ܡ Kabulnath
Deutsch
 
 
 
 
 
ی
΁ ی ј
 
 
 
ی یې
 
 

   ۴۰ ګ ی ښ ی یی

 

"   یې ی ی ګ ې څ ې ې ږ ی ږ ټ ی ې ې ". ګ ی ښ ی یی ی ی .

ټǘ ی ی ې ۲۹ ۍ ی ګ ټǘې ې ټǘ ې ټ ګړ ې ی јې ی ړې ټǘ ې ډ ې ګډ ګړ. ګړ څ ی ی ږې ې ې ی ګټ ې ګړ ی یږې ې څی څ ې ې ځګړې ډ ی ې ی ی ګ ګړ ی ې یې ړې .

 

  ۳۰۰۰ ی ې ږ ی یې ی ې ی ږ ی ј ې ې ې ΁ ې ی ې ی ټ ې یښې . ی ی ې ی ی یǡ ی ټǘ ې ی ی ی ی ې ې ې ې јړ.
 
ی ې ۳۵ ګ یګ ې ی ې ی ۍ یې ې ښ ې ې ځ ǘړې ې ی یې ښ ړ ی ښ . ګ ګ ې ښې ځ ې ې ی ې ټǘ ې ګډ ی ګډ ې څ څ ی ی: ې ی ی ټǘ ې ګډ ړ ې  څ ی ې ږ څی ǘړ.

 

څ ې ی ډ ې ټې ې ې یې:( ی Ӂیڅې ی ی.  ی ی ΁ ی یۍ ΁ یې ی ͘ ې .) ی ې ې ې. ی ې ی ډ ې ی ΁ یې ړ.

 

۳۸ ګ ړ ډې ې یې ې

 

۳۸  ګ ړ ډې ې یې ی ی یې ې ټ ې ږ ی ې ی ی ې ی ی ی ǁی یې ې ی ې . ی ټ ی ړ ی . ǁی ی ې ړې ΁ ړی ی ړ ی ی ړې څ ې ی ی ړ.
 
ګ Ә ی ې ګ ǘې ړ ی ږ ې څ ی ې یې ې ی ټې یږ Ӂ.

 

ǘ ی ی ی ی ی ی ی ښی ځ ی ې ې ډ ې څ ی ې یې څ ی: ې ې ځ ټ Ә ې ی ګړ ډ ې ی ګځی ی یی ې сځ ې Ә ی ې ی ې ( ګ ګښ ې ټ ځ ې ی) ې ړ ې ې ډ ی ګ ی ې ی ې یې ې ړې یی ډ ړ. ې ږ ΁ ګ ځ ې ی یږ ډ یږ ی ښ یګ ې ی ې ړ یې ړې ې.

 

ړې ی ړ ې ͘ څ ی ې ې یې Ә ټ ګړ ې ړی ی ڼ ې ی ړ. ې ې ی ې ې ړ ی څګ ې ې ې ې ͘ ی ې ی ی ې ټ ځګړې ډ Ә ې ی ې ی ې ړ. څګ ې Ә ې ی ې ی ښ ې ې ی ګړ څی ǘړ .

 

ی ی ې یی ې ې ې ی څ ې ې ی ۍ ې ې ی ښ јړ ې ی ځیې یګړیې ې یڅ ی څ ې.

 

ی ی ټǘ څ ې ې ۲۹ یې یې ېې ې ͘ ې ښ ځ یې ی ی یځ ی یې ې.  

 

:

 

http://www.afghanistanvotes.com/pashto/index.php?option=com_content&view=article&id=151:2009-08-18-05-07-55&catid=65:2009-05-25-05-19-58

 


 

105                   ی   ۱۳۸۸  ی یی        Ӂ 2009