کابل ناتهـ، Kabulnath

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   
گفتار محزون

رشاد وسا
 
 

 

 

شعر من گفتار محزون منست      ناله یی آغشته در خون منست

ناله هادارم چو مرغان چمن        ناله وفریاد مضمون منست

هست مروارید شعرم آبدار           دولت من طبع موزون منست

این غزل های زجان شیرین تر      درحقیقت گنج قارون منست

آشیان دارم به گلزارادب              این همه ازبخت میمون منست

معنی نغزو کلام دلپذ یر             ساغر صهبای گلگون منست

میسرایم نغمه های دلپذ یر            فطرت من چنگ و قانون منست

مانی ام شعر من ارژ نگ منست     موسی ام شعر من هارون منست

راست میگفت آن اد یب نامدار        مصرع من قطره یی خون منست

 گریه دارد عالمی ای بیخبر           اشک من دریای جیحون منست

میروم ازخویشتن دیوانه وار           بیخودی صحرای مجنون منست

 نیستم غیر از گل گلزار خود          لاله ی من، زیب هامون منست

 

رشاد وسا آلمان 1997

 

 

بالا

دروازهً کابل

 

شمارهء مسلسل   ۱۵۸       سال        هفتم              قوس/جدی     ۱۳٩٠     هجری خورشیدی         ۱۶ دسمبر ٢٠۱۱ عیسوی