کابل ناتهـ، Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   
چار فصل ما بهاری داشت


هارون یوسفی
 
 

     

 

چار فصل شهر ما

پاییز و دلتنگ است

مردمان، دل خسته از بودن

آسمان ابری

سفره ها خالی و بی رنگ است.

جغد ها روی درختان بزرگ شهر ما

مرثیه میخوانند

سینه ها، هرلحظه ازبیمِ صدا ودود در بند است.

صبر شان چون آهن وسنگ است .

 

شهرما آیینه شفاف دنیا بود

شهرما،

شهر محبت بود و شهر آرزو ها بود.

عاشقانِ بیشماری داشت

چارفصل ما بهاری داشت

آسمانش صاف بود و مردمانش ماه

شهرما مانند جنت بود.

 

آمدند و شهر ما را در گرو دادند

هست ما را،

بود ما را در گرو دادند

شاخه ها از نغمه شاد قناریها تهی گردید

باغ ها آتش گرفتند و

عاشقان از خانه ها رخت سفر بستند

شهرما شهر سیاهی شد

      شهرما خالی ز هستی شد.

 

شهرما آیینه شفاف دنیا بود

عاشقان بیشماری داشت

چار فصل ما بهاری داشت

   

                                هارون یوسفی

                              لندن11ـ10ـ9

 

 

بالا

دروازهً کابل

 

شمارهء مسلسل   ۱۵٤       سال        هفتم              میزان     ۱۳٩٠     خورشیدی             ۱۶ اکتوبر ٢٠۱۱