ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 
   
"ώ Ә"

Ϙ
 
 

 

 


Mona Lisa

 

  ې ώ Ә ټ ځګ ډ(١٤٥٢-١٥١٩ ږ) ځ ی٠ Θې ې ې ې ځ ږږ ې ډ ړ ړ ږ ې ډ ڼ Ǎ٠

ډ :

ډ ټ ې ښ Ә  ې ښ ې ږی ی٠ ړ ې ږ ې ώ ړ ځ ΁ ې ړ٠ ې ΁ ΁ ǘ ٠ ې ې ԁ ړ ې ۍ ړ ې ډ ې ډې ګ ړې ې ځۍ ې ړ ٠ ډ  ΁ ښځ ې ړ ړ ښځ ې ې ی ې ۍ ٠

ډ ځۍړ :

ډ ځ ۍ ړ ړ ې څ ځګې (١٤٣٥-١٤٨٨) ښې ې ځ ګۍ ځ ې ړې ړ٠ ې ې ټې ټ ې ې ې ګې ΁ې ې ې ډ ډ ΁ې ې ښ ې ١٧ ۍ ې ځګۍ ړ ې ړ ې ګ ې ښ ې ېې٠ ړی ټ ې ښ ړ ړې ځګۍ ې ې ې ډېې ې ړې٠

ډ ډ:

ډ ΁ ډ ړښ ټ ټ ښ ې ې ړ ې ړۍ Ϙ ǁ ډ ږ ٠ ١٥١٥ ږ   ǘ ې ې ǘ ړ ټې ټې ې ړ ښ ې ړ٠ ې    ې ډ ځګۍ ړ ړ ې ې ی ځ ښ ړ ې ې ې ړ ړ ې ړې ګ ړ ې ټ ګ ګډۍ ښ ې ې ړ ګ ګډۍ ې ځ٠ ۍ ڼۍ ږې ې ړ ې ې Ә ې ې ټ ګ ټǘ ٠ ١٥١٩ ې ڼۍ ې ې ګې ړې ړ ږ ې  ړې ې ΁ ګ ښی ٠

ځ ګۍ ې ډ ګ:

څ ډ ځ ګۍ ړ ې ډې ګ ګ ې ې ې ډې ٠ ړی ګ ې ی یǘ ǁی ی ې ی ې ٠ ږ ې ړی ١٤٩٠ ډ ډ ړ ځګۍ ښ٠ ړ ځ ډ ډ ړ ړ ې ې ښ٠

ډ ی ګϘ یӘ ی  ې ډې ګ ې ږ ې ې ې ړ ٠

ډ ډ ې ې ʘړ ځ ې ۍ ۍ ۍ ۍ ړې ې ې ٠

ώ Ә:

ډ ځ ώ Ә   ې ړ ې ې ړ ګ   ګټ ې Ӂ ې ګ ې ځ ی ی٠ ځ Ϙښ ډ ١٥٠٣ ږ   ړ څ ې ١٥٠٧ ې ԁړ ړ ې

 ډ ځ ی٠

ې ږ ې ښ یӘ   ې ې ې ی ی ځ ږ ځ Ә ې څ ړ ځ ې ې ږ ې ډ ΁ ې ځ ٠

ډ ١٥١٦ ې  ې ړ ځ ې ځ ړ ې ې Ǎ ړ ې ٠ ې ښ ې ې ښ ٠ ې ځ ΁ ړ ΁ ې  ې ځړ ړ٠ ځ ې ړ ٠ ١٩١١ ږې ګ ې ٢١ ېټ ټ ټ ټ ې ړ ښ ې ٠ ې ې јړ ې ې ښ ٠

١٩٥٦ ې ځ ۍ ډ( ) ې ړ ې ٠ ٦٠ ٧٠ ې ځ ې ј Ә ښ ړ ې ډې ې ړ٠

ې ځ ړې څ ρ ٥٠٠ ې ی ې ې ېې ې ې ی٠

 

 

 

 

 

   ۱۵۷                                 ۱۳٩٠     ی یی          ٢٠۱۱ یی