کابل ناتهـ، Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   
شناسنامه عارفه بهارت

 
 
 

 

من از قبيله يی آزاده گان سرکش باغ

که عشق بر سر و آتش به سينه ميدارند

من از سلاله يی دلبسته گان نور و اميد

من از تبار غرور آفرين سبزی باغ

من از قبيله يی مهر و سرور می آيم

 

من ازنيايش صبحانه يی پرستو ها

                    در سر انجام خوف  و ظلمت شب

                         باز اينک سلام ميگيرم

و چون صباوت گلخوشه های ترد و لطيف

در تب آلوده ترين طيف زمان

                        رنگی از عشق به دامن دارم

و چون غرور نجيبانه يی شقايق ها  

که در تداوم اندوه باغ می ايستند

به فصل ماندن شب در بهار کوچک خود

اميد وار و سر پای باز خواهم ماند .

 

عارفه بهارت

 

 

 

بالا

دروازهً کابل

 

شمارهء مسلسل   ۱۶٩    سال       هشـــــــــتم         جوزا   ۱۳٩۱   هجری خورشیدی        اول جون     ٢٠۱٢ عیسوی