کابل ناتهـ، KabulnathDeutsch
هـــنـــدو  گذر
قلعهء هــــنــدوان

همدلان کابل ناتهـ

باغ هـــندو
دروازهء کابل

 
 
 
 
 
ارمغان زندان
یادداشت های شادروان عبدالملک عبدالرحیم زی
 
 
 
 
 
 

شادروان عبدالملک عبدالرحیم زی، ازچهره های شاخص ونامدارکه سمت وزارت مالیۀ سردارمحمد داوود خان را داشت، به گناه ناکرده، از طرف خاندان سلطنتی وبخصوص دو برادر( سردار داوود خان و سردار نعیم خان ) زندانی شد. اما او در زندان از پای ننشست وترس وهراس را برای دفاع از حق وافشأ عمل ظالمانۀ بخود راه  نداد. در نتیجه تصمیم گرفت وگفت که :

 

" زندان سنگر من وقانون سلاح من ."

 

 

با این موقف بیش از دو دهه در زندان سنگر گرفت. اطلاعات وسیع او از امور مالی کشور و ازشیوه های حکومتگری ظالمانه همواره طرف علاقه و دلچسپی جامعۀ ما بود. خوشبختانه درین اواخر بخش اول  یادداشت های ایشان همراه با ضمیمه هایی ازنوشته های متعدد پیرامون آن شخصیت، ازطرف بنیاد عبدلملک عبدالرحیم زی و به اهتمام فرزند گرامی ایشان، جناب بهاول ملک عبدالرحیم زی در مطبعۀ شمشاد کابل، انتشار یافته است .

 

 این کتاب که دارای 360 صفحه میباشد وعکس های منحصر بفرد دارد،  طی 69 عنوان قضایا و مسایل مربوطه را توضیح میدهد.

 

برای دریافت ارمغان زندان این نشانی ها در کتاب آمده اند »

 

شمارۀ تلفون کابل       0707699288    

شمارۀ تلفون  آلمان     00496221401057

شمارۀ تلفون امریکا    0018182416369

 

ایمیل آدرس: abdulrahimyai@gmx.de

 

 

 

 

 

قتلهای سیاسی به زبان پشتو ترجمه وانتشار یافته است .

 

با خشنودی چاپ هشتم قتل های سیاسی راکه به زبان پشتو ترجمه شده است، بدست آوردیم. قتلهای سیاسی در تاریخ افغانستان معاصرکه تاحال هفت باربچاپ رسیده است، نوشتۀ همکار گرامی و همیشگی کابل ناتهـ، تاریخنگار و محقق ارجمند استاد نصیر مهرین میباشد.

 

ترجمۀ پشتوی کتاب زیرعنوان « د افغانستان په تاریخ کی دسیاسی وژنی یوه حنده – د امیرعبدالرحمان خان له امارت نه تردسردارهاشم خان تر صدارته لومری برخه» توسط جناب محمد معروف فروغگر صورت گرفته است.

  

اهالی کابل ناتهـ برای تمامی عزیزان وسروران گرامی که کتاب های تحقیقی فوق  را نوشته ویا ترجمه ومنتشرنموده اند، سرفرازی وقلم های روانتر میخواهد.

بالا

دروازهً کابل
 

شمارهء مسلسل 103           سال پنجم         سنبله   ۱۳۸۸  هجری خورشیدی        سپتمبر 2009