کابل ناتهـ، Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   
مناسبت‌ها و تبصره های مختصر
 
 

      

 

5 اکتبر:

خبرگزاری ها اطلاع دادند که توطئۀ ترورجناب حامد کرزی رئیس جمهور دولت جمهوری اسلامی افغانستان کشف شد. در خبر ها گفته شد که ئیک تن از اعضای شبکه از محافظین بود.

این که آیا این خبرموثق بوده است یانه، قابل دقت میباشد. زیرا نشود که درهنگامۀ مشغولیت با تروربرهان الدین ربانی، ذهنیت قتل آقای حامد کرزی ایجاد شده باشد. در پهلوی این شک، بای گفته شود که چرا تروریست ها او راهم نکشند. چرابرای او هم طرح ترور نداشته باشند. آقای حامد کرزی گرچه از برادری ودوستی وصلح خواهی ، از دادن  چوکی ومقام به آنها از داد ن پول به آنها، از دادن ربانی در دهن آنها دریغ نکرده است،ولی تروریست ها زیاد هم قدر شناس نیستند. رئیس دولت اسلامی را هم بحیث دشمنی قبول دارند که بجای قدرت امارت اسلامی آورده ونصب شده است. وی رابحیث کسی می شناسند که بوسیلۀ قوای اجنبی درقدرت نصب شده است. همینطور به علت موجودیت بی امنیتی،ضعف اداری واتکأ جناب کرزی به افرادی که دلستگی به تروریسم دارند، بعید بنظر نمیرسد که روزی مثل برادرش نزدیکترین محافظ به وی آسیب برساند.

گزارش 5 اکتبر باید جناب کرزی را بیشتر بخود بیاورد وتکان بدهد.

 

 6 اکتبر:

Unodc دفتر ملل متحد مبارزه با مواد مخدره گزارشی را انتشار دادکه در سال گذشته 468000 انسان در سراسر جهان دراثرمواد مخدره جان خد را از دست داده اند. درین گزارش آمده است که از آنجمله :

36% در افریقا

31% در امریکا

27% در آسیا و

5% در اروپا بوده اند.

در گزارش دیگری انتشار یافت که کشت مواد مخدره در افغانستان افزایش یافته است.

در همه جا گفته می شود که بیشتر مواد از افغانستان وارد بازار جهانی مواد مخدره می شود. هراندازه بازار جهانی مواد مخدره رونق بگیرد، مشوقین آن در افغانستان فعالتر ودلگرمتر میشوند. باند های مافیایی بادادن پول بیشتر به زمینداران آنها را تشویق میکنند که به عوض گندم ویا سایر مواد زراعتی تخم مواد مخدره را  کشت کنند. بی امنیتی دولتی و و وابستگی قدرتمندان با باند های مافیایی سبب میشود که در زیر چشم مامورین دولتی به کشت آن بپردازند. و درمناطقی که به زیر تسلط  طالبان گذاشته شده است، بیشترین اراضی در اختیار باند های  تهیه کننده وقاچاق چیان مواد مخدره است.

کشت مواد مخدره زمین های زراعتی افغانستان را نیز به کام  تباهی سپرده است

  

 7 اکتر:

هفتم اکتبر مصادف بود با دهمی سال از شروع حملات نیروهای خارجی به افغانستان

نیروهای خارجی  وقتی حملات هوایی خود را به چند پایگاه نظامی در کابل ، در شرق افغانستان، ودر شمال شروع کردند که سپاه طالبان والقاعده فرارمصلحت جویانه را بر قرار ترجیه داده ورفته بودند بسوی کوه های سرحدی با پاکستان. نیروی نظانمی پاکستان، جنرالها ونظامیان خود رابوسیلۀ عملیات عاجل با طیاره از شمال افغانستان خارج نموده بود. تعدادی که توان گریز نداشتند، وفاصله ها هم برایشان زیاد بود، دستگیر ویا کشته شدند.

  موضوع مهم در بحث ها وتبصره ها  این است که درین ده سال چه مساعدت هایی بود که ار آن استفاده شد . یا استفاده ئنشد. درین ده سال دستاورد در دست دولت افغانستان برای بازسازی چه مقدار است.؟ اضافه کنیم که آیا درست است تمام نابسامنی ها، تشنجات ونارسایی ها را به گردن دولت افغانستان بیاویزند. آیا شخصیت ها، نهاد ها و حلقاتی که خارج از دولت افغانستان فعالیت داشته اند، دچار کجروی،بی مسؤولیتی و اشتباه ویا خیانت نشده اند.

  به هرحال ، تا جایی که دیده شده وشنیده میشود، مردمان بیشماری از وضعیت ناراضی  میباشند. نه قوای خارجی وسیاست سازان آنها ونه کارمندان بلند پایۀ افغانستان، شایستگی خدمت وغمخواری مردم افغانستان را داشتند. نتیجۀ فعالیت های دهساله مبین نارضایتی مردم، رشد فعالیت های  انسانکشی، فقیر شدن بیشترتعداد عظیم مردم،رشد رشوت ستانی، مردم آزاری، وحیران بودن بودن مردم به سرنوشت افغانستان است.

 

7 اکتبر :

 

خبرگزاری های تصویری  نشان دادند که در لیبیا قبرهای دسته جمعی را باز کرده اند. در خبرها گفته میشد که این مقتولین قربانیان ستم ودیکتاتوری معمرالقذافی هستند. تا حال چندی قبر دسته جمعی دیگری میز کشف وباز شده است. قبری که هفت اکتر خبر آن نشر شد، 900 جسد را در خود داشت.

شاید کمتر نقطۀ جهان را  نشان داد که در آنجا نظام دیکتاتوری حاکمیت داشته وقتل آفرین نبوده باشد. نظام دیکتاتوری ومتکبر وفاسد قذافی از آن جمله بود. اما آ ن چه سزاوار مکث است که کشورهای قدرتمند ورسنه ها ونهادهای وابسته به آنها  وقتی به سراغ افشأ جنایات ضدبشری میروند که منافع  تبلیغی شان اقتضا کند. ازقبرهای دسته جمعی شیلی که قربانی نظام دیکتاتوری جنرال های خونریز پیلی وبقیه کشورهای امریکای لاتین ویا آسیا شد هم باید به قدر کافی گفته شود.

در افغانستان فقط دنبال محل انداختن اجساد خانوادۀ محمد داود خان گرفته شد . گویی دیگران یا آن صدها هزاری که زیر خاک شدند، بشر نبودند. تا حال( جزموارد تصادفی) ازقبرهای جمعی که در همه ولایات وجود دارد، رسانه ها و دولت افغانستان گپ نمی زند.

زیرا در افغانستان به کادرهای برای دولت سازی ضرورت داشتند که اگرصد قبرهم آفریده اند، باید در برابر شان سکوت شود.

 

 

 

 

بیستم میزان،

                 روز حافظ

 

دربارۀ حافظ وشعراو چه می توان نوشت.

شاعر بزرگی که هر روز تعجب وتحسین مردمان جهان را برمی انگیزد.

با نگرشی به اشعارودیده گاه انسانی حافظ، پسندیده نیست که او را تنها شاعر ایرانی ویا یاشاعر زبان فارسی ویا دری نامید. بزرگی وعظمت حافظ تا آنجا است که او را باید سرایندۀ انسان وانسانیت نامید.

درافغانستان، و خارج از آن، علاقه به حافظ بسیار است. شیفتگان شعرحافظ باعلاقه واحترام به شعر او نگریسته اند.

به مناسبت روز حافظ غزلی از او را برای خوانندگان خویش پیشکش می نماییم :

 

 

اين چه شوري است كه در دور قمر مي بينم
همه آفاق پر از فتنه و شر مي بينم
هر كسي روز بهي مي طلبد از ايام
علت آنست كه هر روز بتر مي بينم
ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند است
بوته دانا همه از خون جگر مي بينم
اسب تازي شده مجروح به زير پالان
طوق زرين همه بر گردن خر مي بينم
اين چه شوري است كه در دور قمر مي بينم
همه آفاق پر از فتنه و شر مي بينم
دختران را همه در جنگ و جدل با مادر
پسران را همه بدخواه پدر مي بينم
هيچ رحمي نه برادر به برادر دارد
هيچ شفقت نه پدر را به پسر مي بينم
پند حافظ بشنو خواجه برو نيكي كن
كه من اين پند به از گنج و گهر مي بينم

بالا

دروازهً کابل

 

شمارهء مسلسل   ۱۵٤       سال        هفتم              میزان     ۱۳٩٠     خورشیدی             ۱۶ اکتوبر ٢٠۱۱