کابل ناتهـ، Kabulnath

 
 
 
 
 
نثر داستانی ادبیات دری درافغانستان
 
 
نصیر مهرین
 
 

معرفی کتاب:

نام         نثر داستانی ادبیات دری درافغانستان

نویسنده:  داکترسید حشمت حسینی

ناشر:     انتشارات داکتر کوفاچ

محل چاپ :          هامبورگ/ جرمنی

سال انتشار:         2010

 

 

Die Erzählprosa der Dari-Literatur in Afghanistan

 

نثر داستانی ادبیات  دری  در افغانستان

( 1900- 1978)

 

  درروزهای پسین، فراوردۀ دستان گهربارجناب داکترحشمت حسینی، به زبان آلمانی انتشار یافته است. کتاب نامبرده در 190 صفحه  از زبان فارسی دری به عنوان زبان ادبی، می آغازد وبا بررسی عالمانۀ زمینه های تاریخی گسترش آن تا قلمرو زمان کنونی به ارایۀ پارچه های ادبی وبازتاب یافته درنشریات مختلف تصویر جامعی ازسیرزندگی این زبان به دست میدهد. پروفیسورManfred Lorenz زبان شناس واستاد پیشین دانشگاه هومبولت برلین که درگسترۀ زبان فارسی دری احاطۀ فراوانی دارد، به اهمیت انتشاراین کتاب با نیکویی اشاره  می نماید . وی طی مقدمه یی که بر کتاب نوشته، به پس منظررشد زبان دری وفرازوفرود های آن همراه با نشان اوضاع واحوال مختلف، زحمات جناب حسینی را در تدوین کتاب نثر داستانی ودریافت ویژگیهای ادبی چند دهه می ستاید. 

نثرداستانی ادبیات دری افغانستان دراوضاعی انتشاریافته است، که از یکسو نیازپژوهشگران آلمانی زبان به ادبیات فارسی دری بسیار محسوس است واز سوی دیگر، برای جوانان مهاجرهموطن ما که با استفاده زبان آلمانی بهتراز زبان مادری  میتوانند، به معلومات خویش بیفزایند،کمک شایسته یی مینماید .

 با توجه به کمبود مواد طرف مراجعه، این آفریدۀ جناب حشمت حسینی، زمینه های خشنودی نیازمندان را فراهم میاورد. در گذشته ها با وجود نیازبسیاری که به معرفی ادبیات مقاطع مختلف کشورما به زبان المانی محسوس بود، سوکمندانه شاهد ارایۀ کارکردهای بایسته یی نبوده ایم. برگردانی چندین داستان کوتاه از طرف چند هموطن به همکاری گویته انستیتوت که چند دهه پیش صورت گرفت وچند کارمختصردیگردرخارج، ادامه نیافت. این است که با اطمینان میشود گفت، گام برداشته شدۀ جناب حسینی میتواند پاسخی  درین راستا باشد. آرزو میرود که دوره ها وسده های دیگری نیزبا سعی وهمیاری وهمکاری اشخاص صاحب صلاحیت به زبان آلمانی در معرض معرفی قرار بگیرند. وبه این وسیله گام برداشته شدۀ جناب داکتر حشمت حسینی تکمیل شود.

گمانی نتوان داشت که برگردان فارسی اثر نیزبرای علاقمندانی که به اسناد ومدارک دست اول وتحلیل وبررسی علمی ودانشگاهی نیازدارند، سهم به سزایی انجام میدهد.

  

 

بالا

دروازهً کابل
 

شمارهء مسلسل ۱۱۵           سال شـشم       حوت  ۱۳۸۸  هجری خورشیدی       مارچ  2010