کابل ناتهـ، Kabulnath

 
 
 
 
 
روحانی، دَغـَــل باز؛ عالم، بی عمل ؛ روشن فکر، کم عقل؛
 ارگ نشین استفاده جوی تمام آنها
 
 
 
محمد طاهر اسلمیار ویرجینیا/ ایالات متحدۀ امریکا
 

  اولترعرض شود که تمام روحانیون، دغل باز نیستند. تمام علمأ بی عمل نبوده و تمام  روشنفکران را نمیشود کم عقل گفت. پس مقصد ما روحانیون دغل باز وعلمای بی عمل لفاظ وسخندان و روشنفکر نماهایی میباشد که خواندن و دانستن و صحبت از وظایف روشنفکران برای شان مسولیت ،عقل و فراستی ندا ده است.

 

خداوند در کتاب اسمانی خویش به بنده گان فرموده است که شما را بهترین مخلوقات آفریده ام . نزد خداوند متقی ترین و پرهیزگارترین بنده گان رجحان دارد. اگر انسانها طایفه، طایفه وقبیله، قبیله آفریده شده اند، برتری یکی رابردیگری یابرتری های قومی وقبیله ای را به کسی روانداشته است. اما افسوس وصد افسوس که روحانی وطن ما با وجویکه این همه را میداند وصد بار هم آنرا تکرار میکند، لیکن درعمل یک دغل باز بی اعتنا به اوامروهدایات خدواندی است. روحانی دغل بازخود را در جریان اضافه تر ازتاریخ صد سالۀ کشور نظر اندازی نماییم . به ظالم ومستبد خدمت کرده ، هروقت امیر خون آشام عبدالرحمن خان ویا شهوت ران خوشگذرانی مانند امیرحبیب الله و دیگران لازم دیده اند، با دغل بازی برایش دلایل دینی آورده اند. روحانی دغل بازازمقام مثبت روحانیت وموعظه های راه راست خود را کناری زده، ظلم وبی عدالتی را سرزنش نکرده است. از فقر وبدبختی وبیعدالتی که همیشه وجود داشت، گپی نزده است. در نتیجه با فریب مردم وساخت وبافت با ظالم ، آرگاه وبارگاه، باغ وزمین های خوب وقلعه های بلند، برای خود اباد کرده است. روحانی دغل باز، وقتی که به دغلکاری مشغول بوده، فراموش کرده ونخواسته بداند که عدالت خدواندی شامل حال او میشود .و آن همه کجروی وانصراف از راه مستقیم عواقب خود را دارد .

 

 وقتی یک اندازه تعلیمات را یاد گرفته است، هیچوقت اقدامی نکرده که مطابق ارشادات حقیقی عمل کند. دیده است که صدها هزار طفل در چشمان خویش اشک دارند.دیده است که صد ها هزار زن محتاج نان بوده اند. دیده است که مردم به تعلیمی ضرورت دارند تا انسان ضد انسان نشود. انسان روحیه اخوت وبرادری را بیاموزد.  کشت وکشتار وخونریزی را منع کند. اما متأسفانه روحانی که دغلکار شد، برخلاف گفته ها وسخنان خود، بی عمل ویا بی عمل مثبت شده است. با وصف تعلیم دینی وارشادات کتب آسمانی، جز خود پروری وتن اسایی کاری نکرده وعلم را نه برای خلق الله بلکه برای پول اندوزی واطاعت کورکورانۀ زامداران ظالم بهکار گرفته است. این علمأ به حیث علمای بی عمل همیشه از طرف شناخته شده اند. لیکن از آن جاییکه ارگ نشینان به آنها نیاز دارند، وبه دردشان میخورند، همیشه زورمند وهمان طور دغل باز برای ارگ نشینان برمسند قدرت نشسته اند.

" روشنفکران " ما چه دینی وچه از تیپ های مختلف کم دینی  وبیدینی وهرکدام رنگ شان را که انتخاب کنیم، چون یا علمیت دینی ندارند ویا اگر دارند به مفهوم حقیقی آن پی نبرده اند، یا پیوند علوم زمینی وعلوم آسمانی را خوب درک نکرده اند، برای بهبود وضع مملکت و مردم کاری انجام نداده اند. کسانی از آنها از کتاب ها چیز هایی رااز ممالک دیگریادگرفته وبدون اینکه مردم وجامعۀ خود را بشناسد، با بی عقلی آلۀ دست اجانب شده اند.

 

ارگ نشینان قدرت پرستی که از جزاهای الهی غافل میباشد ،به شمول آقای کرزی، تمام فکر وخواب وخیال شان نگهداری قدرت وخدمت به ارباب است، ازین مردم استفا ده کرده اند. همین حالا که تبعیض طلبی به اجراات خطرناک رسیده است،فساد اداری تعفن آورده است. رشوت خواری ریکارد قایم میکند. مواد مخدرۀ جهان درافغانستان تهیه میشود و قاچاق آن از زیر ریش همین دولت وعلما ، روحانیون وروشنفکران به اروپاوامریکا انتقال داده میشود، ملیون ها انسان نان ندارند. مردم قتل وقتل میشوند. روحانیون دغل باز، علمای بی عمل و روشنفکر" کته گوی " بی عقل، زندگی شاندار ومجلل دارد.

 

حالا که هوشیار می شویم وخدا کند که مردم با هوشیاری دست به کار شوند، دست به دعا هم شویم که خداوند مردم افغانستان را از شر بیشتر این قماش روحانی و وروشنفکرکم عقل نجات بدهد. 

 

بالا

دروازهً کابل
 

شمارهء مسلسل    116            سال شـشم       حوت  ۱۳۸۸  هجری خورشیدی       مارچ  2010