ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 
   

ی
ی

 
 

 

 

یی ی

  ی

  ǘ

 

☺.

 

ی

  ی

 

☺..

 

ی

ی یی

ی

 

☺...

 

ی

ی

.

 

☺..

 

...

ی ی

  Ә

 

 

 

 

 

 

۱۷۸                     ی/  ۱۳۹۱ ی یی                  ۱۶ ǘ      ۲۰۱۲ یی