ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 
   
Ӂې ټ

ǘټ ی Ș
 
 

 ې ړ

ېږ.

یې ځ ړېی ی

ړ ې ډې څ ګځ

څ ې ګ

ښ.

ی ځ ې ېږ

ې یې

Ӂې ټ ګېی

ګې ټ ې څ ی

ی ڼ ګ

څ یی ې

ېې ې

ځې ې ی

ڼې ю

ې ۍ

ې ΁ ی.

ې ښ

ې څ

ږ ګړ ې

ی

څ ګ ډې ګډ

څ ې ې

ی

 

ږ

΁ ږ јړ

څې ې

ټ ی

ی ږ

ځ

ی

ј ی.

 

ې ی ېږې ی

ی ې ی

ې څګ

΁

ј ی !

 

When the Sun reads the Verses of God

Hanif Baktash Kabul 2009

 

 

 

۱٢۸                      /ی ۱۳۸٩  یی         Ӂ ٢٠۱٠