ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 
   
ی


ی
 
 ی ی
ǐ
ی ی ی
Ȑیی ی یی
ی ی
ییی ی ییی

یی
ی ی
- ϐی
ی ی ی
ی :
"
ی ی ..."
ی
ϐی
ی ی
:
"
ی ی ...

 

 

   ۱۶٤                         ۱۳٩۱   ی یی         ۱۶  э ٢٠۱٢ یی