کابل ناتهـ، Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   
 گفته های گهرباری شهید میوندوال


سیداقا هنری
 
 

پامیربه گیسوی سفید تو قسم                اموبه غریو بی سکوت تو قسم
بی یاد شما سحرنکردم هرگز               کابل به به جنازهء شهید تو قسم


باری شهید میوندوال گفت مردم بسیارخاطرات ونوشته های دارند که حالا نمی توانند چاپ کنند یادر محضرعام بگویند منتظرروزی اند تادرفضای ازاد مطبوعاتی دردهای ملت را بازگویی کنند هموطنان غمین مابخاطردارندکه نسبت چاپ جلداول کتاب افغانستان درمسیرتاریخ اثرجاویدانی پروفیسورمیرغلام محمد غبارفرزند راستین خراسان زمین که نیم عمرشریفش درمحبس وتبعبد گذ شت وزیرمطبوعات وفرهنگ ان زمان محترم عبدالروءف بینوا ازکابینه مردمی میوندوال برطرف وکتاب هم زندانی شد وحتی کتاب حقوق کاروکارگرنوشته شهید سیدقطب که درموسسه چاپ کتب مربوط وزارت مطبوعات که به اثرهمت میوندوال تازه بکارشروع کرده بودقسمی سانسورشدکه تقریبا مفاد ان مهوشد سانسورخاندان شاهی به حد بود که به قول مرحوم مغفورغلام حضرت کوشان مدیرعمومی نشرات داخلی رادیوافغانستان جمله طوفان شدید بود سانسورشد شخص میوندوال ده هاجلدکتب تحت عناوین مختلف مخصوصا ترجمه وتفسیرقران کریم تاریخی ودردهای ملت وصد ها مقالات وبیانات خودراکه درقید قلم اورده بودند داشتند که به گفته برازاده شان وداکترمصطفی رسولی هنگام یورش روس بچگان به منزل میوندوال همه را با خود بردند چندی بعد نحیب قاتل رءیس خاد بعدا گدی گگ دست نشانده درجواب سوالی یکی ازدوستان گفته بودهمه اشرا کا جی بی با خود برد ودگرخبری نشد (عین واقعه به منزل ما تکرارشد هنگام گرفتاری برادرم سیدخلیل الله توسط چوچه روسان به گناه وطن دوستی وخداپرستی بنام اخوانی گرفتند مدت تقریبا چارسال درمحبس دهمزنگ بسربرد وتازه ماستری خودرا دررشته حقوق بین المللی گرفته بودبا180نفرمحصلین استادان ومامورین عالی رتبه درپولیگون پلچرخی شب18جولای 1358به درجه اعلی شهادت رساندند) بدین لحاظ نبشته هایم ازحافظه است دربرگذاری روزسوم عقرب1350 هش دربام خشکه شویی هالیود ساعت پنج عصرمیوندوال سخنرانی داشت که اینجانب مسوءل ادارهء بلند گوهابودم گفتند اگریکی ازمردم عام به مقام صدراعظم هم برسد موقف شما ازیک پیش خدمت زیاد نیست مردم گفتند تکرارتکراراینبارگفت اگرجنرال سه ستاره ای شوید حیثیت شما ازاردلی بیش نیست مردم گریه سرداند فریادکنان تقاضای تکرارکردند ولی اگرشما رءیس پارلمان هم شوید ارزش بوقچه بردارراهم ندارید وهم این جملات را از زبان شان شنیدم درد مارا دوا نکردند برسربارما نهادند باردگرنحیم اریا ی فقید درشهرهامبورگ درمنزلم باخانم شان ومحمد انوربشرتشریف اورده بودند گفتند وقتی که روس پرست جنرال نبی عظیمی وی را ازمنزلش بیرون اورد راسا نزد داوود خاین برد وی ازاوشان پرسید هاشم بازچه خیانت درسرداری درجواب گفته بودند من جزازخدمت برای وطنم دگرارزوی ندارم دادود خان بازهم کلمه خاین راتکرارکرده بود میوندوال گفته خودرا بازگویی کرده بود بارسوم وقتی خاین خطاب کرد وی درک کرد که کارازکارگذشته درجواب گفته بود خاین توهستی خاین پدرت است خاین اجدادت است که هروقت دل تان شد مارا به انگلیس بفروشید فروختید هرگاه دل تان خواست مارا به روس بفروشید فروختید من مردم را گفته ام وهمه میدانند که خاین کیست.

مژده اوراقدسیان دادند کای پاک اعتقاد          دربهشت جاودان هم تو صدراعظمی

 


باعرض حرمت سیداقا هنری هامبورگ
 

 

 

بالا

دروازهً کابل

 

شمارهء مسلسل ۱۷۸،          سال    هشتم،       میزان/عقرب  ۱۳۹۱ هجری خورشیدی                  ۱۶ اکتوبر      ۲۰۱۲ عیسوی