کابل ناتهـ، Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   
علی الله امانیــــارو ولی الله امانیــــار

دوبرادرنوجوان مهاجرافغان آینده سازان تیم فوتبال کشور
نـیـوزیـلانــــد
 


 

 انسانها موجودات عالی، هوشمند و باثباتی اند. اگربخواهند و از روح عالی واستعدادوتوان که دروجودشان نهفته دارندتمام موانع راازسرراه خود دورساخته ،آنچه آرزودارندعملی خواهندساخت.

متاسفانه عده یی تاکنون نتوانسته ویانخواسته اندکه ظرفیت واستعدادیکه دروجودشان است دریابند.آنهاهمیشه غافل ازتوانایی خودبوده ، رنج وعذاب میکشند.خوشبختانه تعدادی ازنیرووتوانایی روحی واستعدادمافوق  خودبرخوردارند.

افغانها مردمان صلحشور وبااستعدادی درسطح جهان بوده و درتمام عرصه های زندگی موفقیتهای بزرگی رادربین جوامع بشری  کمایی نموده وافتخارات ارزشمندی رابرای وطن ومردم شان به ارمغان آورده اند. مردم کشورمابااستعدادترین وپرکارترین مردمان جهان درتمام عرصه هابوده،اگرزمینه وفضایی باروری ورویش وزایش برای شان آماده باشدعلاوه براینکه درحین ثمروحاصل دهی شگوفه هایشان پر بار میگردد،نتایج عالی ودرخشانی رانیزنصیب میگردند.درغیرآن باعدم توجه اینشگوفه هاپژمرده وبدون آنکه میوه هابه پختگی رسند به خاک یکسان میگردند.شاهدادعای مادرعرصه سپورت وورزش به کلی این حرفهای ماراتاییدمینماید.مادرطول این سالهامشاهده نمودیم که ورزشکاران مادرسطح منطقه وجهان موفقیت  های نهایت بزرگ وارزشمندی رانصیب مردم و وطن عزیزشان ساخته پرچم پرافتخارکشورشانرادرقطار پرچم های سایرکشورهای پرقدرت دنیابه اهتزازدرآورده اند.دنیابه این باورشده که افغانهاواقعامردمان با استعداد میباشند.باآنکه این ورزشکاران عزیزباشکم های کرسنه واقتصاد ضعیف و صدها مشکات دگر با زندگی دست وپنجه نرم مینمایندومتاسفانه و بدبختانه مافیای دولتی درفکراین سرمایه های ملی نبوده درمقابل آنهابی تفاوتی اختیارنموده اند. دراثرحنگهای خانمانسوزبیش ازسی سال کشورتعدادی ازافغانهای عزیزمهاجرودرسراسرجهان پراگنده گردیده به زندگی بی وطنی ادامه داده ولی هیچگاهی وطن ومردم شانرا فراموش ننموده انددرصددآن برآمده اندتادرهرگوشه یی ازجهان که قراردارنددست آوردهای ارزنده یی رابه نفع وطن شان داشته باشند.مسابقات اخیرحرفهای مارابه اثبات میرساند.

 

مادیدیم جوانان ورزشکارخودرادرخارج ازکشورکه دوشادوش ورزشکاران جوان داخل ازکشورچنان موفقیتهای چشم گیری رادرین اواخربدست اورده که تاکنون تاریخ ورزش کشورآن موفقیت راندیده بود.

گزارش جالب وخواندنی رادرمورددوبرادرنوحوان مهاجرافغانتهیه نموده ایم که لقب برادران (باطلایی) را ازحانب فدراسیون فوتبال آن کشوربدست آورده اند.

این دوبرادرنوجوان ازمدت ده سال بدینسوبافامیل درکشورنیوزیلاندبزندگی دارند.ایشان ازهشت سالگی بدینسوبه ورزش فوتبال روآورده وفعلاازچهره های سرشناس ودرخشان بازی فوتبال یا(ساکر) درین کشورمیباشند

 

(علی الله امانیار)که متعلم سال دوازدهم مکتب بوده،علاوه ازاینکه عضویت تیم فوتبال مکتب راداراست، عضو تیم ملی(اوتاگو)که ازمعروفترین تیمهای فوتبال درآن کشوراست عضویت دارد.همچنان درتیم ملی نوجوانان کشور ازبازیکنان برجسته یی ان میباشد.علی الله امانیارتاکنون هفده مدال وهشت کپ درمسابقات کشوروخارح ازکشوربدست آورده است.اودرسال(۲۰۱۱)درمسابقات بین المللی نوجوانان که در(سنگاپور)راه اندازی شده بود بیشترین گولهارابه نفع تیمش کمایی وتوانست درآن مسابقه نتیجه عالی وموفقیت بزرگ رابه نفع تیمش کمایی بدارد.(ولی الله امانیار) متعلم صنف یازدهم مکتب بوده تاکنون درمسابقات فوتبال کشوروخارج ازکشورپانزده مدال وهفت کپ قهرمانی بدست آورده است.علی الله امانیار به تعدادچهل وپنچ گول و ولی الله امانیار درتورنمنت بزرگ مسابقه فوتبال که درکشورآسترالیابرگزارشده بوددردوازده مسابقه چهل وسه گول رابه نفع تیمش حاصل نموده است.

دراثنای که این برادران درمیدان مسابقه داخل میشوند دایماازطرف مربیان تیم مورداستقبال گرم قرارگرفته بابدرقه هواخواه های فوتبال مواجه میگردند. مربی تیم شان درجریان مسابقات،  دایما حرف مشهور(محمدعلی کلی )را درموردآنهابزبان آورده ومیگوید(این دوبرادردرمیدان فتبال مانندشب پرک میرقصندومانندزنبورمیگزند).

درتورنمنت بزرگی که درسطح کشوردریکی ازشهرهای بزرگ این کشورراه اندازی گردیده بود،بابازی چشم گیراین دوبرادر،تیم شرکت کننده مقام اول وکپ بزرگ آن مسابقه هیجانی وپربیننده را رابدست آورده،فدراسیون فوتبال عالی ترین لقب پلیران سال وقوی ترین گولران سال رابه ایشان تفویض نمود.

هردوبرادرباهم نهایت صمیمی بوده، مردم وهموطنان شان رانهایت دوست داشته  آرزودارندروزی به نفع کشورخود مسابقات فوتبال راراه اندازی وازحاصل پول آن هموطنان بی بضاعت رامددرسانند.آنهاتاکنون موفقیتهایراکه بدست آورده اندهمه رالطف وبزرگی الله مهربان ودعای پدرومادروبزرگاندانسته اند.

 ازایشان پرسیدم :موفقیتهای که نصیب تان گردیده چه برداشت نموده اید؟

چیزیکه مارارنج میدهداین است که تمام دست آوردهای مابه نفع کشوربیگانه بوده درحالیکه دایمادرین آرزومیباشیم که همه دست آوردهای مابایدبه نفع وطن ماباشد.آرزوداریم تاروزی یک حکومت ملی ومردمی جاگزین حکومت فعلی شده تاتمام دورافتاده ها وسرمایه های ملی این کشوردوباره به مادروطن شان برگردندوتمام افتخارات شانرادرزیپای مادروطن شان بریزند.علی الله امانیاردر نظر داردبایاری خداوندیکتاتحصیلاتش رادررشته طبابت،وولی الله امانیاردررشته انجینیری تکمیل ومصدرخدمت به وطن وتمام جوامع بشری گردند.

 

ازخاطرات جالب شان پرسیدم:

خاطره های زیادی ازمسابقات درکشوری که درآن به گونه غربت زندگی داریم وازسایرکشور های که غرض مسابقات شرکت نموده ایم داشته که ازیکی دوی ان یادآورمیشویم: درختم مسابقات زمانیکه خبرنگاران ازمامیپرسندکه ازکدام کشورمیباشید؟وقتی اسم کشورعزیز افغانستان رابه زبان میآوریم همه به تعجب به سوی مانگریسته که این نگاه هاراماخوب درک نموده ومیدانیم که آن چه معنی دارد.

خاطره یی تلخی رایادآورمیگردیم که ازتلخترین خاطرات مادرزندگی خواهدبود:

دریکی ازروزهازمانیکه به منزل آمدیم برای ادا ی احترام به اتاق پدرم داخل گردیده متاسفانهبه صحنه دلخراشی مواجه گردیدیم،پدرعزیزمیگریست،وقتی علت راپرسیدیم ،ایشانفرمودند:

فرزندان عزیزلحظه یی قبل دریکی ازشبکه های جهانی مصاحبه یی بادختراعلیحضرت امانالله خان انجام دادند.دراخیرمصاحبه آرزوی شاهدخت راپرسیدند.اوگفت من ازدولت افغانستان تمنادارم تااستقلالی راکه پدرم به نهایت مشکل  بدست آورده،مفت ازدست ندادهآنراحفظ بدارند.

باشنیدن این حرف گریستم که اولادناخلف افغان مادرشانرامفت وارزان به احنبی های که دیروزآنهارارانده بودیم به فروش رسانیدند.عزت ووقارنیاکان شانرازیرپاباآنکه مردم فقیرونداربودیم ولی غرورملی واستقلال داشتیم.دریغاآنچه که درکشورمیگذردوآنچه برایش نقشه طرح نموده اندباآنکه نسلهایکی پی دیگری خواهندرفت ولی این آرزوبرآورده نخواهدشد،چون جریان حوادث چنین حکم میکند.اگرلطف خداوندشودومردم استعدادوآگاهی آنرابیابندکه دوست راازدشمن تفکیک ودورازتعلقات قومی،زبانی بازهم دورهم جمع وبرای منافع ملی ازهیچ نوع قربانی دریغ ننمایند.آنگاست که این نسل ونسلهای دیگر که درراه هستندمیتواننداین افتخارات رادوباره بدست ودرداخل وخارج کشورتمام داشته های معنوی شانرابابراه اندازی مسابقات جهانی وسایرداشته های ملی برای مردم تحفه بیاورند وبه جهانیان ثابت سازندکه سازنده کشورخودشان میباشندوسرنوشت خودرابدست دارنددرغیرآن به این آرمان وآرزوروزهاسپری خواهدشدوافتخاراتی که بدست میآیدهمه اش بنام همان آنهامسماوثمره اش بنام آن کشورمیزبان یادمیشود.

 

انسان درهرموقیعت ودرهرجاکه سکونت داشته باشدازتلاش بازنمی ایستد.واین تلاش وکوشش تااخیرعمرادامه خواهدداشت وبایدمتیقن بودکه زندگی سکون پذیرنیست.هرگاه سکون فراه رسد،پایان زندگی خواهدبود.

گویندهرگزناامیدنشوید،اگرناامیدهم شدیدبدانیدکه درناامیدی هم امیداست.اینگفته راادامه داده درهرجاکه هموطن ماست پیروزی شانرادرافق خورشیدوسرفرازی خواهانیم.وبرای همه استعداد هاوسرمایه های ملی خاصتااین دونوجوان فوتبالیست که افتخارملت افغان است موفقیتهای بی پایان

ازدرگاه رب العزت تمناداشته،آرزومندیم تاروزی زیرچترحکومت مردمی درقطارفوتبالیستهایوطن عزیزافتخارات بزگ وبزرگتری رانصیب وطن ومردم شان گردانند.سلامتی وکامگاری این فوتبالیستان پاطلایی راازدرگاه الله یکتاخواهانیم.

گزارشگرمحبوبه نیکیار-تورنتو-کانادا

 

 

بالا

دروازهً کابل

 

شمارهء مسلسل   ۱۶٠       سال        هفتم              جدی /دلو    ۱۳٩٠     هجری خورشیدی         ۱۶ جنوری ٢٠۱٢ عیسوی