کابل ناتهـ، Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   
زندگی کودکان درافغانستان


گرد آوری  وابرازنظراز: ن .م

این نوشته در چندین شمارۀ کابل  ناتهـ نشر میشود.
 
 

 

فهرست مطالب

 

 

-                     چند یاد آوری

-                   به کودکان افغانستان بیاندیشیم

 

الف : عامل و تأثیرجنگ

-          انفجار ماین ها

-          عملیات انتحاری

           حملات راکتی

-          عملیات ناتو

  ب :  عوامل اجتماعی واقتصادی

-                   مرگ مادر

-                   کودکان یتیم

-                    بی دوایی

-                   هیروئین وکودکان معتاد

-                   کودکان زندانی

-                   کودک ربایی و قاچاق کودکان

-                   تجاور جنسی

-                   ازدواج های اجباری

-                   کودکان رقصنده

-                   کودکان نان آور

-                   کودکان گدا

-                   ناتوانی رفتن به مکتب

-                   خشونت علیه کودکان

-                   بیماران روانی

-                   کودکان هندو وسکهـ

ج :  کودکان در مهاجرت

-                   کودکان در پاکستان

-                   در ایران

 

 

 چند یادآوری

 مطالبی  را که در پایان مطالعه میکنید، محصول تحقیق وپژوهشی ازاین قلم نیست.  برگرفته ها یی اند از زحمات، تحقیقات وتأملات چندین نهاد وچند تن ازاشخاص پیرامون وضعیت زیستی کودکان درافغانستان .

 

در راستای راهجویی برای کودکان کشورما؛ نخست از همه  آن عواملی سزاوار شناسایی اند؛ که وضعیت دل آزار زنده گی کودکان را آفریده اند. با توجه به گزارشها و گفتاوردهای بیشمارچندین عامل در ایجاد اوضاع رقت بار وتباهیگرانۀ حیات کودکان نقش دارند که عبارت اند از :

عامل فقر، تنگدستی، نبود امنیت،حضور ناگسستۀ دهشت افگنی؛ و نبود برنامۀ منسجم وغمخوارانۀ عملی .

 

 این نتیجه گیری نشاندهندۀ عواملی هم است که در کلیت اوضاع افغانستان ودرهمه زمینه ها چهره نموده اند.

 

به این ترتیب آن عوامل مخرب و ویرانگری که مسبب نارضایتی عمومی از اوضاع جامعه اند؛نسل آیندۀ کشور را بیشتردرمعرض آسیب قرار داده اند. با این برداشت وبه منظور جلوگیری از گسترش وضعیتی که فاجعه بارتواند بود،توجه به ایجاد برنامه های عاجل امنیتی، معیشتی بسیار مهم است. درست است که تعدادی از هموطنان با اتکأ به امکانات مالی خویش ویا با استفادۀ کم وبیش از نهاد های خارجی؛ عواطفی را که برای کودکان دارند، از راه غمخواری های آنها، شریفانه تبارز داده اند. اما چنین زحمات با توجه به ابعاد وعوامل متعدد و تعداد کودکان نیازمند ودرمعرض آسیب های نابودگرانه بسنده نیست. شاید بهتر باشد اگربا دایر نمودن منظم  محافل راهجویانه و تشریک مساعی نهاد های متعدد، توجه به هزینه های بیشتر؛حرکت مؤثری بتواند از بار بخشی ازچالشهای دامنگیر کودکان بکاهد.

 

اقدام کوچک گردآوری وانتشار این نبشته، درواقع حاکی ازضرورت جلب توجه مزید و تأکید دگرباره به منظور راهجویی های مؤثروگسترده ترتواند بود.

  

 افزون بربهره گری ازنبشته ها گزارشها وتأملات دیگران در تارنماها؛ چندتن ازعزیزان با فرستادن برخی ازاطلاعات و عکسها برمن منت نهاده اند، که شایستۀ یادآوری است.بدینوسیله  آقایان لطیف پاچا، س. ا. فهیم،دوستانی ازکمیسیون حقوق بشر و س. سفید وخبر گزاری بست باستان را؛ مشمول این سپاسگزاری می دانم.

 

 بــه کودکـــــان افغانستان بیــــندیشـــــیم

  

چالشهایی که درگسترۀ جهانی دامنگیر کودکان اند، درافغانستان زخمین ودردمند، با ضریب ها سربرمیاورند. هنگامی که گزارش  پایان از سازمان جهانی کارI .L.O  را خواندم ، باردیگر به این موضوع ودشواری هایی که دامنگیر کودکان کشورما است، اندیشیدم. در گزارش چنین آمده است:

 

" سازمان جهانی کار با توجه به بحران اقتصادی کنونی، از ناحیۀ افزایش کاراطفال نگران می باشد. درین میان دختران با دشوارترین وضعیت روبرو خواهند بود . درگسترۀ جهانی در حدود100 ملیون کودک دخترکار میکنند. 218 ملیون طفل میان 5 تا 17سالگی دربرابرمزد کار میکنند؛ درحالیکه 8/1 ملیون از دریافت مزد محروم هستند ویا اینکه در معرض تجاوز جنسی قرار دارند ." (1)

 

با آنکه خبرهای معطوف به حال وروزگاراسفبارکشورما اندکی همه روزه شنیده ویا خوانده میشوند؛اما درپرتو گزارش بالا، حواس کسانی که با اوضاع کشورسروکاربیشتردارند،بیشترمتوجه کودکان میشود. زیرا مسألۀ کودکان در کشورما، جزجدایی ناپذیر مسایل بیشماری است، که از چند دهه به اینسو روی هم انباشته شده اند .

توجه به مسألۀ کودکان درافغانستان، درکناردشواری های حل ناشدۀ معیوبین ونیازهای اقتصادی ومعیشتی چندین ملیون زن، ره به سوی پهنۀ دشواری جامعه می برد. وقتی به این دشواری ها ومشکلات آنها نگاه می کنیم،نسلی را نیز به یاد میاوریم که کودکی را در دل نابسامانی ها ورنجهای پیشینه سپری نمودند.

 

هنگام نفوذ وحضورقوای شوروی ازمیان رفته درافغانستان، شماری ازکودکان خانواده های روبروشده با دشواری ها، سختی های طاقت سوزبسیارکشیدند.دیدارتاریخی باچهره یی که از آن ایام دردست است، این محرومیت ها را نمایان می سازد:

از مشکل اقتصادی، بی مهری ومحرومیت ازمهربانی پدر،ازدشواری های فشارآورنده برمادر،از بیدوایی، از بی نانی ومشکل درس خواندن.

کودکانی که درانتظار دیدار پدر زندانی بودند،و اکنون در سن وسال  دیگری به سر می برند، ده ها وصد ها خاطره برای گفتن دارند .

 

آنانی که راه مهاجرت را درپیش گرفتند، قصه های بیشماری را از آنچه دیده اند،بیاد میاورند. کودکانی بودند که درمسیر راه به سوی کشورهای اروپایی شرقی، به دستور قاچاقبران ملزم به خوردن دوای خواب آوربودند تا دربیداری صدای از ایشان توجه پولیس سرحدی را جلب نکند. 

 

اطفالی که درمسیر راه در آب غرق شده اند ومادران شان فرمان قاچاقبران انسان ها رابا خاموشی رعایت کرده اند که میگفتند:

 "بـــدو، بلا برسر یک طفلت !"

 ویا کودکانی که در راه رسیدن به ایران وپاکستان جان دادند ویا درکمپ ها ازبی نانی وبی دوایی وبی سرپناهی ،ایام کودکی را به پایان نبردندو . . . بسیاری ازسوگواره های ناگفته ونانوشته یی اند که از زندگی کودکان کشورما در آن مقطع خبر میدهند.

 

کودکان ونوجوانانی که برای شست وشوی مغزی روانۀ کشورهای اروپایی شدند تا ریشه یی از تعلقات میهنی وفرهنگی ایشان درمیان نماند؛ فصل دیگری میتواند باشد برای دریافت مصیبت آفرینی ها در کشورما .

 

 مکتب سوزی ، فرار از شرانتقال به جبهه های انسان کشی، که دربساموارد محرومیت از درس خواندن را درقبال داشت ؛ وجنگهای دنباله دارومتمم ناهنجاریهای پیشینه، همه وهمه دست بدست هم داده روزگار فراموش شدۀ نسلی را رقم زده است .

 

اگرآنروزگارمصیبت بار،چنان نسلی را هم درجامعه پیشکش نمود، که داغ ناگواری هارا برپیشانی داشتند؛ کودکان زمان حاکمیت تنظیم های جهادی وتحریک اسلامی طالبان هم باردردانگیزترین رویدادهای  زمانه را به تماشا نشستند.

 دردوردولت جمهوری اسلامی جناب حامد کرزی نیز با وجود نیازمندی شدیدی که برای  کودکان احساس میشود،باتوجه به مدارک بیشمارارایه شده،به ویژه ازجانب کمیسون حقوق بشردرافغانستان، نیازمندی ها ونگرانی ها پایان نیافته اند.

 

در حالیکه عطف به حال کودکان وخانواده های محتاج ، مستلزم طرح وتعمیل برنامه های سازنده بود، متأسفانه درین زمینه توجه شایسته  به عمل نیامد.

 

از مودجودیت ناهنجاری ها، کودکان نیزآسیب دیدند. بی امنیتی ودست دراز داشتن عناصر بی توجه به حقوق بشری در افغانستان، سبب سازحتا شیوع تجاوزات جنسی وازدواج های تحمیلی با کودکان شد. اگر از یکسو سنت مکتب سوزی طالبان بیداد کرد وملیونها دالر حیف شد، از سوی دیگر، نا آشنایی وبی توجهی دولت به حل مشکلات کودکان، بازارگدایی، سرگردانی درجاده ها، مشغولیت در کارهای شاق وبامزد ناچیزرا رونق داد ومصیبت معتاد نمودن کودکان را به مواد مخدره چون بارغمی بردوش جامعه نهاد. این درحالی است که درافغانستان و همه جای گیتی این سخنان رابه زبان میاورند، که :

کودکان؛ جوانان ِ آینده  وگردانند گان چرخ ادارۀ فردای کشورهستند. تآکیدی  که براین موضوع می شود، این است، که برای اندیشیدن به فردا به پرورش کودکان باید اندیشید. به سخن دیگر فردای کشور به درستی ونادرستی پرورش کودکان پیوند دارد.ازین دریچه به کودک نگریسته شده وهمواره گفته شده است، که این نونهالان را به درستی  ازهمین حالا پرورش داد.

 با توجه به درستی های نهفته درین سخنان، اندک نگاهی به حال کودکان کشورما می بریم. ببینیم که درچه حال و وضع ، هوا وفضای رشد به سر می برند. در آخر ببینیم که آیا واقعا ً در بستر پرورش و تحقق چنان آرزومندی ها قرار دارند؟

درصدرارایۀ تصویرازحال کودکان افغانستان، از چند گزارش میاغازیم که سازمان مدافع حقوق بشرافغانستان وغیره منابع انتشارداده اند .

 

گزارشها چنین اند:

 

در سال 2010 در حدود 739طفل درافغانستان کشته شده اند. براین اساس هر روز 2 طفل جان باخته اند.

این مطلب در گزارشی از طرف  Afghanistan Rights Monitor(ARM)که در کابل و 22 ولایت کشور نمایندگی دارد، تذکر یافته است. سازمان حقوق بشر افغانستان می گوید، که اکثر اطفال هنگام انفجارهای کار گذاری شده در راه ها، اعمال تروریستی ، بمباردمانها، وآتشباری ها کشته شده اند.

مدافعان حقوق بشر این گزارش را نیز آورده اند که در 64% مورد قتل اطفال درسال 2010 اپوزیسیون مسلح،در 17%  نظامیان ناتو وامریکا ودر 4% مورد قتل افغانان صغیر نیروی امنیتی را مقصر میدانند .ولی مدافعان حقوق بشر 15 % موارد قتل  اطفال را به هیچ کدام از عاملین فوق الذکر نسبت نداده اند.

سازمان مدافع حقوق بشر خبر میدهد ، که موارد قتل اطفال در افغانستان به مقایسۀ سال 2009  زمانی که اندکی بیش از یک هزار نفر کشته شده بود افزایش یافته است. در عین حال تعداد مجموعی تلفات مردم ملکی در سال 2010 به مقایسه سال 2009 دوبرابرافزایش یافته است  . . ." 2

 

مطالعۀ این گزارش ها را درآغاز دیدار با روزگار کودکان کشورما یکی از ابعاد نگران کننده را نشان میدهد.  وضعیت  آنها را دربقیه گزارش هاپیگیری می نماییم :

  گزارشی از5 سال پیشتر از آن را می بینیم( سال 2005) :

 

 " از هر پنج طفل یک طفل قبل از رسیدن به سن پنج سالگی می میمرد. ( یعنی 257 نفر ا  هر1000 نوتولد)

سالانه در حدود 85000 طفل از اسهالات جان خود را از دست میدهند. مرگ و میرمادران درهنگام ولادت در حدود 1600 الی 1900 از هر صدهزار تخمین زده شده است . . .  "3

 

به منظور دریافت علل پیدایش اوضاعی که کودکان درآن با دشواری ها زندگی میکنند،چهره های مشخصتر وضعیت کودکان وعوامل آن را نشانی می نماییم :

  

 عامل و تأثیرجنگ

 

در اثر جنگها، حملات نظامی ونتایج آسیب زای آن، تعداد ی ازکودکان به قتل رسیده ویا زخمی شده اند. تداوم بی امنیتی وبقیه دشواری ها حیات بقیه کودکان را در معرض تهدید روزانه گذاشته است. عامل جنگ وخشونت صورت های گوناگون تخریبی دارد:

 

   انفجارماین ها:

          

تعدادی از کودکان  افغانستان در اثر انفجار ماین ها کشته ویا معیوب شده اند. انفجار ماین ها از زمان تجاوزاتحاد شوروی،جنگ مجاهدین، وحضور طالبان پیشینه دارد. تعدادی ازهموطنان معیوب که در داخل افغانسان دیده شده اند؛ ویا در پاکستان هستند، معیوبان همان زمانه هستند.  برخی که ازدواج نموده و فرزندانی هم دارند، فرزندان آنها که درسن کودکی ویا نوجوانی اند، مجبورهستند که کار کنند. برای تعدادی از آنهابه دشواری لقمۀ نانی دستیاب می شود. به طور مثال: " نوریه زن افغان که یک پایش را دراثر انفجار ار دست داده وپای دومی اش، هم میعیوب است، دوطفل دارد.

وی می گوید:

 خورد بودم که پایم سرماین آمد،ماین پایم رابرید.  . . دو طفل دارم.

او می گوید: در حالی که از طفل دومی اش 17 روز سپری شده است،شیر تغذیۀ او را ندارد.برای او چای تهیه میکند اما بوده ندارد. نوریه از زندگی به ستوه آمده است، زیرا امکان پیشبرد آن در توانش نیست. اما به دلیل داشتن دو طفل، زندگی غم آمیز را با چشمان پر اشک ادامه داده است.(4)

 

 موجودیت ماین ها درافغانستان یکی از بزرگترین معضلاتی است که با مصارف گزاف وتهدید حیات تعدادی از انسانها وحیوانات، هنوز نیست ونابود نشده است. کودکان با این عامل مخرب و تباهیگیر هنوز روبرو هستند. نگرانی از ناحیه انفجار ماین ها را هنگامی بیشتر میتوان دریافت که گفته می شود  هنوزملیون ها ماین درافغانستان ازبین نرفته اند.

  

 عملیات انتحاری

 

استفاده سؤ از کودکان به منظور انجام عملیات انتحاری ،گوشۀ دیگری از ابعاد مصیبت هایی است که دامنگیر کودکان افغانستان شده است. لطف الله مشعل سنخنگوی امنیت ملی گفت:" طالبان با سازماندهی حملات و انفجار ها بر مناطق کلیدی تلاش میکنند، . . .

افغانستان در مورد رقم روبه افزاش کودکان که توسط طالبان برای حملات انتحاری استفاده می شوند، نگران است . . . صد ها کودک درآن طرف مرز انتظار میکشند تا دست به انتحار بزنند.ما دردوماه، 19 تن ازین کودکان را بازداشت کرده ایم ." (5

 

چنان که مشاهده شده است، افزون بر مرگ کودک انتحاری که تکه تکه می شود؛ تعدادی از کودکان دیگرنیز به کام مرگ میروند.  دراثر حملات انتحاری و آتش باری سال 2007 در بغلان، تعداد زیادی از شاگردان مکاتب کشته شدند.

سالها است که خبرهای مشابۀ خبر پایان را می شنویم ومیخوانیم :

 

" 20 تن به شمول زنان واطفال کشته شده و24 تن دیگر به شمول زنان واطفال  دریک شفاخانه در ولسوالی ازره ولایت لوگر" در افر حملۀ انتحاری کشته شدند.6

بارها گفته شده است که بیشترین پرورشگاه کودکان انتحاری در داخل خاک پاکستان است. این موضوع که زمینه های مکث و تأمل بیشترعلل آن را ایجاب میکند،بیشترین گزارشها سخن ازکودکان اقشار تهدیست ومواجه با دشواری اقتصادی دارند.دریافت نحوۀ جلب ،اوضاع وشرایط زندگی و پرورشدهی آنها بسیار تأثر بار است. آنها در چارچوب نظم خشک ،حرف شنو،بافراگیری دساتیری نهایت متحجر وعقب مانده تحویل اجتماع می شوند. یکی از موارد را در آموزش های زن ستیزانۀ آنها میاوریم :

  

 

یک نوجوان 13 ساله به نام "سمیع الله" نام دارد، که از پاکستان به هدف اجرای حمله انتحاری به قندهار اعزام شده بود، بازداشت شد.

سمیع الله گفت که وی توسط شخصی به نام ملا "حبش" که در پاکستان مستقر است، تشویق شد تا به افغانستان برود و دست به حمله انتحاری بزند . (وبلاگ چشم انداز. رزاق مأمون/ 20 11/2011)

 

 "در این مدارس بر پرهیز از داشتن هر گونه ارتباط با زنان به صورت پیوسته تاکید می شود. این تاکید بازتابی است از فرهنگ مردسالارانه ای که با حضور زن در زندگی اجتماعی به هر شکل آن مخالف است. زن در این تجلی از فرهنگ، یک تابو است که سخن گفتن از آن مجاز نیست چه رسد به اینکه حضورش به شکلی از اشکال تحمل شود."7

 

    حملات راکتی

 

گزارش حملات راکتی که کودکان را به خاک وخون میکشد، بسیار است یک نمونه را میاوریم:

 حملۀ راکتی که به ساعت هفته ونیم صبح روز21 جوزا 2011 از سوی مخالفان دولت بالای قوماندانی امنیۀ ولسوالی وته پورولایت کنر صورت گرفت،منجر به زخمی شدن سه کودک گردید. و درنتیجۀ انفجار بمب درکنار جاده یی در ولسوالی ولایت ننگرهارسه کودک کشته وزخمی شدند(8)

  

حملات ناتو

 

کودکان افغانستان به ویژه درمناطقی که بیشتر با نا امنی وجنک روبرواند، تنها قربانی عملیات انتحاری ونظامی طالبان نیستند. قوای ناتو نیزبارها در اثر بمباردمانها،مسبب گرفتن جان کودکان شده و اندوه مرگ آنها را بار آورده است. هنگامی که نخستین گزارش پیرامون کودکان را در صدر موضوع آوردیم، دیدیم که که درسال 2010 در حدود 740 کودک در افغانستان کشته شده اند. عملیات اشتباه آمیز وغفلت های نظامی پس از آن نیز پایان نیافته است. پیش از سال 2010 وبعد از آن گزارش،دفعات دیگر نیزعملیاتی که منجر به کشتن غیر نظامیان وکوکان شده است به چشم می خورد. همزمان با آن همواره صدای اعتراض علیه عملیات غیر مسئولانه  وجودداشته است . این نمونه ها راببینیم :

  

 

"در سال قبل (1387)  260 تن دراثرحملات انتحاری، بمباردمانهای هوایی و درگیری های مسلحانه کشته شدند." 9

"  9 کودک دراثرعملیات هوایی ناتو در ولایت کندز کشته شدند.آنها مشغول جمع آوری هیزم بودند. . .

در همین خبرافزوده شده است که که درشرق افغانستان از 65 افغان که 50 تن زن وکودک را شامل می شد، دراثربمباردمانها کشته شده اند."10

          

عامل جنگ وانتحار پیامد های چند گانه برجای نهاده است. عامل مرگ آور آن را گفتیم، تعدادی هم معیوب شده اند. اما عامل روانی آن بربقیه کودکان که برای همه مشهود نیست،ده ها هزار تن کودک را به دلهره گی وافسرده گی یا با اوصافی از چالشهای روانی مواجه کرده است .به این موضوع در صفحات آینده می پردازیم.

 

 ادامه دارد

 

منابع وتوضیحات

 

1-    ARD.Text. 12-06-09 ).

2-   www.farsi.ru

3-     31/12/2005 اقتباس از سایت کمیسیون مستقل حقوق بشر

4-   you Tube گزارش های مستند وتصویری. 2008 زیرعنوان ستم وخشونت دربرابر کودکان. نتیجۀ فقر وفساد

5-   تارنمای صدای آلمان 1/6/11

6-   سرطان 1390/ 26 جون 2011) کمیسیون حقوق بشر افغانستان

7-   محمد محقق. روان انلاین. نشرشده درروانشناسی طفل و نوجوان. چگونگی رابطۀ کودک آزاری وانتحار درمدارس طالبان.

8-   خبرگزاری بست باستان . یاسر شریفی. 21 جوزا

9-   ( بی بی سی 13 جدی 1388

10- بی بی سی  6/3/11 

 

 

بالا

دروازهً کابل

 

شمارهء مسلسل   ۱۵۸       سال        هفتم              قوس/جدی     ۱۳٩٠     هجری خورشیدی         ۱۶ دسمبر ٢٠۱۱ عیسوی