کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
 
سیاه  و  سفید
 حقایق تاریخی از چشم انداز تصویر
 
 
 
 
 

 

در گــسترۀ چاپ کتاب

 

ترتیب وتدوین کننده: محمد نعیم قدرت

تیراژ : 5000  نسخه

چاپ: نگاره گرافیک

تابستان سال 1388خورشیدی .

 

اخیرا ً کتاب مصوری با نام " سیاه وسفید، حقایق تاریخی از چشم انداز تصویر- جلد اول" به همت جناب محمد نعیم قدرت انتشار یافته که واقعا ً از هر جهت جالب، دلچسپ وسزاوار ابراز تحسین است.

  کتاب " سیاه وسفید . . ."  با  قطع بزرگ ، باصحافت بسیار عالی ومرغوب؛ وکاغذ عالی در 260 صفحه از مقدمۀ جناب نعیم قدرت آغاز شده وچند هموطن در آن تقریظ نوشته اند.

  جناب نعیم قدرت طی مقدمۀ خویش چنین نوشته است :

 " عکس یک واقعیت بیجان است که دارای تأثیرات بالقوۀ تفکیک بوده وتفکر شخص را بالای  نقطۀ مورد نظر، بیشتر زنده واستوار نکهمیدارد؛ دیدن عکس در پیوند با مطالعه مخصوصا ً آثاری که تحرکات، جدالها، منازعات وحوادث را بیان کند، اثر مستقیمی بر ذهن و روان خواننده داشته وبرای رسیدن به دایرۀ قضاوت، پرده های ابهام را میدرد، بناً حوادث گواه است، عکس ونقاشی سند انکار ناپذیر. "

  جناب نعیم قدرت در طی همیم مقدمه در جای دیگر مینویسند که " مجموعۀ سیاه وسفید آغاز راه کاریست جدید، برای مهمترین چهره ها ونقش آفرینان تحولات سیاسی کشور که از ( 1747- 1965) میلادی بر اساس تسلسل ادوار[ کورنولوجی]  در پنج صل مرتب گردیده است که بدون شک این گزینه برای آنانیکه در مصائب وفضای تاریک جنگ جوانه زده وقد افراشته اند، وناهنجاری های جنگ بیشتر باعث نا باوری  وسر درگمی های افکار شان گردیده است، به منظور خودیابی (  identity) واستفادۀ مؤثر، شایان پذیرش خواهد بود."

 

 

   تصویر های که از طرف ترتیب کنندۀ کتاب با قبولی زحمات شباروزی بدست آمده ودر کتاب کنجانیده شده است، کار در خور ستایش بسیار است. در گذشته ها عکس های تاریخی به صورت پراگنده  ودر اختیار تعداد کمی از هموطنان ما بود. در بارۀ اهمیت  کارسترگ جناب قدرت، به جناب دکتور روان فرهادی مینویسد  که " . .  . تاریخ سیاسی ، نظامی ونیز تاریخ حالت اجتماعی وفرهنگ  که البسه، موبل ومسکن که درتصاویر آمده در بارۀ آن گواهی میدهد .

اهمیت بیشتر وعمدۀ این مجموعه با خبر کردن نسل جوان ونسل فردای کشور است تا آنکه تاریخ کشور را از روی تصاویربشناسند وسطح معرفت ایشان در این زمینۀ مهم، مانند امروز ، ناقص وپسمانده باقی نماند. بنابرین کتابی مانند (( سیاه وسفید))  برای وزرات معارف  جدا ً سودمند خواهد بود تا درجریان تألیف کتب درسی وتجدید نظر بر آن ازین تصاویر استفاده کنند  . . ."

 

 اهالی کابل ناتهـ  برای جناب نعیم قدرت موفقیت های بیشتر آرزو نموده، چشم به راه نشر جلد دوم نیز میباشیم.

 

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ۱٢۱          سال شـــشم              جوزا  ۱۳۸٩  خورشیدی           جون ٢٠۱٠