کابل ناتهـ، Kabulnath


Deutsch
هـــنـــدو  گذر
قلعهء هــــنــدوان

همدلان کابل ناتهـ

باغ هـــندو
دروازهء کابل

 
 
 
 
 
معرفی دو کتاب
 
 
 
 
 
 

معرفی دو کتاب

از فراورده های دکتور عنایت الله شهرانی.

 

شاه محمد ولی خان دروازی

و

محمود ســامی پاشــا

 

 

جناب پروفیسوردکتور عنایت الله شهرانی یک تن از آن نام آوران پرتلاش،کوشنده ونستوه هستند که عمری را در تحصیل، تدریس وپژوهش وقف نموده اند. مطالب تحقیقاتی این اندیشمند گواه اند که چه زحمت های را متقبل میشوند. دوکتاب سالهای اخیر به نام ها ی "شاه محمد ولی خان وکیل سلطنت اعلیحضرت امان الله خان غازی" و" محمود سامی پاشا"، که از قلم روان این دانشمند تراویده اند،  زندگی دو شخصیت مهم سالهای پادشاهی امان الله خان احتوا نموده است .

 

محمد ولیخان که برحق از چهره های نیک نام وترقی خواه کشور ما بود؛ و محمود سامی که زندگی پر فراز ونشیبی داشت؛ هر دو برای دولت امانی زحمت کشیده بودند. اما  محمد نادرشاه با این دوتن کینه یی بردل داشت ومخالفت های قبلی را فراموش نکرده بود . به این علت وقتی پادشاهی را تصاحب کرد، کوشش نمود که آنها را ازمیدان دور کند.

 

محترم شهرانی برای معرفی این دوتن وانگیزه های محمد نادرخان، برای اعدام آنها کار طاقت فرسایی رابسیار موفقانه وبا قلم شیوا پیش برده اند. منابع مورد استفاده، بسیار عالی وبرخی برای بار نخست طرف استفا ده قرار گرفته اند.

 

هر دوکتاب با قطع بزرگ وزیبابه زیورطبع آراسته شده اند. کتاب نخستین در 520 صفحه وکتاب دومی281 صفحه منتشر شده اند.

 

اهالی کابل ناتهـ ، ضمن پوزش از دانشمند محترم دکتور شهرانی که معرفی کتاب را بطور فشرده انجام داده ایم، از همه مؤرخان ومنتقدان وقلم بدستان علاقمند تمنامیرود که در نقد ومعرفی این کتاب بکوشند .

 

 

 

بالا

دروازهً کابل
 

شمارهء مسلسل 103           سال پنجم         سنبله   ۱۳۸۸  هجری خورشیدی        سپتمبر 2009