کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   

           پیشنامه

                          همــراه با

                                          دو نامه 

محمد طاهر اسملمیار ویرجینیا/ امریکا
 
 

     جناب محترم آقای ایشور داس ، نویسنده ی غمخوار ، ومسول تارنمای کابل ناتهـ !

     اولتر ازهمه جان جوری وصحتداری تان را تمنا میکنم. بعد یاد آوری دارم که از لطف تان ممنون. تحریرات برادرتان را بدون کم وکاست نشر میکنید. مگر این هم  قابل تذکر است که تاکی خود را زیر تیغ سانسور ببریم . مخاطب من صحبت با وطنداری  است که یکروزوقتی نوشته ی خود رابرایش خواندم  گفت ، نشر نمیشود واگر نشرشود، صاحب تارنما دشمندار میشود. مخصوصا ً برای اقای ایشورداس بخاطرعقیده اش، دشمنی خواهند کرد. مگر بنده به این نظر هستم که پروا ندارد که مسئول یک مجله ، تلویزیون ویا تارنما دارای کدام عقیده ومذهب است. مهم این است که به دین وعقیده ومذهبت کسی توهین نشود. در پهلوی آن آزادی بیان هم رعایت شود. اینها را نوشتم که من متوجه مشکل شما میباشم. ولی آزادی عقیده هم دارم وآزادی عقیده به من اجازه میدهد که دربارۀ رهبران متلون مزاج وبوقلمون نظرخود را به رشته ی تحریر بیاورم. این پیشنامه معروضات بنده بود ،برای نامه ی من عنوانی رهبران. برای استفاده ازلقب های اداری دولتمردان کوشش کردم که مطابق وظایف شان باشد

باقی شما دانید وصلاحیت تان

                                                                            ط . ا

 

 

 

1- نامه به پروفیسوران هردم خیال

 

  پروفیسوران هموطن! السلام اعلیکم ورحمــة الله وبرکاتة

    خداوند عظیم شاهد است ومردم شهید دیده وخون دل خورده حاضر که شما رقم رقم وبا تلون های عجیب وغریب سیاست کردید. هرگاه مردم عادی وکم سواد در بارۀ مسایل دنیایی واخروی معلومات ندارند، شما که در پیش نام های تان پروفیسوری استعمال نموده اید از آن مردم بیچاره نیستید. شما در دورۀ جهاد هرکدام تان با ساختن سازمان های رنگارنگ که نام دین مقدس اسلام را هم در فرق آن حک کردید، . وبه جهاد خساره رساندید ، تفرقه افگن شدید.  نشدید؟ اما جهد وجان بازی مردم را با شما جدا می کنم.

  شما برای اتحاد واتفاق به مجاهدین شکم گرسنه به خداوند( ج) وبه کتاب آسمانی او قران مجید قسم یادکردید که اتحاد میکنیم . مگراتحاد نکردید. در هرجای وطن که دست تان رسید به قدرت فکر گردید وخون مردم بیچاره را ریختاندید وبه خرس قطبی مدد رسانی کردید .

شما را به خداوند  قسم  که اینطورنبوده است ؟

  شما هرکدام تان قوم وقبیله تان را نسبت به  اتحاد وعقیده ی اسلامی وجهاد پاک ومقدس ترجیح دادید. مگر این ادعا صحیح نیست ؟

   در وقت جهاد جیب های تان پر شد. امیران هر کدام تان ملیون ها دالر در بانک ها ذخیره کردید. مگر مجاهدین پاکباز به پیدا کردن نان خشک محتاج بود.

  ایا پول ذخیره نکرده بودید واز همان پول وپیسه در پهلوی سرمتقلب مصرف نکردید؟

    شما را به خداوند قسم که می فهمید که در کابل چه کرده اید؟ مردمی که شنیده بودند وانتظار داشتند که مروت  مردانگی ورحم وشفقت ، دلسوزی ، اخوت وبرادری را با خود بیاورید، دیدند که کابل جان درگرفت  دودش برامد. در کابل چه  نکرده اید .

   شما که هیچ فکر وفهم صلح را نداشتید وبه جنگ عادت کردید برای اینکه جنگ برایتان عاید داشت ، چطور شد که حالا با جنگ طلبان خدا نترس صلح خو.اهی کرده واین خاک بی نوا ومظلوم افغانستان را تحت قیمومیت پاکستان می برید. مگر به این خاطر نیست که قبلا ً دست تان زیر سنگ پاکستان بود واز سیر وپدینۀ کل تان پاکستانی ها خبر دارند؟ وبه این خاطر نیست که زور بین وزر بین استید؟

    پروفیسور های محترم!

    اگر مردم شما را رهبر وامیر تعیین کردند ویا اگر شما خودتان را بالای آنها امیر تراشیدید، آنها شما را نمیشناختند. فعلا ً تمام مردم شما را میشناسند.  من از شما یک خواهش دارم که بسیار مشکل نیست . بیایید روی خدا را ببینید . بروید تقاعد کنید و در خانه بنشیند. ویا بروید  به خانۀ خدا ودرهمانجا از خداوند بخواهید که شما را عفوه کند.

 

2- نامه به دست اندرکاران ولسی جرگه

 و رییس کمیسیون انتخابات

آقایان!

محترم مل تقلب وال ، رییس کمیسیون انتخابات !

لطفا ً برای من بحیث یک شهروند وبدینوسیله برای وطنداران مهاجری که همین سوالات را دارند، جواب بگویید که :

چطور وبراساس کدام اهلیت شما به این سمت انتصاب شدید؟

شرایط کمیسیونی که حالا شما ریسس آن استید قبلا ً چطور بود وچه تغییری بین کار سلف تان با شما بوجود آمده است  ؟

تعداد  رای دهندگان را از روی کدام نفوس تعیین کردید؟

در کدام مناطق هیچ رای گیری نشد؟

چه تعداد ناحیه ها مسدود ماندند؟

تقلب کاران گذشته تا چه اندازه  حالا نم دست باز داشتند؟

تقلب کاران قبلب و موجود که در کمسیون شما عضویت دارند، چرا معرفی نشدند؟

آیا شما از حق طلبی مردم و از رسیدن روز جزا ترس ندارید؟ چرا حقیقت رابرای مردم نمیرسانید؟ چرا استعفا نمیدهید؟ چرا خشت تقلب بر سر خشت وسنگ تقلب میمانید؟

 

   حقیقت را بگویم درهر دفتر وخانه وتلفون قصه از تقلب است . هر  روز وشب یک قصه ی جدید از تقلب است . اگر آزرده نشوید من رتبه ها ولقب های تان را از نو مینویسم. خدا " بابای ملت " را بیامرزد که ازین لقب ها بی نصیب رفت .

لقب های پیشنهادی  بنده :

لوی تقلب وال . رییس جمهور

 ستر تقلب وال . معاونین رییس جمهور

مل تقلب وال . رئسای ولسی جرگه. مشرانو جرگه.رئسای کمسیونها.

برید تقلب وال . وزرا. والی ها. معین ها

تقلب وال . سخنگویان مقامات. حارنوالها. ولسوالها

پوهندوی تقلب وال . اعضای مجلسین

پوهنمل تقلب. رئسا، مدیران عمومی

پوهنیار تقلب. رئسای نشراتی دروغکوی

سمونیار تقلب. اعضای کمسیون انتخابات

کاندید سمونیارتقلب. اعضای آزمایشی برای کمیسیون بعدی

ستر درستیز تقلب وال . قاچاق چیان. غاصبین

تقلب مل. خریداران مواد مخدره

 

 

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ۱۳۱        سال شـــشم            عقــــرب ۱۳۸٩  خورشیدی         نومبر ٢٠۱٠