کابل ناتهـ، Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   
دردفاع از حقوق هموطنان هندو و سیکهـ های افغان
 
 

 

دسامبر ٢٠۱۱

 

انجمن حقوقدانان افغان دراروپا نفرت وانزجارشدید خود را در رابطه به برخورد تبعیضی، غیرمسئولانه واتلاف حقوق افغانان هندوباور وسیکهـ،این هموطنان عزیز و باشنده گان کهن این سرزمین اعلام وخاطرنشان میدارد که: که این اتلاف حقوق هموطنان عزیز هندو و سیکهـ های افغان درگام نخست با اخلاق عالی اسلامی که بیش ازهزارسال درین مرزوبوم رعایت گردیده تناقض آشکار دارد و ازجانب دیگر تخطی و پایمال گردیدن ارزشهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای ناشی از آن می باشد که درقانون اساسی نافذ نیزبازتاب یافته است . در ماده دوم قانون اساسی (آزادی اجرای مراسم پیروان سایرادیان) مسجل گردیده وماده بیست ودوم آن (هرنوع تبعیض وامتیاز بین اتباع) را ممنوع و درماده چهلم (ملکیت را ازتعرض مصئون) اعلام کرده است. بدین رو اظهرمن الشمس است که این ارزشهای اعلامیه جهانی حقوق بشر، احکام قانون اساسی وقانون مدنی به خواست زورمندان که نقاب اسلام را به رخ کشیده اند زیرپا گردیده است.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ازجوامع مدنی، سازمانهای سیاسی، اجتماعی و رسانه ها و نشرات افغانی، اعضای پارلمان که متعهد به حقوق مردم میباشند صمیمانه میخواهد تا به خاطر احقاق حقوق حقه این هموطنان عزیز وشرافتمند (هندو و سیکهـ های افغان) صدای شان را رساتربلند نمایند. تا دولت نامنهاد که عامی غاصبان حقوق مردم است تحت فشار شما مجبورگردد که تدابیرمقتضی را در زمینه اتخاذ نمایند. تا این باشنده گان کهن افغانستان با امنیت و خاطر آرام مناسک دینی شان را به جا واطفال شان از درس وتعلیم به دور نمانند. 

 

بااحترام

 

پوهاند دوکتورغلام سخی مصئون

رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

بالا

دروازهً کابل

 

شمارهء مسلسل   ۱۵٩       سال        هفتم              جدی     ۱۳٩٠     هجری خورشیدی         ۱ جنوری ٢٠۱٢ عیسوی