کابل ناتهـ، Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   

                    سخن کابل ناتهـ
                                                   ملالی یوسف زی، سرمشق شجاعت

 
ملالی یوسفزی، که 14 سال سن دارد به خاطر نوشتن خاطرات خود در باره گروه طالبان صاحب شهرت جهانی است. 

هفتۀ قبل ملالی یوسفزی(۱۴ساله) باشندۀ سوات، ایالت شمالغربی پاکستان مورد حملۀ مسلحانۀ طالبان پاکستانی قرارگرفت. اما با وجود برداشتن جراحت، خوشبختانه جان سالم به دربرده است.

 

انگیزۀ عمل انسان کشانۀ طالبان شناخته شده است. زیرا ملالی که هنوز خرد سن بود، دراوج نفوذ و حاکمیت طالبان درمنطقۀ سوات، گزارشها وخاطراتی از چشمدیدها وجریانات روز را ، می نوشت و برای رادیوی بی بی سی نیز با نام مستعار می فرستاد. بدون تردید گزارش های او روشنگر اذهان بیشماری از مردم جهان پیرامون دهشت و اعمال عقب ماندۀ طالبان بود. ازاینرو با گذشت اندک زمانی در پاکستان وخارج همه او را شناختند و تحسین وتمجید نمودند.

 

اما طالبان از او کینه بردل نهادند. کینه یی که از طرف آنها جز با آتش وخون مداوا نمی پذیرد.

 

حالا که ملالی جان سالم به دربرده است، سبب خوشی همۀ آنانی میشود که در وجود پاکیزه وجسارت اخلاقی اش، نماد انسان شجاعت مند وسرمشق را می نگرند. سرمشق برای آنانی که فجایع نهادها وعناصر تبهکار را می نگرند، آنرا با گوشت وپوست لمس می کنند،اما، مهر سکوت بر لب می نهند وچین بر جبین نمی آورند. سرمشق برای آنانی که در پاکستان وافغانستان خود وجامعۀ شان آماج حملات تروریستی ودهشت افگنی های دل آزار است. سرمشق برای آنانی که گواه آزار رسانی های گوناگون درجامعۀ خویش بودند، اما، دست به سوی قلم نبردند تا از چشمدید های خویش برای بقیۀ هموطنان بنویسند وحکایت های تکاندهنده را پیشکش نمایند.

 

اکنون که این دوشیزۀ جسارت مند باردیگر درمحراق توجه مردم پاکستان، افغانستان وجهانیان است،نیکو خواهند بود اگر به عمق فجایع و به ویژه به رفتار تروریستی وعقب ماندگی های طالبان در منطقه توجه جدی تر شود.

 

مبارزه با تروریسم موجود در منطقه نباید در محدودۀ یادکرد از ملالی ویا تقبیح برخی ازاعمال تروریست ها پایان بیابد . افشأگری های ملالی باید از طرف همه اشخاص ونهاد های مطلع در پاکستان وافغانستان در معرض بازشناسی و سرزنش قاطع قرار بگیرد.

 

یاد نیک وتحسین بار ازملالی یوسفزی، زمانی مؤثر است که مردمان کشورهای مان،به ویژه جوانان خطرات تروریستی طالبی را دریابند و در صف مخالفت با همه اجزای فکری آنها که تروریست زایی را در قبال دارد،ایستاده شوند.

 

 

 

بالا

دروازهً کابل

 

شمارهء مسلسل ۱۷۸،          سال    هشتم،       میزان/عقرب  ۱۳۹۱ هجری خورشیدی                  ۱۶ اکتوبر      ۲۰۱۲ عیسوی