کابل ناتهـ، KabulnathDeutsch
هـــنـــدو  گذر
قلعهء هــــنــدوان

همدلان کابل ناتهـ

باغ هـــندو
دروازهء کابل

 
 
 
 
 
به فرهنگ تقلب اعتراض نماییم
 
 
 
اهالی کابل ناتهـ
 
 

هنوزجریان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پایان نیافته بود که سرو صدای تقلب ودزدی آرای مردم بلند شد. بیشترین نشانه ها به سوی طرفداران حامد کرزی بود. چندی بعد فاش شد که طرفداران عبدالله عبدالله نیز دست به تقلب زده اند. حتا به رمضان بشردوست که با سلوک ومنش وروش ویژه وبدون بهره مندی از تشکیلات وآرگاه وبارگاه وارد انتخابات شده بود، این ادعا بعمل آمد.

حامد کرزی که مانند هردولتمرد جوامع غرقه در بروکراسی و استفاده جویی ها شهرت یافت،حدود یک ملیون رأی را از راه تقلب به دست آورد. انعکاس مطبوعاتی موضوع در رسانه های داخلی وخارج کشوروبلند شدن سروصدای مخالفین، مسؤولین ملل متحد وکشورهای اروپایی وایالات متحدۀ امریکا را نیز وادار به اعتراف به موجودیت تقلب نمود. اما حامد کرزی وگروه طرفدار وی با لجاجت پافشاری داشتند که تقلبی از طرف آنها سرنزده است. حامدکرزی وعبدالله عبدالله رأی موردضرورت را برای انتخاب شدن در دوراول بدست نیاوردند، لهذا قرار است که به تاریخ هفتم نوامبرمردم ما شاهد دور دوم انتخابات ورقابت های  دوتن نامبرده باشند.

 

حالا جای سوال است که آیا در دوردوم تقلبی صورت نخواهد گرفت؟ آیا متقلبین ودغلکاران وقانون شکنان شناخته شده ومحکوم شدند؟ آیا چهرۀ آنانی که این تقلبات را سازمان داده ودر حق رأی مردم ظلم روا داشتند، رسوا شد ودست شان از کار گرفته شد؟

 

تا جایی که اطلاع داریم چنین نشده است. به این دلیل انتظار میرود که باردیگر درینمورد وهرمورد دیگری، دست تقلب ودزدی دولتمردان درازخواهد بود. هرگاه رئیس جمهور اندوخته یی از فرهنگ انتخابات آزاد یا راه و روش و کارکردهای معرف دموکراسی را بلد می بود، وهرگاه چنان نیت وظرفیتی را میداشت، صدای اعتراض بلند میکرد و میگذاشت گروهی را که این ظلم تقلب را مرتکب شدند، محاکمه نمایند.

رئیس جمهوری که در یک دور از آرای تقلبی بهره برد، با آن دموکراسی صادراتی را که خود نماد آن شده است، دموکراسی را در کل در ذهنیت مردم بدنام و آسیب پذیرمیسازد. مردمی که سالها ست با بحران اعتماد واطمینان زیسته اند، دروغ چون ابرخزانی با هزارنفرت زده گی ودلخوری هایش آنها را تعقیب نموده است، به دولت گروهی از متقلبان چگونه اعتماد خواهند داشت. وقتی ازین ناحیه شکایت می کنیم، متوجه میشویم که هزار و یک نارسایی و کمبودهای دیگری نیزداریم که حل آنها به فراگیری  فرهنگ دموکراسی مربوط است . حالا که این تجربۀ دزدی و تقلب را دیدیم، اگر خارج از دایرۀ دولتیان ،مطبوعاتی های مستقل کشورما، آن راه و روش متقلبانه را انتقاد نمایند، باز هم دستاوری خوبی خواهیم داشت.

((|))((|))((|))((|))((|))((|))

بالا

دروازهً کابل
 

شمارهء مسلسل 107           سال پنجم        عقرب   ۱۳۸۸  هجری خورشیدی       نومبـــــر 2009