کابل ناتهـ، Kabulnath


Deutsch
هـــنـــدو  گذر
قلعهء هــــنــدوان

همدلان کابل ناتهـ

باغ هـــندو
دروازهء کابل

 
 

سخن کابل ناتهـ

بوی درد از سخن انارکلی میاید
 
 
 
 
 

هموطنان ما از چند ماه به اینطرف شاهد هستند که آمادگیها ونا آمادگیها برای انتخاب رئیس جمهورکشورسر زبانهاست. اینکه چه کسانی و با کدام اهداف و منظورها خود را نامزد کرده اند، شاید بسیار دلچسپ باشد. زیرا کسانی هم خود را به این مقام نامزد کرده اند که در اجتماع معدوی شناخته شده نیستند. ویا کسانی که شناخته شده هستند، اما با هر نام، جز نام نیک.

 

یکی از گپ های مهمی دراین انتخاباتی که افغانستان پیش روی دارد این است که نامزد ها اولتر از همه، درپی انتخاب معاونین خود شده اند. بطورمثال، رئیس صاحب جمهورموجوده آقایان خلیلی و فهیم را به حیث معاونین خود معرفی نموده است.

اقای خلیلی با یک بحش دیگراز دوستان سابق خود مانند آقای محقق اختلاف دارد. اقای مارشال فهیم کسی است که رئیس صاحب جمهور وطن ما چند سال پیش او را از مقامش دور کرد وبه عوضش اقای ضیأ مسعود را تعیین کرد.

مسعود، با جناب کرزی سرناسازگاری شورداد. کسی که خودش در دولت و در مقام شخص دوم در همه کار ها (خوب ویا بد) سهم داشت، چندی پیش از کارهای دولت انتقاد نمود. کرزی صاحب ناراض شد و گوش او را گرفت وبه این ترتیب جزا داد که تو برو! اقای فهیم را پس میاورم.

ازقراین اشکار میشود که  مارشال فهیم طرف کرزی را گرفت. به این لحاظ بازهم در صورت پیروزی کرزی، بحیث معاون در پهلوی او خواهد نشست. جناب مسعود دید که از کاروان عقب نماند، معاونیت گل اقا شیرزوی را قبولدار شد. جناب کرزی کودک خویش را(میرویس جان کرزی) برای گل آقا واسطه کرد که از نامزدی برای پست ریاست جمهوری منصرف شود. اقای شیرزوی پذیرفت. در نتیجه آرزومندی معاونیت ریاست آقای ضیأمسعود یتیم شد.

 

چند تای دیگر را نیز که ببینیم، تعیین پست معاونیت برایشان بسیار مهم است. یکی ازین نامزدهای ریاست جمهوری آقای بیژن نام دارد که خودش درمقام معاونیت " کنگره ملی " اقای لطیف پدرام بحیث معاون کار نموده است. این بار خواسته است که رئیس جمهور شود.

فراموش نگردد که رئیس وی یعنی اقای پدرام نیز خود را برای احراز مقاوم ریاست جمهوری نامزد نموده است. اما نه آقای پدرام اقای بیژن را و نه آقای بیژن، پدرام را در مقام معاونیت قبول کرده اند.

آقای بیژن اعلام کرد که خانم انارکلی را ( که از جمعیت هندوان افغان برخاسته است)برای معاونیت در نظرگرفته است.

خانم انارکلی  که از چهره های درخشندۀ دفاع از حقوق بشر در افغانستان است، ازین موضوع پس از انتشار آن خبر در رسانه های گروهی با خبر شده است آن را رد نموده و ابراز داشته است که چنین تصمیمی با موافقت او اعلان نشده است. یعنی خود آقای بیژن خواسته است که در زمینۀ رقابت های تعیین معاون ها، یک قدم ابتکاری برداشته و سبقت جوید. دیگران اگرهمه غیر هندو را باید انتخاب کرده اند، وی خواسته است که نشان بدهد که من با آنها تفاوت دارم.

خانم انارکلی برای رد خبر وشایعه معاونیت او برای آقای بیژن، متنی مادۀ ٦٢ قانون اساسی را اشاره نموده است. درین ماده مسلمان بودن برای مقام ریاست جمهوری و یا معاونیت آن برای یک افغان الزامی وحتمی است.

 

از وضعیت این نامزدها وانتخابات معلوم میشود که عده یی از آنها هنوز قانون اساسی افغانستان را نخوانده اند. از جمله همین آقای بیژن اگر آن را خوانده بود،  درمدت این چند سال که وقت کافی دراختیار داشت، بایست علیه آن به مبارزه برمیخاست. باید میگفت که هندوان افغانستان که در تاریخ این کشور نسل اندرنسل اینجا درین سرزمین با خوشی ها وبیشتر باغم های آن حیات بسر برده اند؛ کسانی که مالیه داده وبار هرنوع زحمت را بردوش کشیده اند، کسانی که باید عسکری کنند؛ اما صاحب منصب نباشند!.... دین وآیین ایشان احترام شده ودر صورت داشتن شایستگی ها، صرفنظرازدین وآیین حق دارند، حد اقل سمت معاونیت را داشته باشند.

 

اما او نا خواندۀ قانون اساسی، بدون سهم داشتن علیه چنین نادرستی ها وکجرفتاری ها، خواسته است، طی نمایش موجوده نشان بدهد که من چنین گزینه یی دارم.

 

عکس العمل خانم انارکلی بسیار جالب وآمیخته بادرد است. او بسیار مؤدبانه به آقای بیژن درس میدهد که قانون اساسی کشورش را بخواند.

 

انار کلی، چهرۀ مستعد ومدافع حقوق همه انسانها ی که حق شان تلف شده ویا درمعرض سلب حقوق قراردارند، به نارسایی ها وتبعیضات موجوده به قانون اساسی آگاهی دارد. او علاوه بر نشان دادن سن وسالی که برای انتخاب معاون رئیس جمهور در قانون اساسی درج شده است، وسن وی هنوز درآنجا نرسیده، به آژانس پژواک  میگوید :

 

  " او علاوه از اينکه  سن قانونيى نامزدى را  ندارد وافــــغانِ مسلمان نيست، بسيارخام ازاين است تا خود را درمقام  معاونين کانديدان رياست جمهورى، ببيند." 

 

بالا

دروازهً کابل
 

شمارهء مسلسل96           سال پنجم           ثـــور/جوزا    ۱۳۸۸  هجری خورشیدی          می 2009