کابل ناتهـ، Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   
اخلاق در رسانه

عبدالهادی ایوبی
 
 

چرا بحث اخلاق و اخلاق وظیفوی در حیطه کاری روشنفکران و اهل رسانه ها یا مطبوعات جایگاه کوچک داشته است به ویژه در میان حلقات روشنفکران و جریانات فکری یا اندیشه گران به صورت عمیق و فلسفی نوعی این گفتمان ها و مولفه های اساسی جریان کمرنگ تر داشته است این سوالی است که باید  دولت های حاکم و مسولین ذیربط هر دوره در مورد پاسخ دهند.

  بناً نگرش های متفاوت و چالش های مختلف در زمینه می تواند نوع  این مباحث را آسیب پذیر سازد و به گونه عمیق، اکادمیک و فلسفی طرح نشده و مسایل متفاوت می تواند در آن دخیل باشد اما عمده ترین نکات که در این بخش اثر گذار بوده است می توان در زیر به بحث آن پرداخت.

در قدم نخست بحران های سیاسی اجتماعی در مقاطع مختلف آنقدر در این موارد تاثیر گذار بوده و کار برد منفی داشته است که کنکاش روی این موضوعات در حاشیه گذاشته شده و کوچکترین توجه و مداقه روی آن صورت نگیرد.

 ثانیاً اینکه دولت های حاکم،  مسولین و اراکین حکومتی مسولیت خویش را به وجه بهتر انجام نداده اند بناً قسمتی  از این بحث مربوط به قشر روشنفکر و آگاه شده که نتوانسته اند این گونه مسایل مهم را به ارزیابی و کاوش گیرند و یا روند مذکور طوری عیار شده که رسالت اجتماعی شانرا در امر روشنگری و آگاهی دهی اداء نه نمایند که نسل امروز خرمن های از چالش را بدوش می کشند

فرهنگ اخلاق در جریان زمان رشد نموده و به تکامل میرسد روند تکاملی و بستر سازی این مولفه ها به تلاش های همه جانبه و پیگیر مردم تعلق داشته است که آنرا از ابتدایی ترین حالت به بلوغ و فرهنگ جمعی مبدل سازند.

هر مولفه و پدیده اجتماعی در طول زمان رشد نموده و گسترش میابد بناً این بستر سازی و ترویج فرهنگ  این  بحث با اهمیت رسالت هر فرد را نشان میدهد به خاطری که دولت ها هم از مردم تشکیل شده و مردم عامه نیز باید در امر ذهنیت سازی عامه کوشا بوده و اصالت این پدیده با ارزش را حفظ نمایند بناً عمده ترین مسله که می تواند در این مبحث رونمای شود اخلاق و پدیده های اخلاقی و ارزشی است پس اولتر از همه اخلاق چیست

    اخلاق عبارت از مسولیت و و جیبه هر انسان بوده که  نقشی مهمی در سلوک و روابط اجتماعی افراد جامعه دارد. اخلاق یکی از منابع قانون بوده که به صراحت از آن در قوانین مدنی و  وضعی کشور ها تذکر به عمل آمده است تا  افراد  آنرا در رفتار، گفتار،  پندار و امورات کاری و حرفه ای شان رعایت نموده  و  خویش را مکلف و مسول اجراء آن بدانند.

     اسلام به عنوان دین که زیر بنای آنرا اخلاق تشکیل میدهد برای سعادت و رهنمایی بشر وضع شده است تا در چارچوب ارزش های انسانی و اخلاقی انسان ها با هم در محیط با همی و تکیه بر امورات رعایت شده پدیده های اخلاقی با هم زیست نمایند. که مثال بارز آنرا می توان انتقال پیام و خبر ها  از طرف پیامبر اعظم  اسلام به دیگران به خاطر بستر سازی و وسعت دایره اسلام به مخالفین بود که با اعمال، کلمات واژه های نهایت اخلاقی ارزشی و مدارا با منتهای صبر و حوصله مندی بیان می شد و این خود تصویر از اخلاق اسلامی واقعی را که بارز ترین بحث آنرا  اعتماد، باور  و پذیرش آنها به دین الهی بود نشان میداد.

     نظام اجتماعی به اساس یک سلسله مقررات و  قوانین الهی و وضعی که افراد به خاطر پیشبرد  امور زنده گی شان ساخته اند ا ستوار و پایدار است که بارز ترین نقطه آنرا اخلاق و ارزش های اخلاقی تشکیل می دهد.

   اسلام منحیث دین الهی با ارزش های معنوی از ابتدای ظهورش  به خاطر پیاده نمودن ارزش های اخلاقی و انسانی مساعی به خرچ داده است تا انسان ها در چارچوب وظایف اخلاقی  زنده گی خویش را پیش برده و از جو اخلاقی انسانی استفاده های مثبت خویش را نمایند تا این رفتار ها منحیث نمونه و الگو به سایر پیروان ادیان دیگر باشد که آنچه را اسلام معتدل است به نمایش گذاشته و توسط رفتار و کردار شان به معرفی گرفته شود.

اخلاق عبارت از خصایل، رفتار ها، گفتار ها و  اعمال پسندیده ای است که به وسیله عملکرد افراد مشاهده و به گونه عملی اجراء می شود.

هر مسلک و رشته از خود یک سلسله ارزش ها و اخلاق وظیفوی را ایجاب میکند که بر مبنای آن رشته ها مفهوم اصلی شانرا را کسب میکنند بناً در کار اهل رسانه ها  اخلاق منحیث جوهر فعالیت خبرنگاران بوده  که مخاطبین را به خود جلب نموده و رسالت مقدس را در قبال اطلاع رسانی افکار عامه مردم اداء نمایند.

بناً در این بحث می خواهیم که رعایت و مسولیت اخلاقی اهل رسانه ها را به مداقه گیریم و نمونه های از نکات بارز اخلاقی را که می تواند در فعالیت های رسانه ها کاربرد عملی داشته باشد می توان آنرا به کتگوری های ذیل تقیسم بندی کرد که  به گونه  تفصیلی روی هر بند آن تماس گرفته خواهد شد.

۱.      واقعیت گرایی:

   انچه خارج از ذهن انسان وجود داشته و یا به وقوع می پیوندد واقعیت گرایی است. واقیعت گرایی به عنوان یک اصل کلی و عمومی در رشته های متفاوت و بخصوص در دنیای رسانه ها و و سایل ارتباط همگانی  و عرصه ژورنالیزم در خور اهمیت است.

هر ژورنالیست و کارکن رسانه ها  واقیعت گرایی را منحیث الگو به خاطر پیش برد امور محوله خویش       می پذیرند. یعنی به هر اندازه که یک خبر و مصاحبه و حرکت های رسانه یی با واقیعت گرایی  استوار باشد   به همان پیمانه  باور و اعتماد نسبت به آن افزایش یافته و به امر فراهم آوری  ذهنیت های مثبت آگاهی دهی    کمک میکند.

واقیعت گرایی از اصول ژورنالیزم بوده که بر مبنای آن ابزار های رسانه یی طباعتی، صوتی، تصویری  و الکترونیکی استوار باشد.

واقیعت گرایی یک امر عاطفی نبوده بلکه کار مطبوعاتی مستلزم رعایت چنین اصل بوده و هر کارکن مطبوعات خواهی نخواهی این اصل را باید رعایت کند که در قانون رسانه ها و اصول ژورنالیزم به آن اشاره شده است.

مسولیت های اجتماعی:

    هر انسان از لحاظ اخلاقی مسولیت های اجتماعی خویش را در قبال مردم و در کل هرم اجتماعی به عهده دارد و انجام چنین وظایف فردی و خصیصه ای انسانی عملکرد هر فرد را در ارتباط به وظایف کاری و روند زنده گی اش نشان میدهد.

مسولیت اجتماعی در دو سطح به مشاهده رسیده و در همین دو محیط تبارز میکند که میتوان آنرا مسولیت های اجتماعی محیط خانواده و مسولیت های اجتماعی بیرون از خانواده و محیط کاری نامید.  که هر کدام نظر به موقیعت و ساحه فعالیت ها فرق میکند. در هر ساحه کاری مسولیت اجتماعی و ایجاد زمینه های چنین اصل مهم و با ارزش تلقی میشود.

مسولیت اجتماعی و تعهد فردی از شاخصه های بارز یک کارکن رسانه یا اهل مطبوعات می باشد که در فعالیت های کاری خویش آنرا به صورت متداوم و مستمر منحیث وجبیه در نظر گرفته است  و به اساس آن روند کاری را پیش می برند. این ویژه گی در افرادی بیشتر رشد و رخنه میکند که با همه حواس خویش آنرا درک و حس نموده و عملاً آنرا در حرکت آورند.

در جوامع عقب مانده و به تعبیر نیکوتر عقب نگهداشته شده مولفه های همانند مسولیت های اجتماعی به نگاه خیره و کمرنگ دیده شده است بخاطریکه ساحه مشکلات و چالش ها تا حدی بوده که توجه رعایت چنین اصل ها دیده نشده است برعکس در مناطق که سطح آگاهی بلند بوده جزیی از فرهنگ بشمار رفته و هر فرد بدون کدام اکراه و جبر آنرا انجام داده چون این فرهنگ به حدی آگاهی دهی داده شده است که هر فرد مسولیت خویش را درک نموده و آنرا رعایت میکنند.

شرافت حرفوی:

انسایت؛ اهلیت و شناخت یک فرد در امور شخصی و رسمی عبارت از شرافت است هر مسلک و رشته در نهاد خویش شرافت حرفوی را ایجاب میکند که به عنوان ارزش های معنوی گفته می شود شرافت یا قداست حرفوی از جمله پاک ترین بخش از فعالیت های کاری رشته ها به خصوص عرصه ژورنالیزم و مطبوعات بشمار میرود.که می تواند توسط رفتار ها و کردار های افراد به منصه اجراء در آید.

شرافت حرفوی نوع از اخلاق رسانه ای است که در کنوانسیون های ملی و بین المللی رسانه ها از آن تذکر به عمل آمده است که هر ژورنالیست باید در امورات کاری شان این پدیده ای مهم را مورد توجه قرار داده و از آن استفاده موثر نمایند.

راستگو بودن:

پروردگار در قران عظیم الشان به انسان ها  امر میکند که در هر حرکت زنده گی خویش راستگو بودن را منحیث  وجیبه و مسولیت دینی و انسانی خویش مد نظر داشته باشند  و همچنان اضرار دروغ گویی و خیانت در نص صریح قران کریم به وضاحت بیان شده است که تا چه حد منفور و بی مفهوم بوده است .

در کنار رشته های مختلف به خصوص در دنیای قضاء و ژورنالیزم این اصل مهم بوده این مولفه در خبر و اطلاع رسانی به مخاطبین مهم بوده که باید برویت آن بیان شود صداقت و راستگویی در هر عمل و خبر یا مصاحبه یک امر ضروری بوده  در صورت که یک خبر راست نباشد دو مضریت را بوجود میارود یکی اینکه  خبر و یا آگاهی دهی غلط و دروغ به مردم انتقال میکند و دوم اینکه هم از لحاظ اسلامی و دینی و هم از لحاظ قانون رسانه ها مرتکب گناه شده است که در ذات خود جاروجنجال های بی شماری را بمیان میاورد و همچنان اگر یک خبر دروغ در عرصه های مختلف که توسط یک رسانه انعکاس میابد وقتی مخاطب از همچو عمل آگاهی حاصل نماید دیگر آن رسانه مخاطب خود را از دست داده و اطلاع رسانی اش خود کشی نموده است بناً هر قدر رسانه ها به اساس راستگو بودن استوار و پایدار باشد به همان پیمانه ببیننده و خواننده بی شمار خواهد داشت.

انصاف:

انصاف از مشخصه های بارز اهل مطبوعات بوده که بی طرفی و عدم جانبداری رسانه ها را نشان میدهد و هر خبر باید منصفانه انعکاس یابد. گفته معروفی است که سطح رفتار با انسان ها به سه دسته تقسیم شده است. هر فرد آگاه و مسولیت پذیر این سه اصل را در نظر میداشته باشد.

•         سطح ایثار

•         سطح احسان

•         سطح انصاف

در قدم نخست سطح ایثار به این مفهوم است که هر فرد  باید در رفتار های خویش مولفه ایثار را اختیار نموده و  آنرا پیاده نمایند که این رفتار از شاخصه های مردان بزرگ در طول تاریخ است که با ایثار گری و شجاعت شان توانسته اند ملت ها را از ورطه نابودی و برده گی رها نمایند و کلمه آزادی را به مفهوم واقعی آن پیاده نمایند و همچنان آثار مانده گار دانشمندان که نسل های امروز آنرا مطالعه می نمایند که بوسیله آنها که  سالهای زنده گی شانرا در زجر و زندان را به خاطر پیاده نمودن ارزش های انسانی وقف نموده بودند می باشد.

ثانیاً اینکه سطح احسان مسولیت و و جیبه هر فرد است که در قبال دیگران احسان و نیکی کنند به خصوص که ما اهل السلام و مسلمان هستیم و خداوند بنده های خویش را امر به اعمال نیک نموده که در قبال هر فرد و موجود زنده  باید نیکی و مداراء نمایند، پروردگار اجر و پاداشش را در روز آخرت وعده کرده است.

آخرین سطح که باید نگاشته شود سطح انصاف است که باید در اعمال و کردار و فعالیت های خویش آنرا منحیث الگو پذیرفته و عملاً اجراء نمائیم.

هر فرد در هر موقف و سطح اجتماعی که قرار دارد باید انصاف را در نظر داشته و آنرا در اعمال رورزمره زنده گی در نظر داشته باشد.

در فعالیت های مطبوعاتی هم انصاف یک اصل مهم و با ارزش است که هر خبر، مصاحبه در ابزار های مختلف رسانه ها با انصاف بوده و آنرا در نظر داشته باشند.

اگر یک خبر و مصاحبه به دور از انصاف و واقیعت گرایی باشد از دو جهت می توان مضریت خویش را داشته باشد.

یکی اینکه مصاحبه و خبر مورد توجه مخاطب قرار نمی گیرد و یک چیزی بی ارزش تلقی میشود و دوم اینکه از لحاظ قانون رسانه ها و مطبوعات جرم تلقی می شود که فلان مصاحبه و خبر دور از انصاف بوده و آنچه را که باید واقیعت می بود طوری دیگری انعکاس داده شده و ذهنیت ها را مغشوش ساخته و از قانون مطبوعات عدول نموده است .  بناٌ این اصل در کوچکترین کار اهل رسانه ها منحیث یک اصل قانونی قابل اجراء است.

توازن:

توازن در خبر و آگاهی دهی افراد به سطوح مختلف یک اصل نهایت مهم و با ارزش پنداشته میشود اگر یک خبر و ژانر خبری و یا مصاحبه توازن خبری و مطبوعاتی را رعایت نکند این حرکت می تواند عواقب خطرناک و غیر مسلکی را درقبال داشته باشد چون ارزش هر خبر  و مصاحبه در توازن و بیلانس آن است اگر یک گرداننده برنامه تلویزیونی و یا رادیویی یا طباعتی توازن ژورنالیزم را مد نظر گرفته و رعایت نماید      می تواند هم برای مخاطب قابل هضم و اهمیت باشد و هم مطابق به قانون رسانه ها و مطبوعات موجوده حرکت نموده است.

این اصل در کنار بخش های دیگر فعالیت رسانه ها که هدف آنها اطلاع رسانی و آگاهی دهی از جریانات و واقعات روز و ایجاد فرهنگ خبری نقش بسزایی را دنبال میکند.  

وجدان آزاد:

    وجدان آزاد یا آزادی ضمیر و پاکی نهاد وجودی هم می تواند از بارز ترین نکته های هر مسلک بخصوص به اهل رسانه ها و مطبوعات باشد چون آگاهی دهی و واقیعت گرایی ها و اطلاع رسانی در ذات خودش وجدان پاک و با قداست را می خواهد و هر ژورنالیست و خبرنگار که در امور اطلاع رسانی و وسایل ارتباط همگانی کار و فعالیت میکند وجدان آزاد داشته باشد.

وجدان آزاد حریت، آزادی مسلکی از جنبه های بارز هر ژورنالیست و خبر نگار بوده که به خاطر آرامش و پاکی  روح و روان آنرا به مانند آیئنه که هر لحظه نگاه اش میکند در نظر داشته باشد.

کار و فعالیت هر فرد را وجدان اش نظارت و کنترول میکند اگر با وجدان آزاد عمل کند آرامش روانی و خاطر آرام دارد و اگر به گونه عکس عمل کند روح و روان انسان را پدیده وجدان پوسیده میکند.

رفع اشتباهات:

     اشتباهات  در ذات خودش در کند بودن و عدم تسریع تمام فعالیت ها کمک می کند هر مسلک، در خود   یک رشته اشتباهات، نواقص یا کمبودی ها را داراء بوده و این اشتباهات از دو جهت می تواند مفید باشد.

- اگر اشتباهات در فعالیت ها به مشاهده میرسد  و یا بعداً بروز کند می تواند سبب تسریع و کیفیت در فعالیت های بعدی  شود چون افراد را متوجه خلا ها و مشکلات شان می سازد تا در اینده ها فعالیت های خوب و مثمری داشته باشند و نکات که با عث کند شدن و نواقص می باشد آنرا دور کرده و نکات مثبت را تقویت نمایند.

دوم اینکه اشتباهات میتواند یک نوع تفکیک را میان فعالیت درست و نادرست ایجاد نموده و بوجود آورد اگر همین تفکیک وجود نداشته باشد قادر به فرق میان فعالیت های خوب و نادرست شده نمی توانیم و یک نوع بی کاری مخفی در برنامه بوجود میاید. پس  برای رفع اشتباهات باید برنامه های خوب و درست که بتواند پاسخگوی نیاز مندی ها و اهداف موجود باشد داشته باشیم .

امانت داری:

امانت داری و سپردن امانت به صاحب آن یکی از مباحث بسیار مهم در قران و سنت پیامبر اسلام حضرت محمد ص بوده که به گونه  روشن در نص قران و قوانین مدنی و وضعی از آن تذکر بعمل آمده است تا انسان ها در قسمت امانت داری محتاط بوده و آنرا منحیث رسالت ایمانی اداء نمایند.

امانت داری در عرصه ژورنالیزم و مطبوعات در خور اهمیت است چون هر خبر و مصاحبه یک امانت است که به خاطر اطلاع رسانی و آگاهی مردم تهیه می شود و این بار گران و مسولیت پذیر باید به همان قداست و پاکی ان حمل شده و به سمع مخاطبین و مردم عامه رسانده شود.

هر خبر و مصاحبه امانت مسلکی را ایجاب میکند که نباید در آن خیانت شود اگر یک کارکن مطبوعات و یا    خبر نگار در امر آگاهی دهی و اطلاع رسانی مردم عامه خیانت کند دو جرم را مرتکب شده است یکی اینکه از قانون رسانه و مطبوعات عدول کرده و آنرا نادیده گرفته است و دیگر اینکه گناه بزرگ وجدانی و ایمانی را هم بدوش کشیده که در هر دو بخش پاسخگو می باشد بناً رعایت چنین اصل وفاداری و امانت داری هر مسلک  بخصوص ژورنالیزم  مستلزم اخلاق وظیفوی می باشد.

تعهد به مسلک:

   هر مسلک ایجاب یک سلسله تعهدات، پیمان، قول و وفا را با خود انسان، جامعه و محیط کاری اش میکند چون تعهد و ایستادگی با همه اصول و ارزش های مسلکی یکی از مسولیت های اساسی و سنگین حرفه را بدوش داشته که افراد  در برابر آن هم پیمان بوده و به آن عمل کنند.

جا دارد که در کنار سایر نقاط اساسی سه نکته که تعهد به مثابه ارزش در آن تلقی شده است و مشهود به نظر میرسد به آن اشاره کرد که عبارت اند از ...

تعهد به خدا

تعهد به پروردگار عبارت از این است که آنچه را خداوند امر نموده آنرا اطاعت و پیروی نمائیم و  انچه که منع ویا نهی نموده پرهیز کنیم این نوع تعهد به خدا و ارزش های دینی مذهبی انسان است که از زمان پیدایش افراد و تا زمان مرگ در نظر گرفته شده است.

تعهد به وطن

سقراط  وطن را به مثابه مادر خطاب میکند و افزوده  است  که وطن حیثیت مادر را دارد هر کس به وطن خویش خیانت میکند به مثابه این است که به مادر خویش خیانت کرده است این موضوع را سقراط به گونه جدی و مهم طرح نموده است.

تعهد و و فاداری به قلمرو، و  وطن یکی از وجایب اساسی افراد بوده که در برابر ملت و مردم خویش آنرا باید با کمال صداقت و وفاداری انجام داده و به واژه تعهد عقیده راسخ و مستحکم داشته باشد.

تعهد به مسلک

قسمیکه در فوق تذکر داده شد در کنار تعهد به خدا و وطن، تعهد به مسلک هم ایجاب وفاداری و ایستادگی را درقبال وظیفه میکند که چگونه افراد با کمال ایمان داری و ارزش های رشته های مسلکی در حیطه کاری تعهد به مسلک را رعایت میکنند.

اهل مطبوعات پر مخاطرین فعالیت های آگاهی دهی را برای مردم انجام میدهند که حتی به خاطر تهیه نمودن خبر و اطلاع رسانی از صحنه های نبرد و جنگ خون شان را در دست گرفته و تعهد مسلکی شانرا در قبال وطن و مردم ایفاء میکنند بناً این بخش در رسانه حایز اهمیت بوده که هر ژورنالیست تعهد و میثاق مسلکی را سرلوحه کار و فعالیت رسانه خویش قرار دهند.

حقیقت گرایی:

بازتاب واقیعت ها با وسایل مختلف و بیان عینی حقیقت گرایی است، یعنی حقیقت  گرایی پرده بر داری از واقعات گوناگون است که بوسیله اهل رسانه ها و مطبوعات به مخاطبین نشان داده می شود.

اهل مطبوعات  و رسانه ها به خاطر پیاده نمودن قانون و عدالت از هیچ گونه حرکت های حقیقت گرایی دست بر نداشته و همواره در ابزار های مختلف اطلاع رسانی این موضوع را جدی می گیرند.

حقیقت گرایی یکی از ویژه گی های مهم طبقه روشنفکر و مطبوعات است تا آنچه را که حقیقت دارد با همان قداست و پاکی آن به سمع مردم عامه از طریق مجرا های مختلف برسانند گرچه این مسله گاهی مخاطره آمیز بوده و توسط حلقات گوناگون که مخالف قانون و عدالت اند سبوتاژ و سانسور می شود اما وجدان آزاد افراد و تعهد به مسلک می تواند این حرکت ها را نادیده گرفته به حدی که به مرگ اهل مطبوعات هم تمام شود آنرا انجام داده و مسولیت حقیقت گرایی را به خاطر رساندن خبر اداء می نمایند.

 روشنگری:

آگاهی دهی و روشنگری رسالت و وظیفه هر قلم بدست و اهل مطبوعات است تا مردم در گوشه های مختلف از کوچکترین حوادث اطلاع حاصل نموده  و به سمع مخاطبین خبر را انتقال دهند.

روشنگری و اطلاع رسانی یک امر مهم بوده که هر فرد روشن فکر وظیفه دارد تا ذهینت های عامه را در قبال مسایل روز و زنده گی و همچنان قانون و مقررات روشن سازد

کشور ها به خاطر بلند بردن سطح آگاهی دهی  مردم و  مسایل مختلف زنده گی اجتماعی  از چینل ها و مجرا ها مختلف کار گرفته اند تا مردم شان در قبال آنچه که اهداف اساسی و منافع ملی و قانون اساسی شان ایجاب میکند ذهینت های روشن پیدا نموده و آنرا رعایت نموده که این آگاهی دهی می تواند تاثیرات عمیق خویش را در قبال امنیت، تطبیق قانون و رعایت اصول و مقررات دولتی داشته باشد.

احترام به حقوق معنوی:

احترام به حقوق معنوی هم از مسایل مهم و با ارزشی است که اهل مطبوعات و رسانه ها باید آنرا به گونه جدی پیگیری نمایند

قانون عبارت از تجویز صریح مکتوبی و معقولیست که برای تنظیم اجتماع از طرف یک ارگان با صلاحیت وضع شده که تو ام با اجبار و مکلفیت می باشد یعنی هر فرد جامعه مکلف به رعایت قانون و احترام به حقوق معنوی دیگران است.

احترام به حقوق معنوی دیگران در فعالیت های روزنامه نگاران مد نظر گرفته میشود این یکی از مولفه های اساسی و بنیادی خبرنگاران است که احترام به حقوق دیگران و بی طرفی خویش را حفظ نمایند چون این مسله مهم بوده و هیچ کس حق تعرض و بی احترامی به حقوق معنوی و شخصیت دیگران را ندارد. اهل رسانه ها این موارد را در کار خویش مراعات می نمایند.

پیروی ارزش های اخلاقی و اسلامی:

اخلاق در دین اسلام با نص صریح قران و احادیث پیامبر گرامی و قوانین مدنی و وضعی به شکل واضح بیان شده است که هر فرد ملکف به رعایت ارزش های اخلاقی و اسلامی خویش بوده است.

این مسله در ادیان مختلف بیان شده است بخصوص در دین مبین اسلام که پیامبر خدا نمونه از اخلاق بشر بروی زمین بود که با همین خصلت مبارک خویش توانست دایره اسلام را در هر گوشه از دنیا گسترس و وسعت داده و مرد م را به ارزش های اخلاقی و انسانی دعوت کند.

قبل از اسلام کوچکترین ارزش برای طبقه زن در سرزمین اعراب وجود نداشت حتی تولد یک دختر ننگ بود که دختران را زنده به گور می نمودند اما اسلام به همه مزایای انسانی و اخلاقی خویش که ظهور کرد توانست که حیثیت و وقار انسانی برای زن قایل شده و ارزش های انسانی و اخلاقی را به منظور پیشبرد زنده گی انسانی پیاده نماید.

رعایت و پیروی ارزش های اخلاقی و اسلامی در کار رسانه ها و مطبوعات به ویژه در کشور ما افغانستان مهم تلقی میشود به خاطری که مردم افغانستان مسلمان است و نظام ما یک دولت  اسلامی است و این را به عنوان یک ارزش می پذیرند.

محرمیت:

هر مسلک از خود محرمیت و راز های به خصوص خود را دارد و محرمیت، اسناد در هر مسلک وجود دارد تا ارواق محرم در جای های مهم نگهداری و حفظ گردد که این روند  اصول کاری ژورنالیزم بشمار میرود.

بعضی از خبر ها  و مصاحبه ها که به منافع ملی و ارزش های اجتماعی و فرهنگ برخورد منفی داشته و آسیب میرساند  بواسطه خبر نگاران و اهل مطبوعات حفظ می گردد.

اهل مطبوعات و رسانه ها  که از تمام مسایل اجتماعی وفرهنگی ارتباط مستقیم داشته آگاهی داشته است. بناً هر خبر و مسایل روز را با دقت و مسولانه ارزیابی نموده و به سمع مخاطبین میرسانند .

بنا براین با توجه به اهمیت پدیده اخلاق و ارزش های اخلاقی در عرصه های مختلف اجتماعی می توان چنین نتجیه گیری کرد که این پدیده باید از طرف برنامه های دقیق دولت ها به همکاری روشنفکران و اهل رسانه ها و مردم عامه گسترش داده شده و چنین فرهنگ عالی همه گیر شود.

بناً مسولیت بیشتر به دوش خبرنگاران و اهل مطبوعات است که این رسالت را مستمر در نظر داشته باشند و در امر تطبیق آن از هیچ گونه سعی و تلاش  همه جانبه و با ارزش دست بر نداشته و در نهایت کل اعضای یک جامعه اعم از زن و مرد در جهت پیشرفت و انکشاف کشور، بستر سازی و نهادینه سازی چنین فرهنگ والا گام بردارند.

عبدالهاد ی ایوبی

 کابل

 

 

 

بالا

دروازهً کابل

 

شمارهء مسلسل ۱۷۰،          سال    هشتم،        جوزا/سرطان   ۱۳۹۱ هجری خورشیدی                    ۱۶ جون ۲۰۱۲ عیسوی