کابل ناتهـ، Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   
 انجمن زنان
کانون فرهنگی افغانستان و آلمان

بررسی وضعیت زنان در افغانستان
 
 

 


به تاریخ ۱۹ اکتبر، از طرف انجمن زنان وابسته به کانون فرهنگی افغانستان والمان ، محفلی به منظور بررسی وضعیت زنان درافغانستان دایر گردید، که د ر آن جمعی از هموطنان مقیم هامبورگ حضور به هم رسانیده بودند. این محفل تحت نظر خانم صفر زاده سرپرست انجمن به گونۀ ابتکاری تدارک دیده شده بود. به این ترتیب که موضوعات متعدد در پیوند با وضعیت زندگی زنان برای چندین خانم از اعضا ویا همکاران سپرده شده بود تا در بارۀ آنها دست به جمع آوری مواد زده وتحقیق نمایند.
موضوعاتی که در نوشته ها طرف بررسی قرارگرفت، عبارت بودند از :
- خشونت خانوادگی در برابر زنان
- ازدواج های جبری
- ازدواج های جبری خرد سالان
- دشواری های اقتصادی ومعیشتی زنان
- اعتیاد زنان به مواد مخدره
- دشواری های ناشی از نبود دوا وامکانات طبی برای زنان
- وضعیت زندگی زنان در بامیان
- دشواری هایی که دامنگیر زنان هنرمند و ژورنالیست است.

نحست خانم صفر زاده در بارۀ مشکلات ووضعیت متأثر کنندۀ زنان در افغانستان در طول تاریخ وبه ویژه در چند دهۀ اخیر صحبت مفصلی نمود. بعد از اعضا وهمکاران گرامی به نوبت خواهش نمود که مطالب در دست داشتۀ خویش را بخوانند.
خانم مرضیه فخری، خانم هما امیدی، پری وهاب بهادری، وخانم صفرز اده نوشته های در دست داشته را به خوانش گرفتند.

داستان کوتاهی از طرف خان زهره قیام، نوشتۀ جناب قیام خوانده شد که وضعیت اسف بار زندگی زنان در آن به نیکویی وهنرمنددان تمثیل شده بود.
به تعقیب آن جناب سهیلی، ناصر اکبری وشبگیر پولادیان اشعاری را خواندند. خانم صفرزاده در خلال خوانش مطالب اعضا ، چندین پارچه شعر را که در بارۀ زنان از طرف شعرا سروده شده است دیکلمه نمودند.

پس از بحث وابراز نظر حضار شرکت کننده ، تاکید به عمل آمد که برای انعکاس دادن وضعیت زنان، دشواری ها ونیاز های آنان ، می توان در خارج کشور فعال بود وخویش را درخدمت آنان گماشت.

در پایان بخش نخست آقای فضل الله رضایی رئیس کانون فرهنگی ضمن قدر دانی ازحمات انجمن زنان وتشریف آوری شرکت کنندگان در بارۀ فعالیت های آتی کانون معلوماتی ارائه نمود.
شرکت کنندگان بعداز صرف نان شب، به آواز موسیقی گوش دادند. بخش هنری وموسیقی که تحت نظر جناب محمد ابراهیم حجازی ترتیب می شود، در آن شب شاهد، صدای نی وآواز اقای ذکایی و استاد فاروق خوشحال بود. هنرنمایی های آنان مورد علاقه وتمجید وستایش حضار قرار گرفت.
خانم صفر زاده در پایان برنامه اعلام داشت که در ماه جنوری انجمن محفل دیگری را دایر می نماید که پیرامون رسم ورواج های خرافاتی است.
گرد هم آیی این شب حوالی ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقۀ شب به پایان رسید.


 

 

 

بالا

دروازهً کابل

 

شمارهء مسلسل ۱۷۹،          سال    هشتم،      عقرب  ۱۳۹۱ هجری خورشیدی                 ۰۱ نومبر      ۲۰۱۲ عیسوی