کابل ناتهـ، Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   
فراخوان

نوروز در خانۀ مولانا در فرانکفورت


 
 
 خانۀ مولانا در فرانکفورت بر آن است تا جشن دیرینه سال و شکوهمند نوروز را به روال سالهای گذشته، در کنار هواداران فرهنگ باستانی خویش، بزرگ بدارد.
حضور یاران فرهنگ و دوستداران آیینهای افتخار آمیز و پسندیدۀ ما در این بزم انس، مایۀ شادمانی ما را فراهم خواهد ساخت.
برنامۀ شب نوروز
بخش نخست:
صحبت لطیف ناظمی پیرامون ریشه های نوروز در تاریخ، نوروز و دین، نوروز ومردم، نماد های نوروز.
بخش دوم:
شاعران و بهار
ـ جناب نسیم اسیر
ـ بانو هما آذر
ـ جناب جبار توکل
ـ جناب مصلح سلجوقی
ـ بانو صنم عنبرین
ـ آقای شاهین ناژ
دکلماتوران و بهار:
ـ بانو صنم عنبرین
ـ بانو خاطره آریانفر
ـ بانو صالحه محبی
بخش سوم:
موسیقی
آواز خوانان:
ـ سلطان قربان زاده
ـ خالد شهاب
ـ واحد واحدی
ـ تکنوازی: زبور گلزاد
مکان:
Im Sauern 10
60437 Frankfurt

 

Fon- 061019 42781
زمان:
شنبه 24 مارچ 2012
ورود به سالن : ساعت 6:30 دقیقه
شروع برنامه : ساعت 7 شام
یاد داشت:
ـ ورود آزاد است.
ـ کو دکان تان را در خانه بگذارید تا خوابشان در محفل آشفته نگردد.

 

بالا

دروازهً کابل

 

شمارهء مسلسل   ۱۶٤      سال       هشـــــــــتم         حمل    ۱۳٩۱   هجری خورشیدی         ۱۶  مارچ ٢٠۱٢ عیسوی