ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 
   
  ړ

Ϙ ی Ș
 
 
 

ی ې یځې
ی ې ګی
ې ی
ې ږ

ږ

یې یې ې
ی ې ګېې.

ې ښې
ږ ېې

ړ

Ә ی
ۍ ې
ی ېږ
ې
ړ
Ӂږۍ ی ځ

ږې ی
Ә ی
ԁیۍ
یې ځږ ړ
ګ
څ
ګ ړې
ی
Әټ ې ړ
ی
ې ی .
ړ ی ی
ړ
ړ
ۍ یې
ږ ی
یې
څ.
 

 

 

 

   ۱۶۸                   /   ۱۳٩۱   ی یی        ۱۶ ی     ٢٠۱٢ یی