ܡ KabulnathDeutsch
 
 
 
 
 
 
 
 
Ϙ -
 
 

ې ې ې ې ې ې ې ې ږ  ٠   ې Ә ې ې ې ې ی ې ږ ړ ی ګڼ ی ی ٠ ې ې ګ ی ې ٢٤٠٠٠ ٠ ې ې ې ې ې ړ ې ړ ی ٠

  ې јټ :

١- :

  ې ځ  ې ټ ی٠ ړی ǘ ې ې ی ی٠ ړی ǡ   ګڼ ی ی ٠ ΁ې ې ې ۍ ګښ ې ې ǘۍ   ې ښ ی ې څ ړ ځ   ړ ې ې ی ټǘ٠ ی ې ΁ې ګ ې ې ځی ځګ ځ٠ ځګ ې ǘ ې ی ښ ځ ې ې ې Ǎ ΁   ښ ړ ګړ ې ې ځ ې   ږ ې ی ږ ΁ ǘ ګ ΁ ټ ټ ږ٠

٢- :

  ٠ ړې ǘ ې ږ٠ ې ېګ ښ ې ې ٠ ې ړ ې ښ ٠

٣- :

  ې ې Ԙ ېې ی ٠ ړ ې ډې ړې ٠

٤- :

ی ی ې ې ګی ΁ ΁ې ېې ې ٠   ګ ې  ډې ی ی٠

٥- :

ې ی   ې ǘ ٠ ې ې ې ښ ې ی ې   ٠ ی ې ښ ٠

٦- :

ǘ ٠ ې ې ې ې ې   ې ې ې ې ې٠ ې ې ې ې ې ې ې ʡ ګ ې٠

ښ ې ΁ ی ǘۍ ټ ٠ ې ښ ٠   ΁ ې ې   څ ړ٠ ې ځ ډې ΁ ږ ړ ې ږ ې ې ړۍ ګې ټ٠

ې ې ې ې ې ې ډ :

١- :

  ړی ی ې ېږې   ړ ٠

٢- :

ې ښ ې ځګ ې ی ی٠

٣- :

    ځګ ې ښ ې ԁې ځې ې٠ ې ې ښ ٠

٤-Ԙ :

  ǘ ې ې ړ ǘ٠ ې ې ې ǘ ې ږ څ ډ ږ ځ ی ې ګ Ԙ ې ښ٠

٥- ې :

  ې ېړ ښ ږ٠ ګ ٠

٦- :

  ځ ځ ګړې ې ی ٠

٧-

  ې ې ېږې ی ښ   ԁ ځ ړ ٠

ډ ې ې ǘ ې څ ΁ې ې ې ΁ ځی ΁ ټ ټ ږ ΁ ړ ې ې ې ځ ی ی٠

 

(())(())(())(())(())(())


 

109                      ۱۳۸۸  ی یی        2009