ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 
   
ی


 
 
ی ǎ ی Ϙی ی ی ی
یی. 
ی
ی ϐی
. . . . . .
ی ی ی
ی ی
ی ی ی! 
ی یی  
 
 
ܐ  ی  ی یی
ܘ Ԙ ی    
 
ی   ی    ی
ی یی ی  
 
ی  ی ی ی
ی  ی ی 
 
ی  
  ی یی  
 
ی  ی
یی ǐ   
ی
یی ی
ی ی
ی
 
ی
ی
ی ی ǐ ی
ی
ی
یی ی 
 
 
 
ѐ
ی
ی ی
 
ی ی ʁ
ی
  ی
ی ی
ی
ی ی
 
ی
ی ی
ی ی
ی یی ی
 
ی
ی ǘ ی ی
ی ی ی
ی
ѐ
ی
 
ѐ
ی
ی ی
ѐ ی

 

 

   ۱۶۳                           ۱۳٩٠     ی یی          э ٢٠۱٢ یی