کابل ناتهـ، KabulnathDeutsch
هـــنـــدو گذر
قلعهء هــــنــدوان
همدلان کابل ناتهـ

باغ هـــندو
دروازهء کابل

 
 
 
 
 

ســـپاس نامـــــه

 
 
 

عبدالوهاب مددی

 

 به تاریخ 30 جنوری 2010 میلادی برابر با دهم دلو 1388 هجری خورشیدی ، به خاطر بزرگداشت ازینجانب که مرز هفتادسالگی را پشت سرگذاشته، قدم به هفتاد ویک سالگی گذاشته ام، محفلی در تالار(   لی- رویال Le Royal ) شهر هامبورگ آلمان برگزار گردیده بود که ساعت هفت شام آنروز آغاز ودر ساعت چهارونیم صبح روز بعد آن با شکوه خاصی به پایان رسید.  از آنجا که من نسبت خستگی زیاد وعدم یاری حافظه، نتوانستم در پایان آن برنامۀ بی نهایت  یا شکوه فرهنگی از مجریان و برگذارکننده گان آن چنانکه شایسته وبایسته بود، اظهار قدردانی وسپاسگزاری نمایم، اینک بدینوسیله مراتب شکرانم را به حضور بزرگمردان و دوستان آتی الذکر صمیمانه به عرض میرسانم و از ایشان  قدردانی مینمایم :

 1. از استاد محترم، جناب دوکتور لطیف ناظمی که محرک ومبتکر اصلی تدویر این برنامه بوده و سخنران اصلی محفل بودند.

 2. از آقای فرامرز ناظمی، فرزند برومند جناب دوکتور لطیف تاظمی که با زحمات خستگی ناپذیر و طولانی فلم مستند زندگینامۀ مرا ساخته ودر بخش دوم برنامۀ آن شب به نمایش  گذاشتند. وهمچنان در برگزاری محفل ومقتضیات آن تپش و تلاش زیادی نمودند و زحمات زیادی کشیدند.

 3. ازجناب اقای دوکتور فریدون ناظمی که در نیمۀ نخست محفل، مجری و معرف برنامه ها بودند و زحمات بی دریغی کشیدند.

 4. از حناب محمود صفرزاده که با ایراد سخنرانی شیوا و ذره نوازانۀ شان پیرامون زندگی هنری ام، برمن منتی فراوان گذاشتند.

 5. از دوست عزیزم جناب رامین ناظمی وهمکاران محترم تخنیکی شان که در بخش فلم برداری از تمام برنامه های محفل زحمات زیادی را متقبل گردیدند.

 6. از جناب اقای محمدرضایی، رئیس کانون فرهنگی افغانستان- آلمان که پیام شادباش آن کانون را قرائت فرمودند.

 7. از مجسمه ساز معروف، ماستر هنر و فرزانه مرد قلمرو هنر معاصر افغانستان، جناب اقای وکیل احمد نشأت که ازکشور چک تشریف آورده وبا اهدای تحفۀ گرانبهای هنری برایم از آثار هنری خودشان، در آن محفل مرا افتخار بخشیدند.

 8. از شاعربزرگوار و فرهنگی فرهیخته، خانم صاعقه احراری هروی که شعری شیوا به مناسبت این احتفال فرستاده بودند وتوسط گویندۀ معروف رادیو تلویزیون کشورما آقای محمد حسین انوش به خوانش گرفته شد.

 9. از دوست عزیز، رفیق شفیق وبرادر گرامی ام ،استاد محمد حسین آرمان که قرار بود درین برنامه شرکت نمایند ولی مریضی غیر مترقبۀ شان مانع این امرشد وپیام عاطفی ودلگرم کنندۀ شانرا برایم فرستادند که درمحفل قرائت گردید.

 10. از دوست عزیزم جناب آقای ابراهیم حجازی که پیام استاد آرمان را با فصاحت وبلاغت بی نظیری در محفل قرائت فرمودند.

 11. از رادیو تلویزیون ملی افعانستان که پیام تبریکیۀ شان را بدین مناسبت به امضای جناب دوکور عبدالواحد نظری، رئیس عمومی آن مؤسسه از کابل برایم فرستادند وتوسط جناب آقای محمدعثمان علیم، نمایندۀ آن رادیو تلویزیون در هامبورگ، در محفل آن شب قرائت گردید که موجب مسرت خاطرم شد ازینکه فراموش شان نشده ام.

 12. از برگزار کنندۀ بخش کنسرت محفل، نطاق شهیر، آواز خوان محبوب و دوست عزیزم جناب آقای حسین انوش که وظایف داوطلبانۀ شان رابه عناوین آوازخوان، شاعر و مجری کنسرت هنرمندان با موفقیت بی نظیری به انجام رسانیدند و موجب امتنان من شدند.

 13. ازهنرمند محبوب، رهبربزرگ آرکستر وکورس، آواز خوان دیرین ودوست عالیقدرم،جناب استادببرک وسا که علاوه برسخنرانی ذره نوازانۀ شان در بخش اول محفل ، دربخش پایانی محفل آهنگهای زیبا یی سرودند وبرمن منتی فراوان گذاشتند.

 14. از آواز خوان محبوب کشور،" مشعل ترنم " و " ستارۀ هنر" خانم پرستو مهریار و آواز خوان محبوب کشور" ستارۀ هنر" و دوست دیرینم آقای رحیم مهریار که با اجرای آهنگهای بی نهایت زیبا و پرشورشان، گرمی محفل را دو بالا ساختند وهمچنان از دونوازندۀ جوانی که ایشانرا در اجرای کیبورد وطبله همراهی نمودند.

 15. از دوست دیرین ویار شفیقم جناب اقای واحد واحــدی که نه تنها با اجرای آهنگهای متنوع و دلنشین شان برگرمی محفل افزودند بلکه دربرگزاری وسازماندهی کنسرت آنشب همکاری بی شایبه نمودند وبرمن منتی زیاد گذاشتند. همچنان از پسر برومند شان وبرادرزادۀ خیلی عزیزم، واسع جان واحدی که طبله نوازی های زیبا وماهرانه اش در کنسرت در ذهن تماشاچیان ماندگار خواهد بود.

 16. از آقایان خالد شباب، رامین نبوی، وپیمان حبیب زی،آواز خوانان جوان وبا احساس که هنرنمایی های خیلی خوبی نمودند ومرا ممنون احسان شان ساختند.

 17. از آواز خوان خیلی خوب ومحبوب خانم فرشته سما که بدون آمادگی قبلی، با اجرای چند آهنگ در محفل، بنده را سرفراز نمودند.

 18. از تمام اشتراک کننده گان ومهمانان عزیزی که درآن شب با استقبال بی نظیری ازمن ، برخوشحالی و سرافرازی ام افزودند.

 عبدالوهاب مددی

هامبورگ- 11 فبروری 2010  

(())(())(())(())(())(())

بالا

دروازهً کابل
 

شمارهء مسلسل 114           سال پنجم         دلــو/حوت  ۱۳۸۸  هجری خورشیدی        فبروری 2010