کابل ناتهـ، Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   
حقیقت و آرزوها
Wunsch und Wirklichkeit   Okt.  ۲۰ ۱۲ der Spiegel   


برگردان از انجینر عنایت الله حبیب
 
 

 

حکومت آلمان ادعا دارد ، آفغانستان در مسیر درست قدم بر میدارد. اما واقعیت غیر ازاین ادعا است !!
در راپور (BND Bundesnachrichtedienst) دفتر استخبارات آلمان برای رهبران کشورش گزارش مخفی رسیده است .
مجله اشپیگل در ماه اکتوبر این گزارش محرمانه ۲۵ صفحه خود را اینچنین بازتاب داده است:
ٌ ریس جمهور کرزی مرد زیرک بوده به شوق و ذوق رهبران غربی سخن میگوید، با گفتارهای خوبی خود که آنها را خشنود سازد مانند اینکه: ...ما مقابل رشوه ستانی مجادله جدی میکنیم .. ویا .. ما قاطعانه عمل نموده در حکومت داری خوب تلاش میورزیم، .. .کمک های مالی را مسولانه وموثر استفاده میکنیم وغیره... ادعاهای اینچنین، در کشورهای غربی بسیار خوب تلقی گردیده. ورهبران شان این پیام های نیک را به مردم خود همزمان اطلاع میدهند.

وزیر خارجه آلمان آقای westerwelle در این رابطه میگوید . ٌ .. ما در مسیر درست حرکت میکنیم، قوای بین الملل وآلمان تا سال ۲۰۰۱۴ کشور را ترک نموده ، علاوه میکند مهم است که جنگجویان طالب سابق وپشیمان از اعمال نادرست خود ، در اجتماع افغانی ادغام و ذیدخل میشوند . ٌ
در راپور آمده ، که برای همه جوانب درگیر روشن وواضحیست که هیچیک از سخن های بالا درست نیست و حقیقت ندارد !
ٌ حکومت کرزی عمیقآ رشوه خور korrupt zutiefst بوده فقط برای حفظ و ساخت قدرت علاقمند است . ٌ
اینکه بعد از سال ۲۰۱۴ قوای غربی افغانستان را ترک میگویند و امنیت مستقر میگردد ، ناممکن بنظر مییاید !
وبعید ومحال است که جنگجویان طالب سابق برای آرامش اوضاع کمک نمایند .
این همه تجزیه وتحلیل اوضاع افغانستانرادرگزارش اسخبارات آلمان BND زیر عنوان ،ٌ افغانستان تا سال ۲۰۱۴و یک پیش بینی ٌ میتوان خواند.
در این راپور ۲۵ صفحه ای که بکلی محرمانه و سرِی بوده مدارک با دقت زیاد جمع آوری و صف بندی شده ، اعلامیه های عمومی همه روزه سیاستمدارانرا قطعآ مطابق به واقعیت ها نمیداند.
این راپورمحرمانه BND را صدارت آلمان ، وزرای خارجه ، دفاع _ داخله _ وزارت توسعه وانکشاف ،
مامورین وجنرال های علیرتبه دریافت نمودند .
یکی از مامورین عالیرتبه از مطالعه راپور شگفت زده شده ، اظهار داشته کاش این رساله بدستم نمیرسید !
البته این رساله از وقوع یک فاجعه اجتناب میورزد. اما راپور با تمام شفافیت وعینیت آن مدعیست که تمام واقعیت ها در همه امور تا حال بکلی برخلاف آنست که غربی ها آرزوی آنرادارند.
تحلیل و تجزیه راپور BND ریس جمهور افغانستا ن را بخصوص بی کفایت دانسته(besonders schlecht ) ٌ آسیب پذ یری فساد ور شوه خوری ، استفاده های شخصی و خویش خوری وقوم پرستی nepotismus  ادامه خواهد داشت .( بدا بحال ملت فقیر و به خواب غفلت رفته که مجله خارجی رهبرش رابی اهلیت بنویسد)
ٌ تمام فعالیت های آقای کرزی برای اصلاحات وعده داده شده ،و جلوگیری ازرشوه ستانی نبوده
بلکه همه کوشش برای تقویت قدرت اش وحفظ و نگهداری ازوضع موجوده است ٌ
کرزی بیشتر امتیازات را به شورشیان میدهد تا اینکه دنبال اصلاحات بگردد. در گزارش آمده که اطمینان های ریس جمهور به غرب ٌ توضیحات همیشگی وکلی تکراری وفریبنده او چیزی دیگری نمی باشد .
در انتخابات مدنظر ریاست جمهوری افغانستان در سال ۲۰۱۴ آقای کرزی میخواهد که برادرش عبذاقیوم کرزی کاندید وجانشین اش گردد .
عبالقیوم کرزی بهترین چانس را دررابطه با رای اقوام پشتون در جنوب میتواند داشته باشد.
ٌ به تحریر راپور BND با این چال شطرنج آقای کرزی میخواهد علایق خانوادگی قدرت وتقویت خودرا حفظ ونگهه دارد . ٌ
این همه موضوعات را حکومت آلمان میداند . وزیرتوسسعه وانکشاف آلمان آقای dirk niebel کنفرانس مواد خام رادر ماه سپتامبر به تعویق انداخت ، از مدت ها به اینطرف لایحه حفظ سرمایه داران خارجی در افغانستان باید پاس میشد هنوز به انجام نرسیده .
با آنهم دولت آلمان سر سختانه در کوشش اند وامید وارست که با همکاری باکرزی کارها خوب گردد.
اگر متحدان غربی اورا طرد کننند باانکه سالهای متمادی بالای او حساب نمودند این امرنهایی بلاتخره یک پذیرش شکست خوردگی سیاست غرب درافغانستان تلقی میگردد. حکومت المان از این راپور خشنود نیستند.در گزارش که چندی قبل و.زارت دفاع آلمان به پارلمان ارایه نمود در آن درج است که تلاش های عظیم و گسترده امریکا باعث شکست شتاب طالبان گردیده .
حقیقت چیزی دیگری بوده وتلخ است ، در گزارش BND آمده که حملات عساکر متعلق به مقامات امنی افغان در مقابل عساکر غربی بیشترگردیده همچنان برنامه ادغام مجدد برای جنگنده طالبان که توبه نموده اند هیچ تاثیری به روند صلح ندارد.راپورBND مذاکرات افغان هارا با مخالفین دولت ناکام دانسته، مخالفین تنها میخواهند با امریکایان گفتگو کنند نه با حکومت کابل. در مذاکرات مخفی بین طالبان وامریکایان در قطر تا خروج امریکایان در سال ۲۰۱۴ هیچ پیشرفت عمده انتظارنمیرود .
امریکایان خود مشغول انتخابات ریاست جمهوری بوده وطالبان در روز شماری خروج قوای خارجی اند .گزارش مخفی BND گفتار وزیر خارجه آلمان را که عساکر خارجی تا سال ۲۰۱۴ افغانستانرا ترک میکنند ، این پیشگویی رانادرست وبسیار بغرنج تحلیل نموده و یک واقعیت نمیدانند . وعلاوه میکنند :
تا ۳۵۰۰۰ هزار سرباز خارجی که بیشترشان مربیان نظامی برا ی تعلیم وتدریس عساکر افغانی هستند ، همچنان قوای ضربه برای حفظ و امنیت ونابودی تروریست ها وبرای ثبات کشور ضروریست . البته بیشترین این قوارا اایالات متحده امر یکا در اختیا ر افغانستان میگذارند و ۱۰۰۰۰ سرباز را کشورهای دوست متحمل گردند در زمانیکه وظایف قوای ایساف در افغانستان انجام می یابد
از جمله ۴۵۰۰ سرباز آلمانی فعلآ شاید ۱۵۰۰ باقی بماننند .حکومت آلمان این جرو بحث رانسبت انتخابات عنقریب نزدیک در آلمان که گویا بعد از سال ۲۰۱۴ به هند وکش بیشتر خواهند ماند مطرح نمیکنند !
حزب سوسیال دیموکراتها ی آلمان بود وباش عساکر خودرا بعد از سال ۲۰۱۴ ناممکن میدانند .
مبصرین سیاسی به این عقیده اند که بعد از سال ۲۰۱۴ نظر به فصل هفتم منشور ملل متحد یک دوره موظفیت جدید برای افغانستان تعین میگردد . در این باب هفتم لایحه ملل لمتحد برای تآمین صلح وامنیت ومقابله با تروریست شمول قوای صلح راتاٌیید ودرست میدانند . (اشپیگل اکتوبر ۲۰۱۲)
 

 

 

بالا

دروازهً کابل

 

شمارهء مسلسل ۱۷۸،          سال    هشتم،       میزان/عقرب  ۱۳۹۱ هجری خورشیدی                  ۱۶ اکتوبر      ۲۰۱۲ عیسوی