ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 
   
ې!


ی
 
 

ې!

څ ځ

ږ !

ې ږ ې ږ ې

ږ ړ

ې ړ

ږې

Ӂې ې ځې ښ.

ښې ږ ې ړ ې :

ې !

ې ې ې ړ

Ӂې ې ې ځ !

څ ԁ ې

ې ې

ې ې

ې

ږ ړ

ځ.

* * *

ې څ

ې

ښ ډې

ې ډ

ې

ې

ټ ټ ښ

ې ښ ټ ړ

ډ

ځږ

ԁ

ځ ځ

ړې ې څڅږ

ښ ږ

ې ړ ې :

ې ې

ې ې

ړ!

ې ې ړ

ې ځ

١٣٧٣ / ۶ / ١٨

 

 

 

   ۱۶٠                            ی /    ۱۳٩٠     ی یی         ۱۶ ی ٢٠۱٢ یی