کابل ناتهـ، Kabulnath
Deutsch
هـــنـــدو  گذر
قلعهء هــــنــدوان

همدلان کابل ناتهـ

باغ هـــندو
دروازهء کابل

 
 
 
 
 
کم رنگی استراتیژی امریکا ونیاز به استراتیژی ملی
 
 

محمد طاهر اسلمیــار

 
 

  فکرمیشود آشکارشده باشد که کشورهای غربی افغانستان را نشناخته واز اوضاع وطن ما خوب واقف نیستند. شکست استراتیژی کشورهای غربی در همه ساحات اقتصادی ، نظامی وسیاسی ، هویدا نموده است که این کشورها خود را زحمت نداده اند تا افغانستان را بشناسند. گرچه جهانگردان وبعضی نویسندگان ودولتمردان آنها از مهماننوازی ها، از عنعنات وسلحشوری یا دنموده اند، ولی بازهم قابل یاد آوری است که تذکر این خصوصیات خوب ومثبت مردم افغانسنتان کافی نمی باشند.

 بی معلوماتی آنها را از خصوصیات جامعۀ افغانستان درسرگردانی رئیس جمهور بوش یا در ندانم کاری برای تدوین یک استراتیژی برای افغانستان را بوضاحت درک می نماییم. همه خبر دارند که ماه طول کشید که رئیس جمهوربارک اوباما استراتیژی وعده شده برای افغانستان را اعلان کرد. درین استراتیژی موضوع مهم اضافه کردن تعداد عساکر امریکایی بود. وقتی این خبر به اطلاع رسید، اشخاصی که وطن خویش را میشناسند و از حال وخصوصیات تاریخی، ضروریات های عاجل برای افغانستان و خصوصیات قومی وضروریات منطقوی با خبر هستند، آنرا تردید کرده وبه شکل دیگری پیشنهاد میکنند. تردید ضرورت افزایش تعداد عساکر ازین جا ناشی میشود که قوای زیررهبری ناتو در افغانستان در یک جنگ منظم ورو به روی با تروریست ها خود را مواجه نمی بینند. تروریست ها با سویۀ بسیارپایان وآنهم با فریب نوجوانان بدون فهم ودرک، آلۀ دست تروریست های عربی وپاکستانی شده، خود وبیگناهان ومظلومان را ازبین می برند. مقابله با آنها بوسیلۀ اضافه نمودن تعداد عساکرچه مشکلی را حل میکند.؟ اگرمقامات امریکایی فکرکرده اند که با فرستادن عساکر بیشتراز انفجارات وانتحارات تروریست هاجلوگیری میکنند، خواب غلط دیده اند. واگرمنظور اصلی نقشۀ دیگری است تا تعداد ی عساکر در افغانستان برای مقصد دیگری ذخیره باشند، بازهم مشکل ومعضلۀ استراتیژی امریکا در افغانستان واضح میشود.

 موضوع دیگری را که چند وقت است به شکل بسیارمسخره علم کرده اند، توافق با طالبان با نامگزاری غلط طالبان میانه رو است . طالبی که میکشد، خون میریزد،آبادی ها راحریق میکند،شفاخانه ومکتب را ازبین میبرد، قانون اساسی و پارلمان دولت افغانستان را قبول ندارد. خلاصه که در فکر احیا وقت زمامداری پیش ازسرنگونی خود است . این استراتیژی که اقای حامد کرزی وامریکا وانگلیس وپاکستان بسیار به آن روی خوش نشان میدهند، غلط وهوایی است .

 ولی اگرزعامت امریکا با متحدین جهانی خود درافغانستان بخواهند یک استراتیژی واقعا ً درست وموثر ومفید به حال مردم افغانستان راپیش بگیرند، رهنمایی های دیگرونتایج دیگری را دربر خواهد داشت . این استراتیژی از طرف امریکا وقتی موثر است که به گپ های دشمنان افغانستان یا دولت پاکستان واانگلیس گوش ندهد. دولت پاکستان که برای رشد وتقویۀ طالبان زحمت کشید و خود را درآتش توطئه می بیند، بسیار خوش خواهد بود اگر طالبان پاکستانی وعرب را در افغانستان مصروف ومشغول خونریزی وریشه کن نمودن آبادیها ببیند.

 وقتی زعامت امریکا، عوض استراتیژی غلط سیاسی ونظامی ، به استراتیژی حل مشکل اقتصادی واجتماعی مردم افغانستان توجه بیشترمبذول بدارد، خوبترین راه حل مبارزه با ترویسم خواهد بود. بنظرما لازم است که به استراتیژی ذیل برای کمک به مردم افغانستان شتاب بخرچ داده شود: 

1-        چون افغانستان یک کشور مختلف الاقوام است، باید راه نزدیکی وحدت ملی روی دست گرفته شود. یعنی در عوض سیاست نفاق اندازی بین اقوام ، سیاست همکارانه و دوستی در پیش گرفته شود. نظر به ملحوظات جغرافیایی ، سیاسی وکمی رشد اقتصادی، نظر به بیسوادی وده ها مشکل فرهنگی وجنگ ها ، سطح رشد جامعه بسیار پایان مانده واین پسمانی را رقابت سالم مناطق و اقوام زیر رهبری پلان های درست اجتماعی واقتصادی میتواند ضمانت کند. رقابت سالم زراعتی، ساختمانی، ودر عرصه های معارف وصحت عامه دربین ولایات مختلف ، از کمک های کشورهای کمک کننده استفادۀ سالم میکند. برای این منظور، بسیار خوب بنظرمیرسد که خود مردم ولایات اشخاص مهم ولایت خصوصا والی خود را انتخاب کنند.

2-        هر روز از بی امنیتی صحبت میشود. واقعاً افغانستان امنیت ندارد. اسباب موجبۀ آن غلطی های است که مقامات داخلی وخارجی در استراتیژی خود داشتند ودارند.

 جهت آوردن امنیت یا تامین مالی وجانی مردم افغانستان ، تامین وضعیتی که دولت افغانستان بتواند پلان های اقتصادی واجتماعی راعملی نماید، به نیروی عسکری ضرورت است. پس باید خدمت مقدس عسکری ودورۀ مکلفیت جدی گرفته شود. درین قسمت این موضوع مهم است که هرولایت، حکومتی یاولسوالی وقریه ها ، امنیت خود را بگیرند. از دخول افراد ناشناخته وبیگانه که برای خرابی وبرهم زدن امنیت میایند، جلوگیری شود. مصارف آنها از طرف دول کمک کننده تمویل گردد. تا هنگامی که ولایات روی پای خود ایستاده شوند.

3-        هیأت های مشورتی ولایات از طریق شخص والی، اول باید پلان هایی را که در عرصه های زیربنای مهم میدانند، تهیه نمایند. نیازها به پلان های زراعتی، پروژه های آبیاری ،ساختمان ها، معارف، صحت، صنعت ورشد صنایع دستی ، طرف توجه باشند. ضرورت حل پرابلم زندگی یتیم ها، معیوبین وزن هایی که در فقر وبیچارگی دچار هستند، در هر ولایت تشخیص شوند. این پلان درپیدا نمودن کار و مشغول شدن خیل بیکاران سرگردان مؤثراست . در همین قسمت است که مشوقین کشت مواد مخدره تشخیص وبه چنگ قانون سپرده میشوند. هویدا است که مافیای منطقه ای که پشتیبانی حلقه های دولتی را دارند، دربین مردم رفته وآنها رابا دادن پول نقد و وعده های دیگر، تشویق به کشت مواد زهر آگین میکنند . در حقیقت این مافایا، قاتل زمین ها و پروژه های مثمر زراعتی افغانستان هستند.

4-        هر ولایت پلان خود را برای بازسازی و رشد وترقی مناطق مربوطه به وزرات های مربوطه ارسال داشته و با هماهنگی که با کشورهای کمک کننده بوجود میاید، پلان ونتایج آن را انتشار بدهند. یک خوبی دیگری که این پلان از سوی ولایت ها دارد این است که سوء استفاده ها یا خورد وبرد ها بخوبی معلوم میشوند. در حالیکه استفاده های ظالمانه ای که تا اکنون بوسیلۀ " ان جو ها" ومقامات دولتی شده است، به آسانی قابل تشخیص نیست .

 توازن میان مصارف وعواید، باید قسمی باشد که با گذشت چند سال عواید ناشی ازحاصلات بهتر، هم تکافوی مصارف وپلان های بعدی ولایت را نماید وهم برای هماهنگی به وزارت مالیه افغانستان گسیل شود. 

 مواد فوق از توجه به یک برنامه وپلان ملی ناشی شده اند. درظرف چند سالی که ازرفتن قوای ناتو به افغانستان گذشت، دستاوردی در قسمت های رشد اقتصاد واجتماع نصیب مردم نشد. درمقابل افغانستان بحیث کشورمهم صادرکننده مواد مخدر، مکتب سوز، با دولتمردان بی کفایت، رشوت خوار، شناخته شد. از نظر بنده عیب اصلی در برنامه های غلط قوای خارجی ، در ندیده گرفتن خصوصیات افغانستان، وتشخیص نکردن مراحل بازسازی وادارۀ علط وبی کفایت بود. مشکلات رئیس جمهوربارک اوباما وکمرنگ شدن استراتیژی او بازهم میگوید که در آینده باز هم با همان سیاست قبلی وطرز العمل های قبلی، تغییر مثبتی رونما نمی شود. غدۀ سرطانی تروریسم قوی خواهد شد ونتنها افغانستان که آسیا وغرب وجهان را با فاجعۀ تروریستی خود در نا آرامی غرق میکند. آنوقت همه انگشت حیرت در دهن خود فرو برده به روزها وفرصت های از دست رفته گریه و افسوس سر خواهند داد.

ولی اگر استراتیژی ملی بر پایۀ رشد وترقی اقتصادی واجتماعی و تکیه بر ولایات روی دست گرفته شود؛ تغییر فاحشی بوجود خواهد آمد.

 

(())(())(())(())(())(())

بالا

دروازهً کابل
 

شمارهء مسلسل 111           سال پنجم        جــــدی   ۱۳۸۸  هجری خورشیدی       جنوری 2010