ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 
 
   
ј

ې
 
 

څ ړ ښ ې
ې څ
... ې ې ټ ې ښ
ګ یښ .
ړ ګ څې ړیږ
:
(( څ یې))

څ ړ ښ ې
ګ څګ ې
ې یې ڼ ی
΁ ی
ړ ښ ی ړ ړ
(( ې څ یږې))

څ ړ ښ ې
ډ څګ څښې
ې ΁ ډ یې
ړ ی څڅ څڅ ګ ړ
(( ې ې یی !))

څ ړ ښ ې
ې
ǘې یې څ ی


ږ ې
ځ ږ
ې ې یې
ی
ې
ګ Ӂیې ښې
ی ګ ډی ی ځ
ی ښ ې
ې ی
ې ګ Ӂیې ښې ј .

 

 

 

   ۱۵۵                                 ۱۳٩٠     یی          ٢٠۱۱