ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 
   

څ


ی

 
 

څ ې

څ Ӂ ې

څ ښې

څ

څ ړ

ړې ڼې ېږ.

***

ݻ

ښǁېۍ ې ې

ې

ږ

***

څګ ړګې ې

څګ ښې ډې ځ

ې

ې ډډۍ ېږ

***

ړګې ږۍ

څۍ څ

ټ ې

ې ګړۍ ښې ږ.

***

څ ې

څ Ӂ ې

څ

څ ȡ ړ

ړې ڼې ېږ.

١٣٧٢ / ٧ /٢٩

 

 

 

   ۱۵۸                            /ی     ۱۳٩٠     ی یی         ۱۶ ٢٠۱۱ یی