کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   
تقلب  در تقلب

محمد طاهر اسلمیار ویرجینیا/امریکا
 
 

به آرزوی رهایی مردم افغانستان از شر تقلب

 

   با اصطلاح تقلب ازدوران کودکی آشنا میشویم. یکتعداد دکانداران وفروشندگان تقلب می کنند. نانوا تقلب میکند. زرگرتقلب میکند.  چند وقت که از سن وسال گذشت، متوجه میشویم که تقلب تنها کار فروشندگان ما نبوده است. تعدادی ازکارمندان دولت هم در وظایف شان تقلب میکنند. باتقلب پادشاهان و شهزادگان وسرداران متقلب هم آشنا میشویم. در لویه جرگها تقلب کرده اند. در انتخاب خود تقلب کرده اند. خدا داند که در ادعای نصب خوشۀ کندم بردستار احمد شاه بابا از طرف سید صابر شاه چه تقلبی بوده باشد. مگربی تردید لویۀ جرگۀ سال 1355 مرحوم محمد داود ناظر تقلب بودیم. " سازک" وفیصله های غیابی بود.  صحنه سازی بود. اگر تمام تقلب های را که خواندیم ویا شنیدیم نوشته نمایم شاید صفحات طولانی شود.  ازجلسۀ بن کی خبر ندارد که چه گذشت.  داکتر صاحبی از افغانستان اما تبعۀ امریکا ، افغانستان شناس شد، مشوره  داد، خود معمار برنامه شد. اشخاص وافراد را انتخاب کرد. بیچاره آقای ستار سیرت را با تقلب از صحنه رخصت کرد. که در حقیقت تقلبی بود برای جلوگیری از بازگشت محمد ظاهر خان. گرچه درجن، درجن سیاستمدارورهبران داشتیم، حامد جان کرزی با تقلب به زعامت معرفی شد. در باره حامد جان کرزی و این چند سال  ریاست او هر چه گفته شود، کم ویا زیاد ودر هر باره که گفته شود، یک تخصص او مشهور خواهد بود. تخصص در تقلب.

 انتصاب معاون رئیس جمهنور تقلب. انتخاب ریاست جمهوری تقلب. انتخاب کمیسیون انتخابات تقلب. در قانون اساسی تقلب. در انتخاب  قضاة تقلب. انتخاب وکلای شورا تقلب.  درکوچه وبازارتقلب . در وزارت خانه ها تقلب . درمبارزه برضد مواد مخدره تقلب. در مبارزه با تروریسم تقلب.  

بلی،

 باخود تقلب ، با ما تقلب  با خلق خدا تقلب

آخر نروی راست بگو تا بکجـــــا تقلـــــب 

 

  همزمان با فغان از دست تقلب دولت کرزی ، یگان وقت رنگ تقلب را تغییر داد. در جریان این نه سال هروقت رسوایی همه جا را گرفت، کمیسیون سازی شروع شد.مگر کمیسیون ها هم متقلب. عزیز لودین متقلب یکطرف مانده شد؛ معنوی آمد با تقلب.

   ایتقدر تقلب را که دیده میشود، آیا حق نداریم بگوییم که دولت متقلب. با دکتورین تقلب. از ریشه متقلب. از تنه متقلب وازتنه ومیوه تقلب؟ نشود که جامعه بین المللی نام افغانستان را تقلبستان بگذارد. وخود جامعۀ جهانی ونمایندگان شان درافغانستان، که در تقلبات حصه وسهم داشتند، این نام را برای افغانستان قبول کنند.

    خداوند شاهد است که ازهر منبع میشنویم که در انتخابات دوهفته پیش، کارت های تقلبی مثل وبه رنگ کارت های انتخابات وکلا از طریق پاکستان به افغنستان رسیده وبخاطر تعیین وکلای طرفدار دولت تقسیم شده است.از خداوند بزرگ ومردم مظلوم خود  می خواهیم که از شر  تقلب بازی ها خلاص شوند.

 

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ۱٢٩        سال شـــشم             میزان ۱۳۸٩  خورشیدی         اکتوبر ٢٠۱٠