ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 
   ی ی
 
 


ی ی Ș ی
ی Ӂ ی
ی ی ی

ی ی
ی ی   ی
ی
ی   ی

ی ی
ی ی ی ی
یی
ی
ی
ی ی
ی
ی ی ی

ی ی
ی ی
ی ی
ی ی ی
ی

ی ϐ ی ی

ی یی

۱۳۸٢ ی

 

۱٢۸                      /ی ۱۳۸٩  یی         Ӂ ٢٠۱٠