخصوصا ً اشخاص که به "رهبر" نزدیک بودند، سواد ودانش کافی نداشتند. دربین جوانانی که گرد رهبر جمع ماندند، کسانی هم بودند که درحکومات بعد ازمحمد داودخان، پدرانشان نقص وزیانی دیده ویا امتیازات قبلی را از دست داده بودند. وقتی دست اولادهایشان به حکومت رسید، ازگرفتن انتقام دریغ نکردند. هرگاه بیوگرامی تک تک اعضای استنطاق ها نوشته شود، درین باره روشنی بیشترخواهد شد.

   مرحوم مغفورمحمد هاشم میوندوال فدای توطئه ها وعقده های همین گروه مردم وشخص "رهبر" شد. درین باره هیچ افغان نخواهد پیدا شود که ازآن بیخرباشد .

   کسانی که اوراق جواب های مرحوم میوندوال را دزدیدند، کسانی که شکنجه کردند از آن با مباهات یاد میکردند حق ندارند که انکار کنند. ازاینکه درهمان وقت حبس مرحوم میوندوال جنرالهای بارسوخ وانسان های بانفوذ ولی بیخبرکسی قبول نداشت که کودتای بوده باشد، ملت با خبر است. لیکن وقتی مورخ ومحقق محترمی اقدام کرده وبه رویت سند وشاهد اثبات میکند که کودتا نبود یک ذره شک هم اگر وجود داشته باشد ازبین میرود.پس از ادعای کودتای میوندوال یک تعداد نابود شدند. تعدادی درمحبس ماندند. تمام انها زیر مشت ولگد و دنده های برقی شبها را صبح کردند. اثبات شدن این موضوع باید آدم با وجدان را که شکنجه داده وازدروغ کودتا واعدام وقتل اطلاع دارد،سرگپ بیاورد و راست وحقیقت را بگوید. لیکن آقای سارن ازهر اول به یک مورخ وپژوهشگر که با زحمت وکار شاق ثابت کرده که کودتایی نبود، اتهام شهرت طلبی وتوهین بسته و بعد اعلان میکند که موضوع راتحلیل میکنم.

 اضافه ازین چیزی نمی خواهم ارقام دارم. زیرا شما اگر وجدان بیدار دارید، وترس از روز جزای واقعی در دل شما باشد،هنوزهم بهتر است اعتراف کنید. ورنه همیشه در عذاب وجدانی وغضب خدواندی  میسوزید.

 

 

*- از محترم مدیر نشراتی کابل ناته خواهش دارم که مکتوب اینجانب را با نام مستعار نشر نماید. زیرا مطمین نمی باشم که طرفداران شکنجه کننده ها سبب اذیت اینجانب ویا متعلقین شوند. لیکن برای اعتماد تان تلفون وآدرس ام را داشته باشید.

 

کابل ناتهـ - قسمت هایی از نامۀ مفصل نگارندۀ محترم ... را به نشر سپردیم.

 

 

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ۱۳۳        سال شـــشم            قوس ۱۳۸٩  خورشیدی         دسمبر ٢٠۱٠