کابل ناتهـ، Kabulnath


Deutsch
هـــنـــدو  گذر
قلعهء هــــنــدوان

همدلان کابل ناتهـ

باغ هـــندو
دروازهء کابل

 
 
 
 
 
سیاست های توهین آمیزجمهوری اسلامی ایران
در برابر مهاجرین غمدیدۀ کشورما
 
 
 
عتیق الله نایب خیل
 
 

 اخیراً فرماندۀ پولیس ایران ، پیشنهاد کرده است که ، حضور مهاجرین افغان در آن کشور قانونی شود .

 

بی بی سی می گوید : " این اولین باری است که یک مقام ارشد ایران چنین پیشنهادی را مطرح کرده است . پیش ازین دولت ایران تمام توان خودرا بر اخراج مهاجران افغان متمرکز کرده بود ، ولی این برنامه ها موفقیت آمیز نبود ." این فرمانده پولیس اضافه می کند که : " نتیجۀ این طرح را دیدیم ، مرغ داری ها و گاوداری ها خوابید و زباله های شهرداری در خیابان هاماند. "

 

در چند دهۀ پسین، مردم ما ناخواسته در شرایطی بوده اند که چاره یی جز مهاجرت نداشته اند و ناگزیر به کشورهای همسایه پناه برده اند ، و از آن جایی که افغانستان با کشورهای اروپا ، امریکا و آسترالیا هم مرز نبوده است ، از سر ناگزیری به کشورهای پاکستان و ایران مهاجر گردیدند .

 

با تفاوت های کم و بیش ، شرایط زندگی درین دو کشوراسلامی برای مهاجرین افغان ، طاقت فرسا بوده است و از هیچ نوع حقوق به رسمیت شناخته شدۀ بین المللی برخوردار نبوده اند .

 

می توان گفت که ، سیاست های نا عادلانۀ جمهوری اسلامی در برابر مهاجرین افغان ،  همواره ازموارد آشکارای توهین و بی حرمتی حکایت داشته اند .

 

 مهاجرین افغان در ایران ، به عنوان نیروی کار ارزان به کارهای سخت و طاقت فرسا وادار گردیده اند اما در مقابل  دستمزد ناچیزی به دست آورده اند .

 

در طول سال های گذشته باربار اخراج اجباری مهاجرین افغان ، از طرف مقامات جمهوری اسلامی ، صورت گرفت و در مواردی هم این مهاجرین بعد از دستگیری درسرما وبرف  شدید زمستان بالای خط مرزی افغانستان رها شده اند . در حالی که این کار مغایر با قوانین شناخته شدۀ بین المللی در امور پناهنده گان است . شکایت مهاجرین افغانستان همیشه این بود که رنج می کشند وبا آن ها پیشامدهای ظالمانه می شود .  مهاجرین دردمند همیشه گفته اند که برای کشوری که خودرا دوست وبرادرمردم افغانستان وانمود می کند، شایسته و مناسب نبود که در برابر افغان ها چنین روشی را اتخاذ نماید .

 

اکنون که هشت سال از حضور نظامی امریکا و ناتو، در افغانستان می گذرد ، نه تنها مشکلات مردم حل نشده است ، بلکه سیر صعودی داشته و بار جنگ ناتو با القاعده و طالبان نیز روی شانه های شان سنگینی می کند .

 

ادامۀ جنگ و نبود امنیت در افغانستان از یک طرف و بی کاری و فقر روز افزون از جانب دیگر ، روند برگشت دوبارۀ مهاجرین را به کّندی مواجه می سازد وبی کفایتی مسؤولین حکومتی در کابل ، زمینۀ ابراز نظرو تصمیم گیری را برای نامسؤولان در مورد این مهاجرین مهیا می سازد و با سکوت ننگین خویش ، در همچو موارد ، زمینه های بهره برداری و اهانت بیشتر به افغان ها را از جانب جمهوری اسلامی ، مساعد می گرداند .

 

 گرچه که سیاست های توهین آمیز جمهوری اسلامی ، در برابر مهاجرین افغان تازگی  ندارد ، ولی در سخنان فرماندۀ پولیس ، واقعیت تلخی ابراز شده است .

فرماندۀ پولیس  آشکارا می گوید که مهاجرین افغان چه وظایفی را انجام می دادند. حالا با کم شدن آن ها ، حال اقتصاد ایران در چند مورد به بحران رسیده وتعفن سر کشیده است .

 

((|))((|))((|))((|))((|))((|))

بالا

دروازهً کابل
 

شمارهء مسلسل 108           سال پنجم        عقرب/قوس   ۱۳۸۸  هجری خورشیدی       نومبـــــر 2009