کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 
 
 
افغانستان مدیریت ورهبری ندارد؟
 
 

محمد طاهر اسلمیار
ویرجینیا/ اضلاع متحدۀ امریکا

 

 

   در کشور مظلوم وعزیز ما، انواع مدیریت ورهبری بر سرکار بوده است. بنده این نیت را ندارم که تمام انواع آن را شرح کنم. زودتر داخل صحبت مدیریت وفقدان مدیریت ورهبری سالهای میشوم که زمانه کرزی است.

 

 بعد ازینکه جوامع بین المللی با موافقت وعدم موافقت همسایگان ، حکومت صادراتی را از بن جرمنی برای افغانستان روانه کردند، مدیریت ورهبری دستخوش بازی های عجیب وغریب شد. یعنی آن همه کمک های جامعۀ جهانی حیف ومیل شد. ازآن به شکل شایسته استفاده نشد وبصورت شایسته بکار برده نشد. همینطور اگر چیزی در خود کشورما بود واز گذشته باقی مانده بود، بصورت منظم ومفید سوق داده نشد. در نتیجه یک سردرکمی بوجود آمد. حالا علاج آن از طرف طراحان هم بعید بنظر میرسد.

 بنده دریکی از نوشته های قبلی خود خاطرنشان نموده بودم که نباید گفت پس در افغانستان مدیریت ورهبری وجود نداشته وندارد. خود این سردرگمی غرب و شرق در افغانستان واین روندی که حرکت کرده نشانی از مدیریت و رهبری است . منتهی از شکل بی کفایت وناسالم آن.

 

 مدیریت ورهبری کرزی از وقت تهیۀ قانون اساسی ، مدیریت متقلبانه را پیش گرفت. به قانون اساسی کشور دستبرد زد. فریاد واعتراض وانتقاد را پشت سرماند. اگر تعدادی از وکیلان پارلمان مخالف دولت وتیم کرزی سر شوردادند، یا زیر فشار قرار داده شدند ویا از آنها دلقک های ساخته شد که شرم وننگ یک نظام دموکراسی است. در حق قوای قضاییه هم عین کار را کرد. آدم هایی را در پست های مهم نصب کرد که بلی گوی شخص خودش ویا تیم اش باشند. یا حریفانش را بزنند. فساد اداری وارتشأ مانند خار سر راه مردم در ادارت و دفاترکشت شد. از مامور پایان رتبه تا کابینه به رشوت خوری مشهور شدند. قوم بازی را که نقص جبران ناپذیر برای وطن عزیز ما دارد، رونق داد. لیکن هر وقت فرهیختگان اعتراض کردند، کرزی اعمال خود را برگردن دیگران انداخت. وقتی به کمک مجامع بی المللی طالبان ازافغنستان به پاکستان روانه شدند، کرزی کوشش کرد که به نام میانه رو وبرادر وهموطن آنها ر دوباره به افغانستان دعوت کند. وعجب دعوتی . خون جوانان نا آگاه ریخته میشود. در فروشگاه ها و مساجد ومکاتب همه ترس دارند که طالب انتحاری خون شان را میریزد. قوای کمکی را به بینی رسانید که امروز سعی بخرچ میدهند افغانستان را تحویل پاکستان وطالبان کنند.

 

 خوب ، وقتی چیز هایی را که نوشتیم، از هر سنگ وچوب هم صدای آن بلند است . وسخنانی نیست که تهمت شده باشد. آیا اجازه نداریم که بازهم بگوییم که درست نیست انتقاد شود که ادارۀ کرزی، مدیریت ندارد. ادارۀ کرزی مدیریت ورهبری دارد .آما کفایت وشایستگی حل مشکلات افغانستان ومردم را ندارد.

  

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ۱٢۱          سال شـــشم              جوزا  ۱۳۸٩  خورشیدی           جون ٢٠۱٠