کابل ناتهـ، Kabulnath




































Deutsch
هـــنـــدو  گذر
قلعهء هــــنــدوان

همدلان کابل ناتهـ

باغ هـــندو
دروازهء کابل

 
 
 
 
 

کی می گوید کرزی استراتیژی ندارد ؟

 
 
محمد طاهر اسلمیار ویرجینیا/ ایالات متحده ی امریکا
 
 

درلست وقطار اعتراضات برجناب سلطان حامد کرزی، یک اعتراض اینست که وی استراتیژی ندارد! من برخلاف نظر اعتراض این هموطنان خودم  وخارجی ها، عقیده دارم که حامد کرزی همراه استراتیژیست های معروف ومشهور از اول با استراتیژی ودارای استراتیژی بود. از وقت اعلان طرح سه فقره یی پادشاه سابق محمد ظاهر خان  تا این پسانهارا بخاطر بیاوریم . وقتی آن طرح اعلان شد، یک چهره که کم کم پروبال داده شده بود، به صحنه ی اصلی پرواز کرد وداخل جریان تعیین استراتیژی شد . این شخص که خوشبختانه همه او را از برکت استراتیژی هایش میشناسند، جناب زلمی خلیلزاد است. شخص دوم که برای مردم زجرکشیده ودردمند افغانستان استراتیژی دلسوزانه را باید پیاده میکرد، همین رئیس جمهور دارای کم انتخاب کننده ی داخلی است . کار اول شان، استفاده ازمقام معنوی پادشاه سابق بود. طوری که پلان سه فقره یی او را به زباله دان تاریخ مدفون کردند. این دوتن یادشده،  رفتند به افغانستان که استراتیژی را پیاده کنند.

 طالبان کرام را تسلی خاطردادند که چند روز بروید، ماندگی تان را بگیرید. بعد بخوبی وخوشی برمیگردید.

    بازار آزاد اعلان کردند. خانه ی اقتصاد شان نه دارای  دروازه بود ونه دیوار وسقف وتهداب. کچالو هم از چین وارد شد بخاطری که در استراتیژی های قبلی واردات این اقلام موجود نبود. درادامه ی این استراتیژی احتمال وارد کردن خربوزه ازمکسیکو هم موجود است .

   در بین افغانستان کثیرالاقوام  ، در خت قوم گرایی را از استراتیژی تفرقه بیاندازِ آشنای قدیم وآمر مهم فعلی آب داد . کارهای دولتی خود را زیر نام  پشتون وتاجیک ، هزاره ازبک  وترکمن ، سنی وشیعه نظم ونسق بخشید.

قواره های را در چوکی وزارت جای داد که هم رنگارنگ باشند وهم مردم از دیدن سطح وسویه ی شان بترسند. ازتاکتیک های مناسب هم استفاده کرد.

محمد قسیم را مارشال فهیم ساخت وبرد بالا. چند وقت بعد زینه را از زیر پایش دور کرد که اودر هوا رقصان و نالان وسرگردان ماند. خوب که نرم اش کرد ، بحیث سناتور ومشاورمقررش شد. بعد تر که دید جانشین اش معاون رئیس جمهورضیأ مسعود ، سر شوخی شورمیدهد، بازهم مارشال را آورد که معاون هستی .

قاریین محترم ! اگر استراتیژی نباشد، پدر کس چنین تاکتیک نخواهد داشت.

   رشوت را به پیمانه یی تقویه کرد که در دنیا افتخار میکند که نمبراول شده ایم. استراتیژی کشت وتولید  مواد مخدره و قاچاق آن به کمک دوستان استراتیژیک اش دولت پاکستان ، در هرکوچه وپسکوچه ی اروپا میرسد. استراتیژی رشد بی امنیتی وفساد اداری با خوبی وخوشی قدم بقدم پیاده شده است.

   اگر کدام دپلومات ویا جنرال صاحب انگلیس وامریکا چیزی گفت که به چپن غیرت جناب رئیس جمهور سلطان کرزی برخورد، استراتیژی مراجعه به روسیه را سردست گرفت. بگویی که کدام آدم تا حال ، دور نمیرویم از زمان شاه شجاع تا الیوم چنین جسارتی داشته که حامد کرزی استراتیژیست دارد. اگر صحیح باشد که حفیظ الله امین روی بطرف پاکستان کرده بود، جزای خود را دید ولی قدرت استراتیژی کرزی است که زور کسی به او نمیرسد .

   کرزی صاحب تولواک افغانستان ، مخالف استراتیزی های  است که به حیات افغانی کشور، نقصان وارد کند. چنانچه اخیرا ًتمام نابسامانی ها ونبود امنیت، رشوت وقاچاق، فساد اداری را بدوش جامعه جهانی انداخته و تیم مقبول خود را تبرئه کرد.

   پاکستان وانگلیسها در پشت پرده نــِق میزنند که درافغانستان وقت دیموکراسی نیست. کرزی ازین دوکشور درد دل دارد که  نمی فهمند که هنوز استراتیژی ازبین بردن مجلس ها واخبار ها ونشریات آزاد، وقت است. کاش آنها کم حوصله نشوند . اقای خلیلزاد استراتیژیست فعال که لقب حکمران اصلی را هم گرفته بود، به این استراتیژی وفادار است.  این دوشخص وظیفه مقدس خودرا با داشتن استراتیژی انجام داده اند. روزی هم با آرامش در امریکا خدمات فراموش نشدنی خود را یاد میکنند. هراعتراض اگر قبول شود, این اعتراض قبول شدنی نیست که کرزی استراتیژی ندارد. شخصی که از یک رستوران در امریکا، به طیاره  نشسته وبه کویته ی پاکستان پیاده میشود. در مجلس بن جرمنی به حیث رئیس دولت  افغانستان مقررمیشود. وبا هشت سال زحمتکشی از افغانستان چیزی میسازد که می بینیم. باید به این شخص رحم کرد ه واستراتیژی اش رانباید انکار کرد.

(())(())(())(())(())(())

بالا

دروازهً کابل
 

شمارهء مسلسل 109           سال پنجم        قوس   ۱۳۸۸  هجری خورشیدی       دسمبر 2009