کابل ناتهـ، Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   
بر زمین لعنت


نوذر الیاس
 
 


میمنه!
خدا در تمامی رگهایم مرده است
حتی در بستر کابوس خوابهایم
گلوله خورده است

من تفاله ی تمامی جهانم تریاکها
تفاله ی تمامی تریاکهای جهانم
تف آله ی تمامی تریاکهای جهان!


تفی بر پیشانی ترک خورده ی جغرافیای اوباش!
باشنده ی نازاترین زهدانهای انتحاری تاریخ!
چارمیخ بر خارزارهای عفن استبداد!

باران ملکوتی این آسمان لجن را،
سر باز ایستادن نیست
میمنه...
 
 

 

 

 

بالا

دروازهً کابل

 

شمارهء مسلسل ۱۷۹،          سال    هشتم،      عقرب  ۱۳۹۱ هجری خورشیدی                 ۰۱ نومبر      ۲۰۱۲ عیسوی