کابل ناتهـ، Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   
 
 

 

سخن کابل ناتهـ
دشمنان تعلیم وتحصیل، دربرابرعلم ودانش وسواد، سنگ اندازی میکنند. اما چگونه؟ مکاتب را آتش میزنند. آب را مسموم میکنند. به مسموم نمودن دسته جمعی اقدام میکنند. درافغانستان که مردم آن بسیار تنشۀ فرا گرفتن سواد ودانش هستند،جهالت پسندان یکی ازراه های مبارزاتی خویش را ایجاد رعب وترس ازطریق مسموم کردن انتخاب کرده اند. وبیان صد ها تأسف که این کوردلان سیاهکاربیشترین هدف خویش درمکتب های دختران تشخیص داده اند. تا حال ده ها باردرچندین ولایت با مسموم کردن صدها دختر، کوشش کرده اند که مانع رفتن آنها به مکتب شوند. صدها خانواده را به تشویش واندوه فروبرده اند. وهزاران تن می هراسند که چگونه فراگیری درس وتعلیم را پیش ببرند. جاهلان کوردلی که مقصراین عمل جنایت آمیزوضد انسانی هستند،چون دل خوش کرده اند که مسموم کردن شاگردان موفقانه است، مسؤولیت را نیز به عهده نمی گیرند. زیرا آنقدرهم چشم وگوش بسته نیستند که ندانند دامنۀ نفرت وانزجارعلیه آنها چه اندازه است.

ایجاد رعب وترس، با تیزاب پاشی ومسموم کردن ها تازگی ندارند، سالها پیش نیز سیاه دلان مخالف علم ودانش وسواد چنین کرده اند. اما باید درک نمود که این عمل از جهالت آمیز از تروریسمی برخاسته است که زندگی انسانها را در کل تهدید میکند. تروریسمی که تلاش دارد درسدۀ ۲۱ مردم افغانستان در تنور جهالت ونادانی بسوزند. زیرا در آن صورت بهتر و خوبتر میتوانند به اهداف شوم خویش نایل شوند. همچنان پشتیبانان منطقه یی وجهانی آنها با دیدن چنین اوضاع،نه اینکه علیه وحشت مسموک کردن ها اعتراض کنند بلکه درخفا،موعظه میکنند که وضع افغانستان برای تعلیم زنان مساعد نیست.

زنان ودختران کشورما درتاریکترین شرایطی که لگد وکیبل وحشت بیداد میکرد،به انواع مختلف میکوشیدند که از معلمان خواندن ونوشتن بیاموزند. هزاران خانواده زمینه هایی را مساعد می نمودند که فرزندان خویش را با سواد ببینند. حالا نیزچنین آرزومندی وبه مراتب بیشتر از گذشته ها وجود دارد. مقاومت ونکوهش اعمال جاهلانه از طرف دختران نوید دیگری است که منسجم ومنظم برای دسترسی به حقوق خویش به پیش میروند.

اما نباید فراموش نمود که دولت افغانستان مسؤولیت بسیار دارد که این اعمال ومقصرین آنرا محکوم ، شناسایی و به دست قانون بسپارد. هرگاه دولت افغانستان زمینه های تأمین امنیت ومصؤونیت مکاتب را فراهم نکند وهنوز هم در خواب وخیال برادری و دوستی با تروریست ها باشد، قربانیان شرکای آنها را بیشتر وبهترخواهئند شناخت.
 

 

بالا

دروازهً کابل

 

شمارهء مسلسل ۱۶۹،          سال    هشتم،                    جوزا   ۱۳۹۱ هجری خورشیدی                    اول جون ۲۰۱۲ عیسوی