کابل ناتهـ، Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   
ابن سینا بهترین شد

 
 

سسه تحصیلات عالی ابن سیناجزء مؤسسات بر تر تحصیلات عالی در بخش خصوصی قرار گرفته است. ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی افغانستان، در ارزیابی که از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی انجام، داده است، مؤسسه تحصیلات عالی ابن سینا را جزو بهترین ها در بخش تحصیلات عالی خصوصی ارزیابی کرده است. این ارزیابی با شاخص هایی چون عالی، خیلی خوب، خوب، متوسط و بد انجام شده است و در آن معیار های چون گزارش دهی سالانه و منظم، تطبیق سیستم داری مناسب و برابر با نرم های معیاری، کدر علمی دایمی، کیفیت تدریس و تطبیق نصاب درسی، تولید آثار علمی و برگزاری نشست ها و سیمینار های علمی به کار رفته است. مؤسسه تحصیلات عالی ابن سینا از حیث دارابودن کدر علمی دایمی و دارای درجه تحصیل بالا و با کیفیت، تولید آثار علمی و برپایی نشست ها و سیمینار علمی در رتبه اول قرار دارد. بعد از جمع امتیازات و ملاحظه تمامی شاخص ها، روی هم رفته، این مؤسسه، در میان بهترین قرار گرفته است.

برابر معلومات مسئولان وزارت تحصیلات عالی، هیچ مؤسسه رتبه عالی را به دست نیاورده است و مؤسسات اندکی در میان خیلی خوب ها قرار دارد که از آن جمله مؤسسه تحصیلات عالی ابن سینا است. در رتبۀ «خوب» نیز تعداد اندکی از مؤسسات قرار گرفته است و اغلب مؤسسات متوسط و ضعیف ارزیابی شده است. از امتیازات دسته های «خوب تر» و «خوب» امکان گسترش فعالیت ها، تأسیس رشته ها و دپارتمنت های جدید، تأسیس فاکوکته ها و شعبه های جدید در ولایات است. همچنین بر اساس این ارزیابی، مؤسسات «خوب» و «خیلی خوب» می توانند، در صورت تقاضا، به دانشگاه (پوهنتون) تبدیل شوند و ارتقاء پیدا کنند.

مؤسسه تحصیلات عالی ابن سینا این موفقیت را مدیون زحمات اساتید، محصلین و سایر پرسنل زحمت کش خود می داند و قبل از همه به آنان و به همه منسوبین و متعلقین ابن سینا و نیزه به همه آنانی که با حمایت های مادی و معنوی خود گامی در راستای بهبودی این مؤسسه بر داشته اند، تبریک می گوید. شایان یاد آوری است که مؤسسه تحصیلات عالی ابن سینا یگانه مؤسسه تحصیلات عالی غیر انتفاعی در افغانستان است که تلاش دارد تحصیلات عالی با کیفیت و همگانی را در اختیار داو طلبان قرار دهد.

 

 

بالا

دروازهً کابل

 

شمارهء مسلسل     ۱۸۶،          سال    هشتم،      دلو /حوب     ۱۳۹۱ هجری خورشیدی           ۱۶ فبوری      ۲۰۱۳ عیسایی