ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 
   
 

ی ی
 
 


... ԁې ګ
ېګ ې ې ړ
ې ې ګ څڅ څڅ څڅې
(( )) ی
څ ې ړ ې ې
(( )) ی
ځ ړ ې ږ
ځ ړ ی
ې څ ې ړ یږې
ځ ړ ی ΁ ی ΁
ځ ړ ی ې ی ړ
ې ی
ې څ
ګ ې ې ګ .
ځ ΁ ی
څ څڅ یځ
ې
ځ ډیې ړ
(( )) ی

ګ څڅیی څڅی

 

 

 

   ۱۵۸                            /ی     ۱۳٩٠     ی یی         ۱۶ ٢٠۱۱ یی